Bạn cần biết

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2018-2019

PHÒNG GD & ĐT KIM BẢNG TRƯỜNG THCS XÃ LIÊN SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Liên Sơn, ngày  tháng 09 năm 2018

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG

NĂM HỌC 2018-2019

 


Căn cứ Luật giáo dục 2005, được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 13/5/2005 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2006;

          Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học được ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

         Căn cứ Nghị định 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ. Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính. Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ. Thông tư liên tịch 03/2006/TTLT-BTC-BNV của liên bộ Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính. V/v Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính…

       Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường trong năm học 2018-2019.

      Trường THCS Liên Sơn thống nhất Quy chế hoạt động nhà trường như sau:

 

CHƯƠNG I: VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA NHÀ TRƯỜNG

I. Vị trí, chức năng:

Trường Trung học cơ sở là bậc học nối tiếp bậc tiểu học của hệ thống giáo dục quốc dân, là cơ sở của bậc phổ thông trung học nhằm hoàn chỉnh học vấn phổ thông cho học sinh.

II. Nhiệm vụ:

1. Tổ chức giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình giáo dục trung học do Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành;

2. Tiếp nhận học sinh, vận động học sinh bỏ học đến trường, thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trong phạm vi xã Liên Sơn;

3.  Quản lý giáo viên, nhân viên, học sinh;

4. Quản lý sử dụng đất đai, trường sở, trang thiết bị và tài chính theo quy định của pháp luật;

5. Phối hợp với gia đình học sinh, tổ chức và cá nhân trong cộng đồng thực hiện các hoạt động giáo dục;

6. Tổ chức cho giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia các hoạt động giáo dục trong phạm vi cộng đồng;

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

 

CHƯƠNG II: TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ

I. Về đội ngũ:

Tổng số  CB,GV,NV (tính đến ngày 06 tháng 9 năm 2018): 19

Trong đó:      + Ban lãnh đạo: 02

           + Tổng Phụ trách Đội TNTP: 01

           + Giáo viên: 13

           + Nhân viên: 03

II. Biên chế các tổ chức trong nhà trường:

Nhà trường biên chế thành 02 tổ chuyên môn và 01 tổ văn phòng bao gồm:

1.     Tổ Khoa học tự nhiên:                  Tổng số 8 giáo viên.

2.     Tổ Khoa học xã hội và nhân văn: Tổng số 6 giáo viên.

3.     Tổ Văn phòng:                              Tổng số 03 NV.

 

CHƯƠNG III: TRÁCH NHIỆM CÁ NHÂN

I. Quản lí

1. Hiệu trưởng : (Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học được ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT). Phụ trách chung, trực tiếp chỉ đạo:

- Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học; Tổ chức chỉ đạo; Tổ chức thực hiện và tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch theo từng giai đoạn. Thực hiện điều chỉnh kế hoạch và phương pháp, giải pháp tổ chức thực hiện các mục tiêu đề ra.

 - Tổ chức, xây dựng bộ máy quản lý trong đơn vị. Đảm bảo mọi quyết định đưa ra được thi hành triệt để và có hiệu quả cao.

 - Là chủ tài khoản của đơn vị, trực tiếp kiểm tra, giám sát bộ phận tài vụ. Đảm bảo nguồn ngân sách hoạt động của đơn vị, chi trả đúng chế độ cho CB,GV,NV và kịp thời quyết toán với các cấp.

- Chịu trách nhiệm về đầu tư ngân sách dành cho tu sửa, mua sắm mới CSVC cho đơn vị.

- Thực hiện công tác đối ngoại và công tác thi đua khen thưởng hàng năm.

- Trực tiếp làm công tác huy động kinh phí trong nhân dân, học sinh và các nguồn lực khác để đầu tư cho giáo dục tại đơn vị.

- Quản lí CSVC hiện có của đơn vị.

- Trực tiếp chỉ đạo, tổ chức công tác Kiểm tra nội bộ và báo cáo, tổng hợp. Giao chỉ tiêu kiểm tra toàn diện cho các bộ phận chuyên môn thay mặt HT kiểm tra, đánh giá.

- Quản lý hồ sơ CB, GV, NV

- Chỉ đạo thực hiện công tác Tài chính, Văn thư, Văn phòng, Thư viện, thiết bị, y tế học đường và các tổ chức XH khác (Chữ thập đỏ, Khuyến học…).

