Số/ký hiệu Trích yếu/về việc Ban hành
Số: 115 / THCS
V/v hoàn thành chương trình và kiểm tra hết học kỳ I... Chi tiết
2016-12-08
126/PGDĐT-THCS
V/v tổ chức khảo sát chất lượng học kỳ I môn Tiếng... Chi tiết
2015-12-25
4983/BGDĐT-CNTT
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2015 - 2016 Chi tiết
2015-09-28
1051/SGDĐT-GDTrH
hướng dẫn thực hiện chuyên môn Tiếng Anh năm học... Chi tiết
2015-08-12
1269/KH-SGD
Kế hoạch công tác CNTT năm học 2014-2015 của Sở GD&ĐT... Chi tiết
2014-09-17
1268/CNTT-CTHSSV
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học... Chi tiết
2014-09-17
1254/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
Vê việc hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên, hoạt... Chi tiết
2014-09-15
4709 /BGDĐT-CTHSSV
V/v hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên hoạt động... Chi tiết
2014-08-29
1166/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v Đôn đốc nhập dữ liệu cho năm học mới 2014-2015 Chi tiết
2014-08-27
1151/SGDĐT-VP
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học... Chi tiết
2014-08-25
1135/SGDĐT-GDTrH
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học... Chi tiết
2014-08-22
1142/QĐ-GD&ĐT
QĐ về việc thành lập Ban biên tập cổng thông tin của... Chi tiết
2014-08-20
1117 /SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v: Chuẩn bị các điều kiện và dữ liệu cho năm học... Chi tiết
2014-08-19
25/2014/TT-BGDĐT
Thông tư Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá... Chi tiết
2014-08-07
58/2011/TT-BGDĐT
THÔNG TƯ Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh... Chi tiết
2011-12-12
1218 / SGDĐT- GDTrH
Hướng dẫn kiểm tra đánh giá xếp loại Môn học Thể... Chi tiết
2011-10-14
471/SGD&ĐT- GDTrH
Điều chỉnh lấy điểm bài thực hành môn Hoá học cấp... Chi tiết
2011-04-11
Người là niềm tin tất thắng
Phương pháp bàn tay nặn bột môn Hóa học
Vườn chuối nhà Chí Phèo
Gặp nhau trong rừng mơ
  • Ba công khai
  • Thông báo