Bạn cần biết

KẾ HOẠCH Công tác Thi đua, khen thưởng năm học 2018 – 2019

PHÒNG GD&ĐT KIM BẢNG

TRƯỜNG THCS XÃ LIÊN SƠN

 

Số: 24/ KH-THCSLS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


             Liên Sơn, ngày 25 tháng 09 năm 2018

     KẾ HOẠCH

Công tác Thi đua, khen thưởng năm học 2018 –  2019

 

 Căn cứ Chỉ thị số 2919/CT-BGDĐT ngày 10/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 cựa ngành Giáo dục;

Căn cứ Thông tư 35/2015/TT-BGDĐT ngày 31/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn công tác Thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 1185/QĐ-UBND ngày 09/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy chế về công tác Thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hà Nam;

Căn cứ Kế hoạch số 1476/KH-SGDĐT ngày 07/9/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam về Công tác Thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục năm học 2018-2019;

Căn cứ Quyết định số 7146/QĐ-UBND ngày 30/8/2018 của UBND huyện Kim Bảng về việc ban hành Quy chế công tác Thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Kim Bảng;

          Căn cứ Hướng dẫn số 549/PGDĐT - TH ngày 12/09/2018 về việc đăng ký danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm học 2018-2019;

          Căn cứ Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 của trường THCS  Liên Sơn, trường THCS Liên Sơn xõy dựng Kế hoạch công tác Thi đua, khen thưởng năm học 2018 - 2019, cụ thể:

 

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Mục đích công tác thi  đua khen thưởng 

- Nhằm động viên khuyến khích các tập thể, cá nhân đem hết tài năng, năng lực của mình để cống hiến, xây dựng nhà trường ngày càng phát triển và lớn mạnh. Khen thưởng là sự ghi nhận công lao thành quả của các cá nhân, tập thể. Qua đó tạo động lực mới trong phong trào thi đua nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh sự nghiệp GD phát triển theo hướng trường đạt chuẩn quốc gia.

2. Đối tượng khen thưởng

- Là các tập thể, cá nhân CBCC,VC thuộc đơn vị có thành tích xuất sắc trong mọi hoạt động của nhà trường và có đóng góp công sức to lớn cho sự nghiệp phát triển giáo dục của địa phương. 

3. Nguyên tắc khen thưởng

- Tổ chức bình chọn công khai, dân chủ, kịp thời, đúng đối tượng.

- Cá nhân và tập thể được khen thưởng phải có tác dụng cho mọi người nêu gương.

- Chú trọng khen thưởng cho những tập thể, cá nhân có nhiệm vụ khó khăn nhưng có nhiều nổ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

          - Kết hợp khen thưởng tinh thần lẫn vật chất.

4. Một số quy định

4.1. Tập thể, cá nhân được phòng GD-ĐT Kim Bảng khen thưởng sẽ được tổ chức khen thưởng hằng năm vào dịp tổng kết ngành.

4.2. Quá trình xột duyệt các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng phải căn cứ vào đăng ký thi đua của tập thể, cá nhân đồng thời trên cơ sở các phong trào thi đua, mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao đối với các tiêu chuẩn danh hiệu và thành tích thi đua được quy định trong luật thi đua, khen thưởng.

4.3. Việc bình chọn, suy tôn phải đảm bảo tính điển hình tiên tiến, tránh tràn lan, chạy theo thành tích hoặc chỉ tập trung khen cán bộ lãnh đạo, quản lý.

4.4. Quan tâm khen thưởng những cá nhân gặp khó khăn, yếu kém thông qua phong trào thi đua đó phấn đấu vươn lên. Thực hiện công khai dân chủ trong xét duyệt đề nghị khen thưởng từ cơ sở, thành tích ở mức nào đề nghị khen thưởng ở mức đó.

4.5. Không xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho tập thể, cá nhân vi phạm một trong các quy định sau:

- Không đăng ký thi đua đầu năm. 

- Vi phạm chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành, của địa phương như: Các khoản nghĩa vụ do ngành, nhà nước và địa phương quy định; thiếu trách nhiệm để xảy ra cháy nổ, đốt pháo, gây thiệt hại tài sản của nhà nước, của tập thể, của cá nhân, tính mạng và tài sản của nhân dân; mắc tệ nạn XH; sinh con thứ 3 trở lên; vi phạm về dạy thêm, học thêm..

II. NHIỆM VỤ

1.       Quán triệt tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh và triển khai sâu rộng các văn bản của Đảng, Nhà nước đặc biệt là Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Luật Thi đua, khen thưởng; các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua, khen thưởng; Thông tư hướng dẫn và các quy định của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp về công tác thi đua, khen thưởng.