- Trực tiếp ký duyệt KH của các tổ chức đoàn thể, KH chuyên môn của nhà trường, Kế hoạch chủ nhiệm; các văn bản gửi các cấp, các ngành và các văn bản khác liên quan đến hoạt động  nhà trường.

2. Phó Hiệu trưởng: Thực hiện và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về nhiệm vụ được Hiệu trưởng phân công.

*Cụ thể :

- Xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn, tổ chức chỉ đạo, tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn cụ thể như: Phân công giảng dạy, lập TKB, đề xuất các kiến nghị sử dụng đội ngũ GV.

 -  Lập dự trù kinh phí chi cho các hoạt động chuyên môn và chịu trách nhiệm về việc sử dụng, chứng từ quyết toán, thời gian quyết toán  số kinh phí đã được phê duyệt.

 - Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện  quy chế chuyên môn của Tổ và của Giáo viên như: Cập nhật sổ điểm, sổ đầu bài, học bạ, giáo án, sử dụng thiết bị ….chịu trách nhiệm việc kí xác nhận kiểm tra vào các loại sổ sách chuyên môn nêu trên.

- Cùng với tổ trưởng(Tổ phó) tổ chuyên môn đánh giá, kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên hàng tháng, hàng kỳ.

 - Công tác bồi dưỡng giáo viên, kiểm tra toàn diện GV, hồ sơ chuyên môn của giáo viên, bồi dưỡng HSG.

- Phụ trách công tác phổ cập, Công tác kiểm định chất lượng: ra đề kiểm tra trong năm, tổ chức các kỳ  kiểm tra học sinh theo kế hoạch của PGD&ĐT.

 - Cùng Hiệu trưởng thống nhất các chỉ tiêu, mục tiêu chuyên môn cần đạt tới hàng năm theo phương châm giữ vững và phát huy thành tích đă đạt được của năm học trước.

- Phối kết hợp với Đoàn-Đội làm tốt công tác giáo dục đạo đức cho HS. Kết hợp với công đoàn trường làm tốt công tác giáo dục tư tưởng cho CB, GV và nhân viên, tiến tới cùng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Các nhiệm vụ khác khi được phân công.

- Cùng với Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cấp trên về phần việc được giao;

 - Thay mặt Hiệu trưởng điều hành hoạt động của nhà trường khi được Hiệu trưởng uỷ quyền;

II. Chủ tịch công đoàn

- Thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền được ghi trong Điều lệ công đoàn.

- Là Phó ban thi đua nhà trường: Có trách nhiệm yêu cầu đoàn viên công đoàn đăng kí thi đua ngay từ đầu năm. Tổ chức bình xét thi đua học kỳ và cả năm theo đúng các tiêu chuẩn do hội đồng thi đua các cấp quy định. Có trách nhiệm tổng hợp và báo cáo kết quả bình xét thi đua với cấp trên.

- Tổ chức, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ trong đơn vị. Bênh vực quyền và lợi ích chính đáng của người lao động (chế độ nâng lương, nghỉ thai sản...) đúng pháp luật và đúng quy chế tổ chức lao động.

- Xây dựng dự thảo nghị quyết Đại hội công chức, viên chức hàng năm để trình trước đại hội biểu quyết.

- Cùng lãnh đạo trường kiểm tra giám sát việc thực hiện quy chế chuyên môn trong đơn vị.

- Có trách nhiệm đề xuất các giải pháp và cùng lãnh đạo trường giải quyết các khiếu nại của viên chức liên quan đến quyền lợi của cá nhân, tập thể.

- Sử dụng nguồn kinh phí công đoàn công khai, công bằng đúng hướng dẫn và có tính động viên thúc đẩy cá nhân, tập thể vươn lên.

III. Tổ trưởng chuyên môn:

Phụ trách và chỉ đạo thực hiện một số công việc sau:

- Xây dựng kế hoạch chung của tổ, chỉ đạo tổ viên thực hiện theo kế hoạch của tổ chuyên môn, kế hoạch chung của nhà trường.

- Điều hành các  hoạt động chuyên môn trong phạm vi tổ (sinh hoạt chuyên môn, tổ chức thao giảng, dự giờ tổ viên, chuyên đề,  phân công dạy thay…).

