Bạn cần biết

Công khai tài chính

Biểu số 02: Ban hành kèm theo Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính

Đơn vị: Trường THCS Liêm Tiết

 

Mã chương: 622-070-073

 

 

 

 

DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019

( Kèm theo quyết định số  05/QĐ- CKTC ngày 14 / 05/2019

cỉa Hiệu trưởng trường THCS Liêm Tiết)

 

 

ĐVT: Triệu đồng

Stt

Nội dung

Dự toán được giao

A

THU -CHI THƯỜNG XUYÊN

                         8,2225

I

PHẦN THU(học phí)

 

II

DỰ TOÁN CHI NSNN

                         8,2225

1

KINH PHÍ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ TỰ CHỦ

                         8,2225

 

TN 0129: Chi thanh toán cho cá nhân

                         3,6000

 

Mục 6150 : Học bổng và hỗ trợ khác cho HS

                         3,6000

 

TN 0130: Chi về hàng hóa dịch vụ

                                 -  

 

Mục 6500 :Thanh toán dịch vụ công cộng

 

 

Mục 6550 : Vật tư văn phòng

 

 

Mục 6600: Thông tin tuyên truyền liên lạc

 

 

Mục 6700: Công tác phí

 

 

Mục 6750: Chi phí thuê mướn

 

 

Mục 7000: Chi phí nghiệp vụ CM của từng ngành

 

 

TN 0132: Các khoản chi khác

                         4,6225

 

Mục 7750 : Chi khác

                         4,6225

 

Mục 7850: Chi cho công tác Đảng ở cơ sở

 

III

CHÊNH LỆCH ĐỀ NGHỊ CẤP

                         8,2225

 

 

 

 

                                                                       Ngày 14  tháng 5 năm 2019

                                                                                                         THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

 

                                                                                        Trần Thị Thúy Khuyên

 

 

( Đã ký)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Văn bản mới

Tư vấn KHKT dành cho học sinh
Buổi sinh hoạt giữa giờ
Liên hoan tuyên truyền giới thiệu sách..
Chào mừng 20/11
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai tài chính

Côg khai dự toán thu chi các quỹ năm học 2019-2020

Công khai tài chính

Công khai dự toán bổ sung năm 2019

CÔNG KHAI BIỂU 09-10-11-12 THEO THÔNG TƯ 36 NĂM HỌC 2018-2019

Công khai cam kết chất lượng giáo dục - Chất lượng giáo dục - Cơ sở vật chất - Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của năm học 2018-2019

Công khai tài chính

công khai quyết toán thu chi các quỹ khác năm học 2018-2019

Công khai tài chính

Công khai dự toán bổ sung năm 2019
Xem thêm...