2.       Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, gắn kết chặt chẽ nội dung thi đua với với thực hiện cỏc nhiệm vụ trọng tõm của ngành. Triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, phong trào thi đua "Đổi mới sáng tạo trong dạy và học" giai đoạn 2016-2020 đảm bảo thiết thực, sâu rộng, hiệu quả. Tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác thi đua như sau:

-  Xây dựng các phong trào thi đua, phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến; chú ý khen thưởng đột xuất, khen thưởng chuyên đề, quan tâm đến người trực tiếp giảng dạy, các tập thể, cá nhân có sự cố gắng vươn lên, có chuyển biến tích cực so với năm học trước; xây dựng các tiêu chí để phát hiện, bồi dưỡng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, bảo đảm thiết thực, công khai, minh bạch, đúng người, đúng việc, có tác dụng tốt trong việc động viên, khích lệ, thúc đẩy; biểu dương, khen thưởng hoặc trình cấp có thẩm quyền khen thưởng kịp thời.

-  Tiếp tục thực hiện cú hiệu quả, sỏng tạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục đưa nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua đó tổng kết thành các hoạt động thường xuyên của ngành.

-  Kiện toàn, sắp xếp bộ máy tổ chức làm công tác thi đua, khen thưởng bảo đảm những người làm công tác này phải có chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, cú tõm huyết, trung thực, cú ý thức tổ chức kỷ luật.

III. NỘI DUNG

1. Phát động và tổ chức thực hiện tốt cỏc phong trào thi đua

-      Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với nhiệm vụ cụ thể của tập thể và cá nhõn; duy trỡ cỏc phong trào thi đua: “Dạy tốt - Học tốt”; “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

- Triển khai thực hiện tốt Kế hoạch hành động thực hiện Nghi quyết số 04/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chớnh phủ về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu cụng nghiệp húa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xó hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

- Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua "Đổi mới sáng tạo trong dạy và học" với các tiêu chí cụ thể, nội dung thiết thực (theo hướng dẫn tại Công văn số 3282/BGDĐT-TĐKT ngày 28/7/2017 của Bộ GDĐT và Kế hoạch số 1476/KH- SGDĐT ngày 30/8/2017), bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2018-2019, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2018, 2019.

2.      Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong cụng tỏc khen thưởng

Thực hiện có hiệu quả công tác bình xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng, đảm bảo tính kịp thời, chính xác, quan tâm khen thưởng thành tích đột xuất, chuyên đề, khen thưởng tập thể nhỏ, giáo viên, người lao động trực tiếp coi đây là biện pháp đột phá trong năm học 2018 - 2019.

3.    Đẩy mạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển  hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới

Phát động các phong trào thi đua học tập, làm theo gương điển hình tiên tiến trong toàn trường; kịp thời tổng kết mô hình, điển hình và khen thưởng, động viên, khuyến khích các điển hình phấn đấu vươn lên. Thực hiện tốt việc tuyên truyền gương điển hình, tổ chức thăm quan, học tập phương pháp, cách làm hiệu quả của các điển hình tiên tiến để nghiên cứu, vận dụng vào thực tế đơn vị.

4.      Tăng cường công tác quản lý về thi đua, khen thưởng

Tổ chức tuyên truyền và triển khai có hiệu quả Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013; văn bản hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng của Trung ương, của UBND tỉnh, của UBND huyện và của ngành đảm bảo kịp thời đúng quy định.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; chú trọng kiểm tra việc ứng dụng các đề tài, giải pháp, sáng kiến; kiểm tra triển khai thực hiện các mô hình, giải pháp thi đua được đăng ký từ đầu năm; giải quyết đơn thư về công tác thi đua, khen thưởng, đảm bảo đúng Luật Khiếu nại, Tố cáo.

Xây dựng và công bố công khai các tiêu chí thi đua cụ thể, thiết thực, có đầy đủ cơ sở khoa học, minh chứng rõ ràng, phự hợp với thực tế của nhà trường.

Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông tới người dạy, người học, cha mẹ học sinh và toàn xã hội về yêu cầu dạy và học thực chất; cổ vũ, động viên, tôn vinh người tốt việc tốt đổi mới sáng tạo trong dạy và học, tạo môi trường lành mạnh và sự đồng thuận trong nhà trường và cả xã hội để phát triển giáo dục.

5. Tiêu chuẩn xét công nhận, đề nghị khen thưởng thi đua

 

5.1. Danh hiệu “Lao động tiên tiến”:

 Có đăng ký danh hiệu từ đầu năm học. Danh hiệu “Lao động tiên tiến” được xét tặng cho các cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:

5.1.1. Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có tinh thần tự lực tự cường; đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia phong trào thi đua.

