Bạn cần biết

TIÊU CHÍ THI ĐUA KHEN THƯỞNG Năm học 2018 - 2019

PHÒNG GD-ĐT KIM BẢNG

TRƯỜNG THCS XÃ LIÊN SƠN

 


Số:   /TC-THCSLS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Liên Sơn, ngày 27 tháng 09 năm 2018

 

TIÊU CHÍ THI ĐUA KHEN THƯỞNG

Năm học 2018 - 2019

 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng số 15/2003/QH11 ngày 26/11/2003, Luật số 47/2005/QH11 ngày 14/6/2005, Luật số 39/2013/QH13 ngày 16/11/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Thông tư 35/2015/TT-BGDĐT ngày 31/12/2015 của Bộ GDĐT hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 1185/QĐ-UBND ngày 09/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy chế công tác Thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hà Nam;

Căn cứ Công văn số 1477/SGDĐT-VP ngày 07/9/2018 của Sở GDĐT Hà Nam về việc đăng ký danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm học 2018-2019;

Căn cứ Quyết định số 7146/QĐ-UBND ngày 30/8/2018 của UBND huyện Kim Bảng về việc ban hành Quy chế công tác Thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Kim Bảng;

          Căn cứ Hướng dẫn số 549/PGDĐT - TH ngày 12/09/2018 về việc đăng ký danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm học 2018-2019;

Căn cứ kế hoạch năm học 2018-2019 của trường THCS xã Liên Sơn;

Căn cứ các chỉ tiêu đăng kí thi đua của CB,GV,NV, tổ chuyên môn và các tổ chức đoàn thể năm học 2018-2019;

Căn cứ biên bản họp tổ công đoàn ngày  /9/2018 của 3 tổ công đoàn;  họp trù bị của Hội đồng thi đua khen thưởng ngày    /09/2018,

Trường THCS xã Liên Sơn cụ thể hóa các chỉ tiêu, tiêu chí thi đua đối với toàn thể CB, GV, NV để làm cơ sở phấn đấu và bình xét thi đua cuối mỗi học kì, cuối năm học một cách chính xác, khách quan.

PHẦN I: TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

I. Nhiệm vụ thực hiện trong năm học

1. Toàn thể CB, GV, NV thực hiện đầy đủ, nghiêm túc mọi quy chế của ngành, quy định của cơ quan đơn vị và mọi nhiệm vụ do nhà trường và các cấp phân công.

2. Tham gia các cuộc thi do trường, Phòng, Sở GD&ĐT… tổ chức và đánh giá thi đua nhà trường:

- Thực hiện theo sự phân công của nhà trường và tự lựa chọn đăng kí các nhiệm vụ phù hợp với năng lực chuyên môn, năng lực cá nhân.

- Tham gia ít nhất  03 cuộc thi (03 nhiệm vụ)/6 nhiệm vụ sau:

2.1. Giảng dạy đại trà (đối với các môn do Phòng, Sở quản).

2.2. Bồi dưỡng HSG văn hóa, TDTT.

2.3. Hướng dẫn HS tham gia cuộc thi Khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học.

2.4. Tham gia thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp huyện, tỉnh.

2.5. Tham gia thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện, tỉnh.

2.6. Tham gia thi thiết kế bài giảng E-elarning cấp huyện trở lên.

* Lưu ý: Giảng dạy đại trà các môn trường quản ở tất cả các môn đều phải hoàn thành nghiêm túc theo PPCT dạy học chứ không tính vào 6 nhiệm vụ trên.

II. Tiêu chí đánh giá thi đua

1. Danh hiệu “Lao động tiên tiến”:

1.1. Có đăng ký danh hiệu từ đầu năm học.

1.2. Danh hiệu “Lao động tiên tiến” được xét tặng cho các cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:

1.2.1. Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có tinh thần tự lực tự cường; đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia phong trào thi đua.

1.2.2. Có lối sống lành mạnh, đạo đức tốt.

1.2.3. Tích cực học tập chính trị, văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ.

1.2.4. Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt năng suất và chất lượng cao:

- Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc mọi quy chế của ngành, quy định của cơ quan đơn vị và mọi nhiệm vụ do nhà trường và các cấp phân công như:

+  Đảm bảo hồ sơ, sổ sách đầy đủ, không vi phạm quy chế chuyên môn, ...

+ Đảm bảo đủ ngày công, giờ công lao động theo quy định...

- Hoàn thành tốt 1/6 nhiệm vụ được giao, các nhiệm vụ khác hoàn thành:

Ví dụ:    Chất lượng HSG: có trên 60% số HSG đạt giải.

  Hoặc + Chất lượng các cuộc thi khác: đạt ít nhất 1 giải cấp huyện.

           + Chất lượng giảng dạy đại trà: vượt BQH.

Lưu ý: + Đối với GV có giảng dạy CLĐT: Nếu hụt so với BQH dưới 5% phải có kết quả của các nhiệm vụ khác để bù như (1 giải KK cấp huyện, hoặc năng lực, nền nếp chuyên môn xếp loại tốt…); nếu hụt so với BQH từ 6% - dưới 10% (nền nếp chuyên môn xếp loại tốt, 1 giải ba HSG cấp huyện, kết quả đội tuyển xếp loại khá cấp huyện); nếu hụt so với BQH từ 11% - dưới 15% (nền nếp chuyên môn xếp loại tốt, chất lượng HSG đạt giải cao cấp huyện và tỉnh…).

             + Số lượng CB, GV, NV của nhà trường đề nghị đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” sẽ căn cứ vào tỷ lệ quy định đối với tập thể “Lao động tiên tiến” hoặc “Tiên tiến xuất sắc”.

