Bạn cần biết

Công khai tài chính

Biểu số 04: Ban hành kèm theo Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị: Trường THCS Liêm Tiết

 

 

 

 

 

Mã chương: 622

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUYẾT TOÁN THU- CHI NGUỒN KHÁC NĂM HỌC 2018-2019

                                                 ( Kèm theo Quyết định số 06 /QĐ- CKTC ngày 15 / 6 /2019

 

                                                          của Hiệu trưởng trường THCS Liêm Tiết)

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐVT: Triệu đồng

STT

Nội dung

Số liệu báo cáo quyết toán

Số liệu quyết toán được duyệt

Trong đó

Quỹ lương

Mua sắm
 sửa chữa

Trích lập các quỹ

I

Quyết toán thu

 

 

 

 

 

A

Tổng số đã thu

               707,675

               707,675

 

 

 

1

Các khoản thu theo quy định

               370,620

              370,620

 

 

 

1.1

Học phí

               213,731

               213,731

 

 

 

 

Số dư năm học 2017-2018

                 60,799

                 60,799

 

 

 

 

Số thu cấp bù năm học 2017-2018

                   5,943

                   5,943

 

 

 

 

Số thu học sinh năm học 2018-2019

               146,990

               146,990

 

 

 

1.2

Bảo hiểm y tế học sinh

               154,999

               154,999

 

 

 

1.3

Lệ phí thi nghề

                   1,890

                   1,890

 

 

 

2

Các khoản thu thỏa thuận

               229,629

              229,629

 

 

 

2.1

Tuyển sinh lớp 6

                   1,125

                   1,125

 

 

 

2.1

Học thêm năm học 2018-2019

               162,360

               162,360

 

 

 

2.2

Học ôn thi lớp 10

                 48,000

                 48,000

 

 

 

2.3

Học nghề

                 18,144

                 18,144

 

 

 

3

Các khoản thu hộ chi hộ

                 18,776

                18,776

 

 

 

3.1

In sao đề, giấy kiểm tra

                 18,776

                 18,776

 

 

 

4

Các khoản thu tự nguyện

                 88,650

                88,650

 

 

 

4.1

Tài trợ cơ sở vật chất

                 73,750

                 73,750

 

 

 

4.2

Tài trợ khen thưởng học sinh

                 14,900

                 14,900

 

 

 

B

Chi tõ nguån thu

               656,197

               656,197

           258,422

               397,775

                          -  

1

Các khoản thu theo quy định

               319,142

              319,142

            41,622

               277,520

 

1.1

Học phí

               162,253

               162,253

             41,622

               120,631

 

1.2

Bảo hiểm y tế học sinh

               154,999

               154,999

 

               154,999

 

1.3

Lệ phí thi nghề

                   1,890

                   1,890

 

                   1,890

 

2

Các khoản thu thỏa thuận

               229,629

              229,629

          216,800

                 12,829

 

2.1

Tuyển sinh lớp 6

                   1,125

                   1,125

 

                   1,125

 

2.2

Học thêm năm học 2018-2019

               162,360

               162,360

           154,242

                   8,118

 

2.3

Học ôn thi lớp 10

                 48,000

                 48,000

             45,600

                   2,400

 

2.4

Học nghề

                 18,144

                 18,144

             16,958

                   1,186

 

3

Các khoản thu hộ chi hộ

                 18,776

                18,776

                    -  

                 18,776

 

3.1

In sao đề, giấy kiểm tra

                 18,776

                 18,776

 

                 18,776

 

4

Các khoản thu tự nguyện

                 88,650

                88,650

                    -  

                 88,650

 

4.1

Tài trợ cơ sở vật chất

                 73,750

                 73,750

 

                 73,750

 

4.2

Tài trợ khen thưởng học sinh

                 14,900

                 14,900

 

                 14,900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 15/ 06/2019

 

 

 

 

 

Hiệu trưởng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Thúy Khuyên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản mới

Tư vấn KHKT dành cho học sinh
Buổi sinh hoạt giữa giờ
Liên hoan tuyên truyền giới thiệu sách..
Chào mừng 20/11
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai tài chính

Côg khai dự toán thu chi các quỹ năm học 2019-2020

Công khai tài chính

Công khai dự toán bổ sung năm 2019

CÔNG KHAI BIỂU 09-10-11-12 THEO THÔNG TƯ 36 NĂM HỌC 2018-2019

Công khai cam kết chất lượng giáo dục - Chất lượng giáo dục - Cơ sở vật chất - Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của năm học 2018-2019

Công khai tài chính

công khai quyết toán thu chi các quỹ khác năm học 2018-2019

Công khai tài chính

Công khai dự toán bổ sung năm 2019
Xem thêm...