- Tham gia cùng lãnh đạo nhà trường trong công tác kiểm tra hoạt động dạy học của giáo viên, học sinh.

-  Lập dự trù kinh phí chi cho các hoạt động chuyên môn của tổ và chịu trách nhiệm về việc sử dụng, chứng từ quyết toán, thời gian quyết toán  số kinh phí đã được phê duyệt.

- Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo nhà trường và cấp trên: V/v đánh giá, phân loại GV, bình xét thi đua của tổ mình hàng năm. Đảm bảo tính pháp lí và dân chủ, công bằng, công khai trong tổ.

- Thực hiện một số công việc khác khi được lãnh đạo nhà trường phân công.

IV. Tổ phó chuyên môn :

Tham gia một số mặt công tác sau:

- Tham mưu cho tổ trưởng trong việc xây dựng kế hoạch và điều hành thực hiện kế hoạch tổ.

- Ghi đầy đủ nghị quyết tổ, tham gia bồi dưỡng tổ viên và kiểm tra tổ viên cùng với tổ trưởng.

- Phân công dạy thay khi có thành viên trong tổ vắng.

- Điều hành các hoạt động chuyên môn khi được tổ trưởng uỷ quyền.

- Thực hiện và chịu trách nhiệm về các phần việc mà tổ trưởng giao.

- Cùng với tổ trưởng chịu trách nhiệm về kết quả các hoạt động của tổ.

- Thay mặt tổ trưởng điều hành các hoạt động của tổ khi tổ trưởng vắng mặt và được uỷ quyền hoặc được lãnh đạo nhà trường giao.

V. Thư ký HĐSP:

- Viết biên bản các buổi hội ý, họp hội đồng, họp liên tịch... Trong biên bản cần  nêu rõ, đầy đủ các ý kiến đóng góp xây dựng để hoàn thành nghị quyết của cuộc họp. Thực hiện các nhiệm vụ tổng hợp, báo cáo theo yêu cầu của hiệu trưởng.

- Chuẩn bị tài liệu (nếu có) cấp phát cho các buổi họp. Thực hiện các công việc hướng dẫn của hiệu trưởng.

VI. Bí thư Đoàn TN CSHCM :

- Là thành viên trong hội đồng thi đua khen thưởng, HĐ kỷ luật giáo viên và học sinh.

- Thực hiện các nhiệm vụ giáo dục tư tưởng chính trị cho đoàn viên và đội viên. Theo tinh thần chỉ đạo của chi bộ đảng và của lãnh đạo nhà trường. Đảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu của Đảng, Nhà nước đề ra cho ngành giáo dục.

- Phối hợp, kết hợp với đội TN TPHCM làm tốt công tác chữ thập đỏ và các công tác từ thiện khác nhằm động viên đoàn viên, HS  học tập, rèn luyện ngày càng tốt hơn.

 - Thực hiện công tác phát triển đoàn viên và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng. Đảm bảo các chỉ tiêu phát triển phải cân đối, có tính giáo dục, động viên.

 - Tham mưu,đề xuất với lãnh đạo nhà trường các phương án hoạt động và phối hợp hoạt động.

VII. Tổng phụ trách Đội TNTP HCM.

- Là thành viên của hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật HS.

- Giúp lãnh đạo nhà trường xây dựng các giải pháp nhằm động viên, khuyến khích HS tích cực học tập và rèn luyện. Đề xuất các giải pháp, phương pháp, phương thức đánh giá thi đua hàng tuần, hàng tháng của cá nhân HS và tập thể lớp.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động Đội hàng tháng, hàng kỳ và cả năm. Chịu trách nhiệm tổng hợp và báo cáo hoạt động hàng tháng với lãnh đạo nhà trường, với cấp trên.

- Tham mưu, đề xuất với lãnh đạo nhà trường các nhân lực cần huy động cho các hoạt động Đội.

-  Phối hợp Ban GD đạo đức theo dõi tình hình tham gia sinh hoạt 15 phút đầu giờ của GVCN.

- Thay mặt Hiệu trưởng đánh giá việc thực hiện công tác thi đua hàng tuần của các cá nhân HS và tập thể lớp.

- Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo nhà trường về hiệu quả  hoạt động của liên đội do bản thân phụ trách.