5.1.2. Có lối sống lành mạnh, đạo đức tốt.

5.1.3. Tích cực học tập chính trị, văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ.

5.1.4. Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt năng suất và chất lượng cao:

- Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc mọi quy chế của ngành, quy định của cơ quan đơn vị và mọi nhiệm vụ do nhà trường và các cấp phân công như:

+  Đảm bảo hồ sơ, sổ sách đầy đủ, không vi phạm quy chế chuyên môn, ...

+ Đảm bảo đủ ngày công, giờ công lao động theo quy định...

-      Hoàn thành tốt 1/6 nhiệm vụ được giao, các nhiệm vụ khác hoàn thành:

Vớ dụ:    Chất lượng HSG: có trên 60% số HSG đạt giải.

  Hoặc + Chất lượng các cuộc thi khác: đạt ít nhất 1 giải cấp huyện.

           + Chất lượng giảng dạy đại trà: vượt BQH.

Lưu ý: + Đối với GV có giảng dạy CLĐT: Nếu hụt so với BQH dưới 5% phải có kết quả của các nhiệm vụ khác để bù như (1 giải KK cấp huyện, hoặc năng lực, nền nếp chuyên môn xếp loại tốt…); nếu hụt so với BQH từ 6% - dưới 10% (nền nếp chuyên môn xếp loại tốt, 1 giải ba HSG cấp huyện, kết quả đội tuyển xếp loại khá cấp huyện); nếu hụt so với BQH từ 11% - dưới 15% (nền nếp chuyên môn xếp loại tốt, chất lượng HSG đạt giải cao cấp huyện và tỉnh…).

             + Số lượng CB, GV, NV của nhà trường đề nghị đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” sẽ căn cứ vào tỷ lệ quy định đối với tập thể “Lao động tiên tiến” hoặc “Tiên tiến xuất sắc”.

            + Đối với tổ văn phòng: hoàn thành tốt nhiệm vụ do Hiệu trưởng nhà trường phân công và những công việc mang đặc thù chuyên môn nghiệp vụ riêng của công tác kế toán, công tác thiết bị thư viện, văn thư, văn phũng, thủ quỹ…

          - Đạt 2/3 số phiếu đồng ý, tính trờn tổng số thành viên của Hội đồng thi đua.

5. 2. Danh hiệu “CSTĐCS, giấy khen, …” các cấp:

5.2.1. Có đăng ký từ đầu năm học; Là “Lao động tiên tiến”.

5.2.2. Danh hiệu “CSTĐCS, Giấy khen…” được xét đề nghị vào dịp tổng kết năm học cho các cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:

- Có sáng kiến kinh nghiệm được Hội đồng thẩm định cấp cơ sở công nhận và được áp dụng có hiệu quả trong cơ quan đơn vị.

- Hoàn thành xuất sắc 2/6 nhiệm vụ được giao, hoàn thành các nhiệm vụ khác.

Vớ dụ: + Chất lượng HSG: có 50-60% số HSG đạt giải chớnh thức (nhất, nhì, ba).

           + Chất lượng các cuộc thi khác: đạt giải ba cấp huyện trở lên (có giải cấp tỉnh, quốc gia càng tốt).

           + Chất lượng giảng dạy đại trà: vượt BQH ở tất cả các môn/khối được phân công giảng dạy (không được bù trừ).

Lưu ý:  Số lượng CB, GV, NV của nhà trường đề nghị đạt danh hiệu “CSTĐ, GK…” căn cứ vào tỷ lệ quy định đối với đơn vị, được xếp theo thứ tự thành tích đạt được.

          + Đối với tổ văn phòng: hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ do Hiệu trưởng nhà trường phân công và những công việc mang đặc thù chuyên môn nghiệp vụ riêng của công tác kế toán, công tác thiết bị thư viện, công tác văn thư văn phũng thủ quỹ.

          - Đạt 2/3 số phiếu đồng ý, tính trên tổng số thành viên của Hội đồng thi đua.

6. Mức khen thưởng

6.1. Khen thưởng đối với CB, GV, NV đạt các danh hiệu thi đua (LĐTT, CSTĐ, Giấy khen, …):

- Mức thưởng thực hiện theo văn bản đó quy định.

6.2. Khen thưởng đối với các nhiệm vụ khác:

6.2.1. Chất lượng đại trà (sau khi đó bù trừ giữa các khối lớp được phân công giảng dạy):

+ Bằng  bình quân Huyện: 30.0000đ

+ Vượt phần trăm: 10.000đ/1%

+ Tổng vượt từ 20% trở lên:  Thưởng thêm 50.000đ

6.2.2. Thưởng giải HSG văn hóa

 

Giáo viên

Học sinh

Cấp huyện

+ Giải nhất: 400.000đ

+ Giải nhì: 300.000đ

+ Giải ba: 200.000đ

+ Giải KK: 100.000đ

+ Giải nhất: 200.000đ

+ Giải nhì: 150.000đ

+ Giải ba: 100.000đ

+ Giải khuyến khích: 50.000đ

Cấp tỉnh

- Có HS tham gia thi tỉnh thưởng 100.000đ/HS. Nếu đạt giải thì:

