Bạn cần biết

TỔNG HỢP CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG CAO CHO TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN CỦA LIÊN ĐỘI VÀ CHI ĐOÀN

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

LIÊN ĐỘI THCS XÃ LIÊN SƠN

***


  

Liên Sơn, ngày 06 tháng 11 năm 2018

 
TỔNG HỢP

CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG CAO CHO TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN

CỦA LIÊN ĐỘI VÀ CHI ĐOÀN

 

Năm học

 

Hình thức khen thưởng

Số, ngày

Quyết định

Cấp khen thưởng

2012 - 2013

Tập thể

- Liên đội: Bằng khen.

452-QĐ/TWĐTN

Ngày 12/8/2013

TW Đoàn

- Chi đội 7A: Giấy khen.

Ngày 22/8/2013

Tỉnh Đoàn

- Chi đội 6A: Giấy khen.

Ngày 23/8/2013

Huyện Đoàn

- Chi đội 6B (giải KK báo tường): Giấy khen.

2277/QĐ-UBND

Ngày 51/5/2013

UBND

Cá nhân

- TPT Lê T.T.Trang: Giấy khen.

Ngày 22/8/2013

Tỉnh Đoàn

- Hoàng T.Thu Uyên (8A): Giấy khen.

- Hoàng T. Ngọc Huyền (7A): Giấy khen.

Ngày 23/8/2013

Huyện Đoàn

2013 - 2014

Tập thể

- Liên đội: Giấy khen.

144-QĐKT/TĐTN

Ngày 28/8/2014

Tỉnh Đoàn

- Chi đội 7B (giải Nhì báo tường): Giấy khen.

         /QĐ-UBND Ngày       /5/2014

UBND

2014 - 2015

Tập thể

- Liên đội: Bằng khen.

263-QĐKT/TĐTN

Ngày 20/8/2015

Tỉnh Đoàn

- Chi đội 8B (giải Nhất báo tường): Giấy khen.

6998/QĐ-UBND Ngày 03/12/2014

UBND

- Chi đội 9A: Giấy khen.

- Chi đội 8A: Giấy khen.

- Chi đội 6A: Giấy khen.

28-QĐKT/HĐTN

Ngày 28/8/2015

Huyện Đoàn

Cá nhân

- TPT Lê T.T.Trang: Bằng khen.

249- QĐKT/TĐTN Ngày 26/5/2015

Tỉnh Đoàn

- TPT Lê T.T.Trang: Bằng khen.

263- QĐKT/TĐTN Ngày 20/8/2015

Tỉnh Đoàn

- TPT Lê T.T.Trang: Giấy chứng nhận đạt giải KK C.thi T.H 70 năm T.L QĐND VN

202- QĐ/TĐTN Ngày 22/12/2014

Tỉnh Đoàn

- Nguyễn T. Thanh Thịnh (9B) (Giải Ba thi T.H L Sử Đảng bộ Huyện): Giấy khen.

7287/QĐ-UBND Ngày 19/12/2014

UBND

 

 

- Nguyễn T. Thanh Thịnh (9B): Giấy khen.

- Trần Đình Dư (8A): Giấy khen.

- Nguyễn T. Sen (8B): Giấy khen.

- Hoàng T. Mỹ Duyên (6A): Giấy khen.

28-QĐKT/HĐTN

Ngày 28/8/2015

Huyện Đoàn

2015 - 2016

Tập thể

- Liên đội: Bằng khen.

369-QĐKT/TĐTN

Ngày 16/8/2016

Tỉnh Đoàn

- Chi đội 9A: Giấy khen.

- Chi đội 7A: Giấy khen.

06-QĐKT/HĐTN

Ngày 09/9/2016

Huyện Đoàn

Cá nhân

- TPT Lê T.T.Trang: Bằng khen.

369-QĐKT/TĐTN

Ngày 16/8/2016

Tỉnh Đoàn

- Trần Đình Dư (9A): Giấy khen.

- Hoàng T. Mỹ Duyên (7A): Giấy khen.

06-QĐKT/HĐTN

Ngày 09/9/2016

Huyện Đoàn

- TPT Lê T.T.Trang: Giấy chứng nhận đạt giải Nhì C.thi BTCĐ giỏi.

09/HĐTN

Ngày 28/4/2016

Huyện Đoàn

2016 - 2017

Tập thể

- Liên đội: Bằng khen.

978-QĐ/TĐTN

Ngày 15/8/2017

Tỉnh Đoàn

- Chi đội 8A: Giấy khen.

30-QĐKT/ĐTN

Ngày 01/9/2017

Huyện Đoàn

Cá nhân

- TPT Lê T.T.Trang: Bằng khen.

978- QĐ/TĐTN

Ngày 15/8/2017

Tỉnh Đoàn

- Hoàng T. Mỹ Duyên (8A): Giấy khen.

30-QĐKT/ĐTN

Ngày 01/9/2017

Huyện Đoàn

2017 - 2018

Tập thể

- Liên đội: Bằng khen.

90-QĐ/TĐTN

Ngày 08/8/2018

Tỉnh Đoàn

- Chi đội 9A: Giấy khen.

- Chi đội 7A: Giấy khen.

12-QĐKT/ĐTN

Ngày 05/9/2018

Huyện Đoàn

Cá nhân

- TPT Lê T.T.Trang: Bằng khen.

90-QĐ/TĐTN

Ngày 08/8/2018

Tỉnh Đoàn

- Đào Hoài Bi Linh (9A): Giấy khen.

- Hoàng T. Mỹ Duyên (9A): Giấy khen.

12-QĐKT/ĐTN

Ngày 05/9/2018

Huyện Đoàn

 

HIỆU TRƯỞNG

TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI

 

 

Lê Thị Thu Trang

 

Ba công khai

Thư viện ảnh

Album : HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC 2017 -2018(2017-12-31)
Album : NGÀY HỘI MỔ HEO 2017(2017-12-31)
Album : NGÀY HỘI THIẾU NHI KHỎE TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN(2017-12-31)
Album : cảnh trường(2016-12-06)