Bạn cần biết

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2018-2019
TRƯỜNG THCS LIÊN SƠN                                                          THỜI KHÓA BIỂU  -- NĂM HỌC  2018 - 2019
             
 
Thứ
Tiết Lớp  
6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A GV nghỉ
  1 chào cờ chào cờ chào cờ chào cờ chào cờ chào cờ chào cờ Hiếu
  2 Toán - Sơn T/Dục -Hải Anh   -  Vinh Toán-  Nhạn  Sinh   - Xuân Toán - Quyển Toán  -  Trọng 
Hai
3 Văn   -   Ngấn  Toán - Sơn Toán-  Nhạn  Sử  -  Hồng T/Dục -Hải Sinh   - Xuân Văn -  Hảo
4 C/dân -   Tâm Văn   -   Ngấn  Sử  -- Hồng Anh   -  Vinh Địa    -    Hảo  T/Dục -Hải Sinh   - Xuân
  5 Nhạc  -  Thuyên C/nghệ  - Hạnh  T/ chọn -  Hồng LÝ    -  Trang  C/dân -   Tâm Sử  -     Ngấn Anh   -  Vinh
  1 Anh   -  Hiếu Toán - Sơn Địa    -    Hảo  T/Dục -Hải Văn  -  Tâm C/nghệ  - Hạnh  LÝ    -  Trang  Trọng 
  2 Toán - Sơn Anh   -  Hiếu LÝ    -  Trang  Địa    -    Hảo  C/nghệ  - Hạnh  Văn  -  Tâm T/Dục -Hải
Ba
3 T/Dục -Hải Văn   -   Ngấn  Sinh   - Xuân Văn  -  Hồng Toán - Quyển Anh   -  Hiếu C/dân -   Tâm
4 Văn   -   Ngấn  Địa    -    Hảo  Văn  -  Hồng Toán-  Nhạn  Anh   -  Hiếu Toán - Quyển Sinh   - Xuân
  5 Sinh   - Xuân C/dân -   Tâm T/chọn - Nhạn T/ chọn -  Hồng Sử  -     Ngấn T/chọn  - Quyển Địa    -    Hảo 
  1 Toán - Sơn Anh   -  Hiếu Văn  -  Hồng T/Dục -Hải Văn  -  Tâm Toán - Quyển Hóa  - Trọng  Xuân,Thuyên , Ngấn, Nhạn, Trang
  2 Anh   -  Hiếu Toán - Sơn T/Dục -Hải Văn  -  Hồng Toán - Quyển Văn  -  Tâm T/chọn  -Hảo

3 C/nghệ  - Hạnh  LÝ    -  Sơn  C/dân -   Tâm Sử  -- Hồng Họa -  Đàn Hóa  - Trọng  Văn -  Hảo
4 Địa    -    Hảo  Họa -  Đàn C/nghệ  - Hạnh  C/dân -   Tâm Hóa  - Trọng  Anh   -  Hiếu T/Dục -Hải
  5         C/nghệ  - Hạnh  Địa    -    Hảo  Họa -  Đàn
  1 Anh   -  Hiếu Toán - Sơn Địa    -    Hảo  Toán-  Nhạn  Văn  -  Tâm Hóa  - Trọng  LÝ    -  Trang   Hồng, Hạnh,Hải, Quyển
  2 Toán - Sơn Văn   -   Ngấn  Họa -  Đàn Địa    -    Hảo  Văn  -  Tâm Sinh   - Xuân Anh   -  Vinh
Năm
3 LÝ    -  Sơn  Văn   -   Ngấn  Sinh   - Xuân T/chọn  -Nhạn  Anh   -  Hiếu Họa -  Đàn Toán  -  Trọng 
4 Họa -  Đàn Sinh   - Xuân Toán-  Nhạn  Anh   -  Vinh Sử  -     Ngấn C/dân -   Tâm Văn -  Hảo
  5     Anh   -  Vinh Họa -  Đàn Sinh   - Xuân Sử  -     Ngấn Địa    -    Hảo 
  1 Sinh   - Xuân Anh   -  Hiếu T/Dục -Hải Văn  -  Hồng LÝ    -  Trang  Văn  -  Tâm Toán  -  Trọng   
  2 Văn   -   Ngấn  Sinh   - Xuân Toán-  Nhạn  Văn  -  Hồng Anh   -  Hiếu Văn  -  Tâm Hóa  - Trọng 
Sáu 3 Văn   -   Ngấn  Tchọn - Sơn Sử  -- Hồng Sinh   - Xuân Toán - Quyển T/Dục -Hải Văn -  Hảo
4 Tchọn - Sơn Sử  -     Ngấn Nhạc  -  Thuyên C/nghệ  - Hạnh  T/chọn  - Quyển Anh   -  Hiếu Văn -  Hảo
  5         T/chọn  - Hiếu Nhạc  -  Thuyên C/nghệ  - Hạnh 
  1 C/nghệ  - Hạnh  T/chọn  -Tĩnh Văn  -  Hồng Nhạc  -  Thuyên T/Dục -Hải T/chọn  -Hiếu T/chọn  -Trọng  Sơn , Tâm, Hảo
Bẩy 2 T/Dục -    Hải Nhạc  -  Thuyên Văn  -  Hồng Toán-  Nhạn  Hóa  - Trọng  LÝ    -  Trang  Anh   -  Vinh
3 T/chọn  - Tĩnh C/nghệ  - Hạnh  Toán-  Nhạn  Anh   -  Vinh Nhạc  -  Thuyên Toán - Quyển Sử  -- Hồng
  4 Sử  -     Ngấn T/Dục -    Hải Anh   -  Vinh Sinh   - Xuân Toán - Quyển C/nghệ  - Hạnh  Toán  -  Trọng 
  5 SH - Xuân SH   - Hạnh  SH  -Nhạn  SH    - Thuyên SH    - Quyển SH    - Hải SH -Trọng 
Thực hiện  từ ngày 22 tháng 9 năm 2018   (bản 3)

Ba công khai

Thư viện ảnh

Album : HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC 2017 -2018(2017-12-31)
Album : NGÀY HỘI MỔ HEO 2017(2017-12-31)
Album : NGÀY HỘI THIẾU NHI KHỎE TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN(2017-12-31)
Album : cảnh trường(2016-12-06)