- Lập dự trù kinh phí chi cho hoạt động Đội trong năm học và chịu trách nhiệm về sử dụng và lấy chứng từ, thời gian quyết toán số kinh phí đă được thủ trưởng đơn vị phê duyệt.

VIII. Giáo viên

1.  Giáo viên trực tiếp giảng dạy:

1.1.  Giảng dạy và giáo dục theo đúng chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học; soạn bài, chuẩn bị thí nghiệm - thực hành (Các tiết cần thiết sử dụng thí nghiệm thực hành, giáo viên cần đăng ký trước với cán bộ thiết bị thời gian ít nhất là 1 ngày để có sự chuẩn bị chu đáo); kiểm tra đánh giá theo đúng quy định (kể cả việc đánh giá cho điểm, xếp loại từng học sinh và việc đánh giá xếp loại sau mỗi giờ dạy trên lớp theo quy định của trường); Vào sổ điểm, ghi học bạ đầy đủ, chính xác. Đến trường và ra vào lớp đúng giờ, cấm hành vi tuỳ tiện bỏ giờ; quản lý học sinh trong các hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức; tham gia tích cực các hoạt động của tổ, nhóm chuyên môn. Thực hiện định mức dạy 19 tiết/ tuần.

1.2.  Luôn có ý thức rèn luyện đạo đức theo các quy định về đạo đức nhà giáo, có kế hoạch tự học tập và bồi dưỡng về chuyên môn, bồi dưỡng nghiệp vụ để nâng cao chất lượng và hiệu quả giảng dạy giáo dục.

1.3. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật, điều lệ nhà trường, thực hiện nghiêm túc các quyết định của Hiệu trưởng, chịu sự kiểm tra của Hiệu trưởng và các cấp quản lý giáo dục.

1.4. Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo, gương mẫu trước học sinh, thương yêu tôn trọng học sinh; đối xử công bằng với học sinh, bảo vệ các quyền lợi chính đáng của học sinh; đối xử đúng mực với phụ huynh, đoàn kết thân ái cùng giúp đỡ đồng nghiệp để hoàn thành nhiệm vụ.

1.5. Phối hợp có hiệu quả các lực lượng giáo dục: GVCN, GVBM, gia đình học sinh, đoàn thể.

1.6. Tham gia công tác phổ cập THCS ở địa phương và địa bàn được phân công. Tham gia các hoạt động của địa phương theo đúng chức năng của nhà trường.

1.7. Phải có hành vi, ứng xử mẫu mực có tác dụng giáo dục cảm hoá học sinh.

1.8. Mỗi giáo viên thực hiện ít nhất 02 bài giảng có ứng dụng công nghệ thông tin, 04 tiết dạy của 02 lần hội giảng hoặc thao giảng và 18 tiết dự giờ đồng nghiệp.

2.  Giáo viên chủ nhiệm:

2.1. Tìm hiểu và nắm vững học sinh trong lớp về mọi mặt và có biện pháp tổ chức giáo dục phù hợp, có hiệu quả với từng đối tượng, nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của cả lớp phát huy tính tích cực, khả năng tự quản của học sinh. Là thành viên của Ban chăm sóc sức khoẻ học sinh.

2.2.  Liên hệ, cộng tác thường xuyên với gia đình học sinh: Thông báo tình hình học tập, rèn luyện của HS thông qua sổ liên lạc sau mỗi tuần, các trường hợp đặc biệt phải thông báo ngay cho CMHS và lãnh đạo nhà trường biết, chủ động phối hợp với TPT đội và các tổ chức xã hội có liên quan để giáo dục học sinh.

2.3.  Nhận xét đánh giá và xếp loại học sinh một cách chính xác, đề xuất các danh sách HS khen thưởng, kỷ luật … và hoàn chỉnh việc ghi kết quả số ngày nghỉ, kết quả học tập, hạnh kiểm vào sổ điểm và học bạ theo quy định.

2.4. Báo cáo thường kỳ hoặc đột xuất về tình hình mọi mặt của lớp với Hiệu trưởng, PHT.

2.5. Mỗi tuần cùng sinh hoạt với lớp vào tiết 5 thứ 7

IX. Nhân viên: Là nhân viên phải thực hiện đầy đủ chức trách nhiệm vụ nghề nghiệp theo ngạch viên chức và theo văn bản hợp đồng lao động thoả thuận cùng với sự quản lí, phân công nhiệm vụ của Hiệu trưởng.

