Bạn cần biết

Công khai tài chính
 Biểu số 2 - Ban hành kèm theo Thông tư số  90 ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính
  Đơn vị: Trường THCS Liêm Tiết
 Chương: 622-070-073
DỰ TOÁN  THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC BỔ SUNG NĂM 2020
(Kèm theo biên bản ngày 20/01 /2019 của trường THCS Liêm Tiết)
(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)
 Đvt: Triệu đồng 
Số
TT 
Nội dung  Dự toán được giao 
1 2                               3
A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí                      93.090
I  Số thu phí, lệ phí                      93.090
1 Học phí                      93.090
  Lệ phí…  
  Lệ phí…  
2 Phí  
  Phí …  
  Phí …  
II Chi từ nguồn thu phí được để lại  
1 Chi sự nghiệp………………….  
a  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên  
b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên  
2 Chi quản lý hành chính  
a  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ   
b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ   
III  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước  
1 Lệ phí  
  Lệ phí…  
  Lệ phí…  
2 Phí  
  Phí …  
  Phí …  
B Dự toán chi ngân sách nhà nước  
I Nguồn ngân sách trong nước  
1 Chi quản lý hành chính  
1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ   
1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ   
2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ  
2.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ  
  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia  
  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ  
  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở  
2.2  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng  
2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên   
3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề                 2.625.211
3.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên                   2.475.211
3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên                       150.000
4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình   
4.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên  
4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên   
5 Chi bảo đảm xã hội    
5.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên  
5.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên   
6 Chi hoạt động kinh tế   
6.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên  
6.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên   
7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường  
7.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên  
7.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên   
8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin    
8.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên  
8.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên   
9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn  
9.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên  
9.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên   
10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao  
10.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên  
10.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên   
Ngµy 20/01/2020
                                                     Hiệu trưởng
Trần Thị Thúy Khuyên
                                                                                 (Đã ký)

Văn bản mới

Tư vấn KHKT dành cho học sinh
Buổi sinh hoạt giữa giờ
Liên hoan tuyên truyền giới thiệu sách..
Chào mừng 20/11
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai tài chính

Công khai dự toán năm 2020

Công khai tài chính

Côg khai dự toán thu chi các quỹ năm học 2019-2020

Công khai tài chính

Công khai dự toán bổ sung năm 2019

CÔNG KHAI BIỂU 09-10-11-12 THEO THÔNG TƯ 36 NĂM HỌC 2018-2019

Công khai cam kết chất lượng giáo dục - Chất lượng giáo dục - Cơ sở vật chất - Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của năm học 2018-2019

Công khai tài chính

công khai quyết toán thu chi các quỹ khác năm học 2018-2019
Xem thêm...