            + Đối với tổ văn phòng: hoàn thành tốt những nhiệm vụ do Hiệu trưởng nhà trường phân công và những công việc mang đặc thù chuyên môn nghiệp vụ riêng của công tác kế toán, công tác thiết bị thư viện, công tác văn thư, văn phòng, thủ quỹ.

          - Đạt 2/3 số phiếu đồng ý, tính trên tổng số thành viên của Hội đồng thi đua.

2. Danh hiệu “CSTĐCS, giấy khen, …” các cấp:

2.1. Có đăng ký từ đầu năm học; Là “Lao động tiên tiến”.

2.2. Danh hiệu “CSTĐCS, Giấy khen…” được xét tặng vào dịp tổng kết năm cho các cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:

- Có sáng kiến kinh nghiệm được Hội đồng thẩm định cấp cơ sở công nhận và được áp dụng có hiệu quả  trong cơ quan đơn vị.

- Hoàn thành xuất sắc 2/6 nhiệm vụ được giao, hoàn thành các nhiệm vụ khác.

Ví dụ: + Chất lượng HSG: có 50-60% số HSG đạt giải chính thức (nhất, nhì, ba).

           + Chất lượng các cuộc thi khác: đạt giải ba cấp huyện trở lên (có giải cấp tỉnh, quốc gia càng tốt).

           + Chất lượng giảng dạy đại trà: vượt BQH ở tất cả các môn/khối được phân công giảng dạy (không được bù trừ).

Lưu ý:  Số lượng CB, GV, NV của nhà trường đề nghị đạt danh hiệu “CSTĐ, GK…” sẽ căn cứ vào tỷ lệ quy định đối với đơn vị, được xếp theo thứ tự thành tích đạt được.

          + Đối với tổ văn phòng: hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ do Hiệu trưởng nhà trường phân công và những công việc mang đặc thù chuyên môn nghiệp vụ riêng của công tác kế toán, công tác thiết bị thư viện, công tác văn thư văn phòng thủ quỹ.

          - Đạt 2/3 số phiếu đồng ý, tính trên tổng số thành viên của Hội đồng thi đua.

PHẦN 2: MỨC KHEN THƯỞNG:

1. Khen thưởng đối với CB, GV, NV đạt các danh hiệu thi đua (LĐTT, CSTĐ, Giấy khen, …):

- Mức thưởng thực hiện theo văn bản đã quy định.

2. Khen thưởng đối với các nhiệm vụ khác:

2.1. Chất lượng đại trà (sau khi đã bù trừ giữa các khối lớp được phân công giảng dạy):

+ Bằng  bình quân Huyện: 30.0000đ

+ Vượt phần trăm: 10.000đ/1%

+ Tổng vượt từ 20% trở lên:  Thưởng thêm 50.000đ

2.2. Thưởng giải HSG văn hóa

 

Giáo viên

Học sinh

Cấp huyện

+ Giải nhất: 400.000đ

+ Giải nhì: 300.000đ

+ Giải ba: 200.000đ

+ Giải KK: 100.000đ

+ Giải nhất: 200.000đ

+ Giải nhì: 150.000đ

+ Giải ba: 100.000đ

+ Giải khuyến khích: 50.000đ

Cấp tỉnh

- Có HS tham gia thi tỉnh thưởng 100.000đ/HS. Nếu đạt giải thì:

+ Giải nhất: 700.000

+ Giải nhì: 600.000

+ Giải ba: 500.000

+ Giải khuyến khích: 400.000

- Ngoài phần thưởng của hội KH huyện thì thưởng thêm:

+ Giải nhất: 300.000

+ Giải nhì: 250.000

+ Giải ba: 200.000

+ Giải khuyến khích: 150.000

* Ngoài thưởng giải cá nhân sẽ thưởng giải đồng đội cho giáo viên: (Số tiền/ giải)

+ Giải nhất: 300.000

+ Giải ba : 200.000

+ Giải nhì : 250.000

+ Giải tư : 150.000

2.3. Thưởng giải HSG TDTT, các cuộc thi khác:

 

Giáo viên

Học sinh

Cấp huyện

+ Giải nhất: 300.000đ

+ Giải nhì: 200.000đ

+ Giải ba: 100.000đ

           + Giải khuyến khích: 70.000đ

+ Giải nhất: 150.000đ

          + Giải nhì: 100.000đ

+ Giải ba: 70.000đ

          + Giải KK: 50.000đ

Cấp tỉnh

- Có HS tham gia thi tỉnh thưởng 100.000đ/HS. Nếu đạt giải thì:

+ Giải nhất: 500.000

+ Giải nhì: 400.000

+ Giải ba: 350.000

+ Giải khuyến khích: 300.000

 

- Ngoài phần thưởng của hội KH huyện thì thưởng thêm:

+ Giải nhất: 300.000

+ Giải nhì: 250.000

+ Giải ba: 200.000

+ Giải khuyến khích: 150.000

2.4. Thưởng đạt danh hiệu “GVCNLG, GVDG”:

- Cấp huyện: 300.000đ.

- Cấp tỉnh: 500.000đ.

                                                                                                                              

     

         Chủ tịch Công đoàn                                                        Hiệu trưởng

 

                                                                                                        

 

                               Các thành viên                                                                                        

 

                                                                                                                                                                                                                                                   Các                                                                              

Ba công khai

Thư viện ảnh

Album : HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC 2017 -2018(2017-12-31)
Album : NGÀY HỘI MỔ HEO 2017(2017-12-31)
Album : NGÀY HỘI THIẾU NHI KHỎE TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN(2017-12-31)
Album : cảnh trường(2016-12-06)