Tổ chức

  • BAN GIÁM HIỆU

  • Địa chỉ: Trường THCS Liêm Thuận
  • Email: c2liemthuan.tl@hanam.edu.vn
  • Điện thoại: 03513887840
TT Thông tin
1
Họ tên: VŨ VĂN CHUNG Không có ảnh
Vị trí: HIỆU TRƯỞNG
Email: vuvanchunght@gmail.com
Điện thoại: 0914703013
2
Họ tên: Đỗ Văn Công Không có ảnh
Vị trí: Phó Hiệu trưởng
Email: thiennhien70@gmail.com
Điện thoại: 0915265372
Ngọt Ngào câu hát Trống quân Liêm Thuận
Liêm Thuận Quê tôi
Học sinh trường THCS Liêm Thuận học hát chèo
Tiếng thì thình Trống quân Liêm Thuận
Tiếng thì thình Trống quân Liêm Thuận