1. Kế toán :

- Tham mưu với Hiệu trưởng các giải pháp thu hút các nguồn đầu tư kinh phí cho đơn vị. Đảm bảo nguồn kinh phí chi trả đúng, đủ và kịp thời cho người lao động.

- Giúp Hiệu trưởng cân đối các khoản phải chi trong năm. Chịu trách nhiệm quyết toán các khoản chi với cấp trên.  Lưu giữ hồ sơ chứng từ quyết toán theo đúng luật kế toán thống kê.

- Hướng dẫn các bộ phận chuyên môn, đoàn thể có sử dụng kinh phí hoàn thành hồ sơ, chứng từ quyết toán.

- Báo cáo hàng tháng với Hiệu trưởng các khoản chi trong tháng.

- Thực hiện tốt việc thu từ cá nhân, trích từ ngân sách về đóng BHXH, BHYT và chuyển khoản cho các cơ quan BHXH, BHYT đúng quy định, đúng thời gian.

- Thực hiện việc thu, nộp các loại quỹ đóng góp đúng chế độ và theo đúng quy định.

- Trực tiếp lập sổ tài sản và theo dõi việc sử dụng tài sản của trường. Tham mưu, đề xuất với HT các giải pháp bảo quản, sử dụng tài sản của đơn vị.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được hiệu trưởng phân công.

2. Y tế trường học (kiêm nhiệm):

- Thực hiện nhiệm vụ của cán bộ y tế trường học: Lập sổ theo dõi sức khỏe của học sinh; Thực hiện các biện pháp sơ cấp cứu học sinh, CBGVNV khi có sự cố xảy ra, nhanh chóng đưa nạn nhân, bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để chữa chạy. Thông báo đến gia đình bệnh nhân tình hình sức khỏe ... sau khi đã đưa bệnh nhân đến cơ sở chữa chạy. Tham mưu, đề xuất với lãnh đạo đơn vị các giải pháp, biện pháp phòng chống dịch bệnh trong đơn vị; Xây dựng kế hoạch đầu tư, mua sắm dụng cụ y tế, thuốc phòng ... tại đơn vị. Chịu trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ chứng từ quyết toán số kinh phí đã được thủ trưởng đơn vị phê duyệt. Cùng với kế toán đơn vị giải quyết các vấn đề liên quan đến chế độ BHYT, BHTT cho CBGVNV và học sinh trong đơn vị.

- Kiểm tra đánh giá vệ sinh trường theo chuẩn y tế.

3. Văn thư, thủ quỹ:

- Nhận công văn, thư báo hàng ngày, chuyển công văn đi – đến theo yêu cầu của lãnh đạo.

- Lập sổ theo dõi công văn đi đến.

- Cập nhật đầy đủ thông tin cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong sổ đăng bộ giáo viên, học sinh.

- Quản lý tốt việc cấp phát bằng, chứng chỉ… và các loại hồ sơ khác của nhà trường.

- Thu và quản lý các loại quỹ, cùng kế toán cân đối quỹ thu chi. Hàng tháng tổng hợp, báo cáo số lượng tiền mặt và số dư quỹ để cho kế toán báo cáo hiệu trưởng.

- Thủ quỹ chỉ được phát tiền khi có phiếu chi hoặc phiếu tạm ứng do Hiệu trưởng ký duyệt. Khi phát tiền, thủ quỹ yêu cầu người lĩnh tiền phải ký vào chứng từ kế toán và ký vào sổ chi của thủ quỹ (chú ý không cho nhận tiền thay nếu không được uỷ quyền).

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo nhà trường phân công.

4. Thư viện, thiết bị.

- Lập sổ theo dõi việc sử dụng thiết bị, đồ dùng lên lớp của GV. Đôn đốc GV thực hiện công tác cập nhật thông tin mượn, sử dụng thiết bị đồ dùng theo quy định. Lập sổ theo dõi việc cung ứng thiết bị được bổ sung hàng năm, giúp lănh đạo đơn vị nắm bắt được nhu cầu kinh phí, thiết bị cần tu sửa, mua sắm bổ sung hàng năm. Thường xuyên cùng giáo viên bộ môn vệ sinh thiết bị đồ dùng và phòng thiết bị, phòng làm việc sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng đồ dùng thiết bị, thuận tiện cho người lấy sử dụng, dễ kiểm tra, dễ vệ sinh.

