Bạn cần biết

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng thi đua, khen thưởng năm học 2018- 2019

  PHÒNG GD&ĐT KIM BẢNG              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG  THCS LIÊN SƠN                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

   Số: 11/QĐ-THCSLS                                               Liên Sơn, ngày 25 tháng 09 năm 2018

 QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng thi đua, khen thưởng năm học 2018- 2019

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS LIÊN SƠN

Căn cứ Chỉ thị số 2919/CT-BGDĐT ngày 10/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 cùa ngành Giáo dục;

Căn cứ Thông tư 35/2015/TT-BGDĐT ngày 31/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn công tác Thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 1185/QĐ-UBND ngày 09/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy chế về công tác Thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hà Nam;

Căn cứ Kế hoạch số 1476/KH-SGDĐT ngày 07/9/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam về Công tác Thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục năm học 2018-2019;

Căn cứ Quyết định số 7146/QĐ-UBND ngày 30/8/2018 của UBND huyện Kim Bảng về việc ban hành Quy chế công tác Thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Kim Bảng;

          Căn cứ Hướng dẫn số 549/PGDĐT - TH ngày 12/09/2018 về việc đăng ký danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm học 2018-2019;

          Xét đề nghị của Chủ tịch Công đoàn trường THCS Liên Sơn,

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Thành lập Hội đồng thi đua, khen thưởng trường THCS Liên Sơn năm học 2018-2019 gồm các ông (bà) có tên và giữ các chức vụ sau:

1

Vũ Thị Kim Vân

Hiệu truởng

Trưởng Ban

2

Trần Khắc Tĩnh

PHT- CT công đoàn

Phó trưởng ban

3

Hoàng Thị Hồng

Phó CTCĐ, TP tổ KHXH

Uỷ viên

4

Lưu Thị Tâm

Tổ trưởng Tổ KHXH&NV

Uỷ viên

5

Lại Tiến Quyển

Tổ trưởng tổ TN

Uỷ viên

6

Nguyễn Ngọc Trọng

Tổ phó tổ TN

Uỷ viên

7

Lê Thị Thu Trang

Bí thư ĐTN-TPT Đội

Uỷ viên

8

Vũ Thị Hà Giang

Tổ văn phòng

Uỷ viên

9

Chu Thị Hạnh

GV, TKHĐ

Uỷ viên

 

Điều 2. Hội đồng Thi đua, khen th­ưởng giúp Hiệu trưởng tổ chức phong trào thi đua và có trách nhiệm xét, duyệt đề nghị cấp trên công nhận các danh hiệu thi đua, khen thưởng theo đúng quy định của luật Thi đua, khen thưởng.

Điều 3. Các ông (bà) trong Hội đồng Thi đua, Khen thưởng của trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                                                 HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD&ĐT  (để báo cáo);

- Như điều 3;

- Lưu: VT, hồ sơ thi đua.                                                                                            

                                                                                                                

                                                                                                                          

 

                                                                                                                    

Ba công khai

Thư viện ảnh

Album : HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC 2017 -2018(2017-12-31)
Album : NGÀY HỘI MỔ HEO 2017(2017-12-31)
Album : NGÀY HỘI THIẾU NHI KHỎE TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN(2017-12-31)
Album : cảnh trường(2016-12-06)