Bạn cần biết

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2016 - 2017
Trường THCS Liên Sơn                                                                         Thời khoá biểu - Năm học 2016- 2017
 
Thứ
Tiết LỚP
6A 6B 7A 8A 9A 9B GV nghỉ
  1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ  
  2 Toán   - Hà Văn   -   Ngấn  Anh   -  Hiếu Lí    -  Trang  Văn  -  Hồng Toán - Trọng  Hảo
Hai
3 Anh   -  Hiếu Toán   - Hà Toán-  Nhạn  Sinh   - Xuân Tchọn -Hồng TDục- Hải  
4 Tchọn - Sơn Anh   -  Hiếu Sinh   - Xuân Nhạc - Thuyên Toán - Quyển Văn  -  Tâm  
  5 Cnghệ -   Hạnh  Nhạc - Thuyên Tchọn - Nhạn  Hoá  - Xuân Anh   -  Hiếu Cdân  - Tâm  
  1 TDục- Hải Lí    -  Trang  Toán-  Nhạn  Sử  -- Thư Văn  -  Hồng Địa   -    Hảo  Hạnh 
  2 Cdân  - Tâm Văn   -   Ngấn  Văn  -  Thư Toán - Quyển TDục- Hải Anh   -  Hiếu
Ba
3 Sinh   - Xuân TDục- Hải Sử  -- Thư Anh   -  Hiếu Toán - Quyển Tchọn -Tâm  
4 Văn   -   Ngấn  Cdân  - Tâm Nhạc - Thuyên Văn  -  Hảo Sinh   - Xuân TDục- Hải Trọng 
  5 Nhạc  -Thuyên Tchọn - Sơn Anh   -  Hiếu Tchọn- Tĩnh Cdân  - Tâm Sinh   - Xuân  
  1 TDục- Hải Toán   - Hà Cdân  - Tâm Anh   -  Hiếu Văn  -  Hồng Toán - Trọng  Thư
  2 Toán   - Hà Anh   -  Hiếu TDục- Hải Văn  -  Hảo Lí    -  Trang  Văn  -  Tâm Vân 

3 Anh   -  Hiếu Hoạ    - Đàn Địa   -    Hảo  Cdân  - Tâm Hoá  - Trọng  Lí    -  Trang   
4 Sinh   - Xuân Địa   -    Hảo  Anh   -  Hiếu TDục- Hải Hoạ    - Đàn Hoá  - Trọng  Nhạn 
  5     Hoạ    - Đàn Hoá  - Xuân Cnghệ -Hạnh  Địa   -  Hảo Quyển
  1 Văn   -   Ngấn  Sử  -- Thư Toán-  Nhạn  Toán - Quyển Hoá  - Trọng  Văn  -  Tâm Ngấn
  2 Sử  -- Thư Toán   - Hà Lí    -  Sơn Tchọn - Quyển TDục- Hải Văn  -  Tâm Tĩnh
Năm
3 Hoạ    - Đàn Anh   -  Hiếu Văn  -  Thư TDục- Hải Địa   -  Hảo Sinh   - Xuân  Thuyên
4 Anh   -  Hiếu Sinh   - Xuân Địa   -    Hảo  Hoạ    - Đàn Tchọn - Quyển Hoá  - Trọng  Hồng
  5       Cnghệ -Hạnh  Anh   -  Hiếu Hoạ    - Đàn Trang
  1 Văn   -   Ngấn  Toán   - Hà Sử  -- Thư Văn  -  Hảo Toán-  Quyển Toán - Trọng  Sơn
  2 Văn   -   Ngấn  Cnghệ -Hạnh  Toán-  Nhạn  Văn  -  Hảo Sinh   - Xuân Sử  -- Thư  
Sáu
3 Toán   - Hà Sinh   - Xuân TDục- Hải Anh   -  Hiếu Sử  -- Thư Anh   -  Hiếu  
4 Cnghệ -Hạnh  Cnghệ -Hạnh  Sinh   - Xuân Toán - Quyển Lí    -  Trang  Văn  -  Tâm  
  5       Sinh   - Xuân      
  1 Lí    -  Trang  Tchọn - Sơn Tchọn - Tĩnh Sử  -- Thư Địa   -    Hảo  Cnghệ- Hạnh  Hiếu
Bảy 2 Địa   -    Hảo  Cnghệ -Hạnh  Văn  -  Thư Toán - Quyển Văn  -  Hồng Lí    -  Trang  Xuân
3 Tchọn - Sơn Văn   -   Ngấn  Văn  -  Thư Cnghệ -Hạnh  Văn  -  Hồng Toán - Trọng  Hải
  4 Toán   - Hà Văn   -   Ngấn  Cnghệ -Hạnh  Địa   -    Hảo  Toán - Quyển Tchọn -Trọng  Tâm
  5 SH - Hà SH -Ngấn SH  -Nhạn  SH -Hạnh  SH  - Hồng SH -Trọng   
Thực hiện từ 05 tháng 9 năm 2016 (  thứ  2 ngày  05/9/2016)  .. 

Ba công khai

Thư viện ảnh

Album : HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC 2017 -2018(2017-12-31)
Album : NGÀY HỘI MỔ HEO 2017(2017-12-31)
Album : NGÀY HỘI THIẾU NHI KHỎE TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN(2017-12-31)
Album : cảnh trường(2016-12-06)