+ Giải nhất: 700.000

+ Giải nhì: 600.000

+ Giải ba: 500.000

+ Giải khuyến khích: 400.000

- Ngoài phần thưởng của hội KH huyện thì thưởng thêm:

+ Giải nhất: 300.000

+ Giải nhì: 250.000

+ Giải ba: 200.000

+ Giải khuyến khích: 150.000

* Ngoài thưởng giải cá nhân sẽ thưởng giải đồng đội cho giáo viên: (Số tiền/giải)

+ Giải nhất: 300.000

+ Giải ba : 200.000

+ Giải nhì : 250.000

+ Giải tư : 150.000

6.2.3. Thưởng giải HSG TDTT, các cuộc thi khác:

 

Giáo viên

Học sinh

Cấp huyện

+ Giải nhất: 300.000đ

+ Giải nhì: 200.000đ

+ Giải ba: 100.000đ

           + Giải khuyến khích: 70.000đ

+ Giải nhất: 150.000đ

          + Giải nhì: 100.000đ

+ Giải ba: 70.000đ

          + Giải KK: 50.000đ

Cấp tỉnh

- Có HS tham gia thi tỉnh thưởng 100.000đ/HS. Nếu đạt giải thì:

+ Giải nhất: 500.000

+ Giải nhì: 400.000

+ Giải ba: 350.000

+ Giải khuyến khích: 300.000

 

- Ngoài phần thưởng của hội KH huyện thì thưởng thêm:

+ Giải nhất: 300.000

+ Giải nhì: 250.000

+ Giải ba: 200.000

+ Giải khuyến khích: 150.000

 

6.2.4. Thưởng đạt danh hiệu “GVCNLG, GVDG”:

- Cấp huyện: 300.000đ.

- Cấp tỉnh: 500.000đ.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đợt thi đua

- Đợt I: Từ ngày 05/9/2018 đến 10/01/2019: hoàn thành tốt nhiệm vụ học kỳ I năm học 2018-2019.

- Đợt II: Từ 11/01/2019 – 30/5/2019: hoàn thành tốt nhiệm vụ học kỳ II và cả năm học 2018-2019.

2. Biện pháp thực hiện

2.1. Công tác quản lý của trường

- Lãnh đạo nhà trường phối hợp với công đoàn trường xây dựng kế hoạch, nội dung công tác thi đua, khen thưởng từng đợt và cả năm học; đưa hoạt động thi đua đi vào nề nếp, có hiệu quả, thiết thực thúc đẩy các hoạt động giáo dục.

- Củng cố kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng của nhà trường; xây dựng quy chế hoạt động của Hội đồng thi đua khen thưởng theo các văn bản thi đua khen thưởng hiện hành.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát công tác thi đua khen thưởng của đơn vị.

- Sơ kết, tổng kết các phong trào và các đợt thi đua.

2.2. Công tác chỉ đạo của các tổ chuyờn mụn

- Sơ kết thi đua (Khi kết thúc Tuần thứ 18 của năm học) và tổng kết thi đua (khi kết thúc năm học): Tổ chức bỡnh xột, xếp loại thi đua theo từng kỳ, đánh giá những mặt mạnh, yếu của từng cá nhân và tổ chuyên môn, qua đó sơ bộ đánh giá thi đua của các cá nhân và tổ CM (chú ý bám sát các chỉ tiêu thi đua đó đăng ký từ đầu năm). Tuyên dương những tấm gương tốt, nhắc nhở động viên, điều chỉnh những cá nhân chưa hoàn thành nhiệm vụ.

- Báo cáo đánh giá thành tích của tổ CM trong thực hiện nhiệm vụ năm học (Nội dung báo cáo bám sát nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường, nêu được những mặt mạnh cần phát huy và những tồn tại cần khắc phục). 

          Trên đây là kế hoạch Thi đua – Khen thưởng năm học 2018-2019, đề nghị các tổ chuyên môn, các đoàn thể căn cứ xây dựng và chỉ đạo công tác thi đua của tổ bám sát kế hoạch chỉ đạo của nhà trường. 

 

 

                                                                                                             HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:                                                                         

- Phòng GD&ĐT: (để b/c)                                                                                                   

- HĐTĐ trường;

- CĐ, Đội;

- TCM: th/hiện;                                                                                                    

- Lưu:VT.                                                                                              Vũ Thị Kim Vân

 

Ba công khai

Thư viện ảnh

Album : HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC 2017 -2018(2017-12-31)
Album : NGÀY HỘI MỔ HEO 2017(2017-12-31)
Album : NGÀY HỘI THIẾU NHI KHỎE TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN(2017-12-31)
Album : cảnh trường(2016-12-06)