- Tham gia các hoạt động do các tổ chức, đoàn thể trong đơn vị tổ chức, phát động.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do ban lănh đạo đơn vị phân công.

CHƯƠNG IV: NỀ NẾP LÀM VIỆC

I. Giờ giấc làm việc

1. Thời gian hoạt động của nhà trường:

+ Buổi sáng : Từ 07h00’ đến 11h30’.

+ Buổi chiều : Từ 13h45’ đến 16h30’.

2. Thời gian làm việc của cán bộ và nhân viên hành chính:

-  Cán bộ và nhân viên làm việc đúng quy định theo giờ hành chính (trừ những trường hợp do cấp trên điều động). Những nhân viên hợp đồng ngoài các quy định trên còn phải thực hiện theo những yêu cầu do thủ trưởng đơn vị quy định trong hợp đồng nhân lực.

3. Thời gian làm việc của giáo viên ( bao gồm GVBM, GVCN lớp) :

-   Bắt buộc giáo viên chủ nhiệm lớp phải có mặt tại trường trước giờ sinh hoạt 15 phút (trừ ngày nghỉ), chịu trách nhiệm giám sát sinh hoạt 15 phút đầu giờ của lớp chủ nhiệm và kiểm danh sĩ số.

-  Giáo viên bộ môn không có tiết đầu thì có thể không phải lên đầu giờ nhưng phải chịu trách nhiệm về những nội dung đã được các tổ chức thông báo, triển khai như: dạy dồn tiết, dạy thay....

II. Chế độ hội họp, báo cáo, thông báo.

1.Chế độ hội họp.

-  Họp hội đồng trường: tối thiểu 2 lần/năm (vào tổng kết học kỳ 1 và tổng kết năm học), thời gian họp vào giờ hành chính, mỗi buổi không quá 3 tiếng.

-  Họp hội đồng giáo dục: 1 lần/tháng, họp vào giờ hành chính, mỗi lần không quá 3 tiếng (có thể thay thế họp bằng hình thức thông báo trên bảng thông báo).

- Họp giao ban (Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng họp với các tổ chức đoàn thể, TTCM): 2 tuần 1 lần vào tiết 2 ngày thứ 6 các tuần, mỗi lần không quá 2 tiếng.

- Họp giao ban (hội ý hội đồng) có đủ toàn thể CB, GV, NV: 1 lần/ tuần, vào thứ 6 hàng tuần, mỗi lần họp không quá 45 phút.

- Họp tổ chủ nhiệm: tối thiểu 2 tháng 1 lần, thời gian họp không quá 2 tiếng, họp vào giờ hành chính.

-  Sinh hoạt tổ chuyên môn: 2 lần/tháng, họp theo lịch của nhà trường, mỗi buổi họp không quá 3 tiếng. Trong buổi họp tổ kết hợp họp nhóm bộ môn.

- Họp đoàn thể: tối thiểu 1 lần /tháng, mỗi buổi họp không quá 3 tiếng.

 2. Chế độ báo cáo:

- Các cá nhân, tập thể khi triển khai các nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động phải thông qua lãnh đạo nhà trường hoặc người phụ trách.

- Các bản báo cáo phải thực hiện đúng yêu cầu về nội dung, hình thức và thời gian.

-  Sau khi được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng phải báo cáo lại kết quả cho người phụ trách bằng văn bản hoặc trực tiếp trao đổi.

 3. Việc  thông báo:

- Các hình thức thông báo: Thông báo trên bảng thông báo; Thông báo trên phương tiện phát thanh; Thông báo trên trang Web, hòm thư điện tử; Thông báo bằng tin nhắn điều hành; Thông báo bằng văn bản trực tiếp với từng cá nhân.

- Các bảng thông báo, nội dung thông báo phải rõ ràng, khoa học, đảm bảo tính sư phạm. Mỗi bảng thông báo phải ghi danh tổ chức (hoặc cá nhân) thông báo. Trường hợp thông báo là văn bản thì phải có chữ ký, đóng dấu của người có thẩm quyền đại diện: Lãnh đạo nhà trường, CT công đoàn, TT chuyên môn ....

III. Kỷ luật lao động

-  Cán bộ, giáo viên, nhân viên nếu ốm đau hoặc có việc đột xuất cần nghỉ phải báo cáo Hiệu trưởng và đề xuất phương án giải quyết phần công việc của mình để xin phép trước khi nghỉ.

- Nghỉ có lý do chính đáng là trường hợp có xin phép và được Lãnh đạo nhà trường đồng ý.

-  Việc nghỉ dạy, nghỉ họp và các hoạt động khác có phép hoặc không phép đều ảnh hưởng đến việc đánh giá, xếp loại thi đua (cụ thể do hội đồng thi đua quy định).

- CB, GV, NV khi hội họp phải ngồi đúng vị trí, có sổ ghi chép, không mất trật tự và không làm việc riêng, không sử dụng điện thoại… muốn phát biểu phải có tổ chức, chống các biểu hiện tự do vô kỉ luật.

 IV. Trang phục của cán bộ, giáo viên, nhân viên.

- Trang phục của cán bộ, giáo viên, nhân viên gọn gàng phù hợp với hoạt động sư phạm. Thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng gia đình văn hoá, cơ quan văn hoá

- Trang phục ngày lễ: Thực hiện theo quy định đã ban hành.

V. Hành vi, ngôn ngữ ứng xử của CB, GV, NV

-  Hành vi, ngôn ngữ ứng xử của CB,GV,NV phải mẫu mực, có tác dụng giáo dục đối với học sinh. Nghiêm cấm việc trù dập, xúc phạm danh dự và thân thể  học sinh, đồng nghiệp… phải niềm nở, ân cần, lịch sự.

-  Đối với nhân viên trong nhà trường: Phải niềm nở tiếp đón CMHS, HS và người đến liên hệ công tác, tránh những biểu hiện cáu gắt, giao tiếp thiếu tôn trọng.

VI. Thực hiện các hoạt động giáo dục khác

- CBCNVC phải chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định khi tham gia giao thông (đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, có đầy đủ giấy phép lái xe, hồ sơ xe…). Tích cực tuyên truyền, giáo dục và tự giác phòng chống dịch bệnh. Thầy cô giáo không được sử dụng điện thoại di động, không được hút thuốc, uống rượu bia khi lên lớp và khi đang tham gia các hoạt động giáo dục trong nhà trường.

- Tích cực nâng cao tinh thần tự giác, thực hiện tốt các cuộc vận động lớn và phong trào thi đua: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Tham gia đầy đủ các phong trào hoạt động của nhà trường, ngành Giáo dục và các tổ chức đoàn thể xã hội.

VII. Quy định về việc sử dụng tài sản công .

- Mọi thành viên trong nhà trường phải thực hiện tiết kiệm khi sử dụng điện, nước… và bảo vệ tài sản công.

- Việc mượn, sử dụng các thiết bị hỗ trợ giảng dạy phải có kế hoạch và chịu trách nhiệm trước nhà trường về những sự cố do bản thân gây ra.

CHƯƠNG V: TỔ CHỨC THỰC HIỆN

     Quy chế này được hội nghị viên chức năm học 2018 – 2019 thông qua, được niêm yết tại phòng hội đồng của trường, tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị có trách nhiệm thực hiện theo quy chế hoạt động. Giao cho ban thanh tra nhân dân, tổ chức đoàn thể và các cá nhân có liên quan theo dõi, giám sát, kịp thời xử lý những vi phạm của viên chức.

    Quy chế hoạt động có thể được điều chỉnh, bổ sung hàng năm do Hội nghị viên chức đầu năm học quyết định.

 

            TM. BCH CÔNG ĐOÀN

                          TM. NHÀ TRƯỜNG

                         CHỦ TỊCH                                                                           HIỆU TRƯỞNG

 

                      

               Trần Khắc Tĩnh                                       Vũ Thị Kim Vân                                                          

                                                    

 

Ba công khai

Thư viện ảnh

Album : HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC 2017 -2018(2017-12-31)
Album : NGÀY HỘI MỔ HEO 2017(2017-12-31)
Album : NGÀY HỘI THIẾU NHI KHỎE TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN(2017-12-31)
Album : cảnh trường(2016-12-06)