Bạn cần biết

KẾ HOẠCH TRƯỜNG MÔN TIN HỌC 6, 7

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THÍ ĐIỂM CẤP THCS

MÔN: TIN HỌC LỚP 6

                       Cả năm: 35 tuần x 2 tiết/tuần = 70 tiết

                       Học kỳ I: 18 tuần x 2 tiết/tuần = 36 tiết

                       Học kỳ II: 17 tuần x 2 tiết/tuần = 34 tiết

 

HỌC KỲ I:

 

Tuần

Tiết

Tên Bài

CHƯƠNG I:  LÀM QUEN VỚI TIN HỌC VÀ MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ

01

01

Bài 1:  Thông tin và tin học (mục 1,2)

02

Thông tin và tin học (mục 3) + Bài đọc thêm 1

02

03, 04

Bài 2:  Thông tin và biểu diễn thông tin

03

05

Bài 3:   Em có thể làm được gì nhờ máy tính + Bài đọc thêm 2

06

Bài 4:   Máy tính và phần mềm máy tính (mục 1, 2)

04

07

Bài 4:   Máy tính và phần mềm máy tính (mục 3, 4)

08

Bài thực hành 1:  Làm quen với một số thiết bị máy tính

CHƯƠNG II:  PHẦN MỀM HỌC TẬP

5

09, 10

Bài 5:  Luyện tập chuột

06

11, 12

Bài 6:  Học gõ mười ngón

07

13, 14

Bài 7:  Sử dụng phần mềm Mario để luyện gõ phím

08

15, 16

Bài 8:  Quan sát trái đất và các vì sao trong Hệ Mặt trời

09

17

Bài tập

18

Kiểm tra (1 tiết)

CHƯƠNG III:  HỆ ĐIỀU HÀNH

10

19

Bài 9:  Vì sao cần có hệ điều hành

20

Bài 10: Hệ điều hành làm những việc gì?

11

21

Bài 10: Hệ điều hành làm những việc gì

22

Bài 11: Tổ chức thông tin trong máy tính

12

23

Bài 11: Tổ chức thông tin trong máy tính

24

Bài 12: Hệ điều hành Windows

13

25

Giới thiệu Win 7, Win 8

26

Bài thực hành 2: Làm quen với Windows XP

14

27

Bài thực hành 2: Làm quen với Windows XP

28

Bài tập

15

29,30

Bài thực hành 3: Các thao tác với thư mục

16

31, 32

Bài thực hành 4: Các thao tác với tệp tin

17

33

Kiểm tra Thực hành (1 Tiết)

34

ÔN TẬP HỌC KỲ I

18

35,36

Kiểm tra học kì I

 

HỌC KỲ II:

 

Tuần

Tiết

                                          Tên Bài

19

37,38

 Bài 13:  Soạn thảo văn bản bằng Microsoft Word.

20

39

Bài 14:  Soạn thảo văn bản đơn giản

40

Bài thực hành 5:  Văn bản đầu tiên của em  (Tiết 1)

21

41

Bài thực hành 5:  Văn bản đầu tiên của em  (Tiết 2)

42

Bài 15:  Chỉnh sửa văn bản    (Tiết 1)

 

22

43

 Bài 15:  Chỉnh sửa văn bản     (Tiết 2)

44

Bài thực hành 6:  Em tập chỉnh sửa văn bản  (Tiết 1)

 

23

45

Bài thực hành 6:  Em tập chỉnh sửa văn bản  (Tiết 2)

46

Bài 16:  Định dạng văn bản

24

47,48

Bài 17:  Định dạng đoạn văn bản

25

49,50

Bài thực hành 7:  Em tập trình bày văn bản

 

26

51

Bài tập

52

Kiểm tra (1 tiết)

27

53,54

Bài 18:  Trình bày trang văn bản và in

28

55

Bài 19:  Tìm và thay thế

56

Bài 20:  Thêm hình ảnh để minh họa   (Tiết 1)

 

29

57

Bài 20:  Thêm hình ảnh để minh họa    (Tiết 2)

58

Bài thực hành 8:   Em “viết” báo tường  (Tiết 1)

 

30

59

Bài thực hành 8:   Em “viết” báo tường   (Tiết 2)

60

Bài 21:  Trình bày cô đọng bằng bảng  (Tiết 1)

 

31

61

Bài 21:  Trình bày cô đọng bằng bảng  (Tiết 2)

62

Bài tập

32

63, 64

Bài thực hành 9:  Danh bạ riêng của em

33

65,66

Bài thực hành tổng hợp:   Du lịch 3 miền

 

34

67

Kiểm tra Thực hành (1 tiết)

68

ÔN TẬP HỌC KỲ II

35

69, 70

Kiểm tra học kì II

 


MÔN TIN HỌC LỚP 7

                          Cả năm: 35 tuần x 2 tiết/tuần = 70 tiết

                          Học kỳ I: 18 tuần x 2 tiết/tuần = 36 tiết

    Học kỳ II: 17 tuần x 2 tiết/tuần = 34 tiết

HỌC KỲ I

 

Tiết

Tên Bài

Nội dung điều chỉnh

01, 02

Bài 1.  Chương trình bảng tính là gì ?

 

03, 04

Bài thực hành 1Làm quen với Excel

 

05, 06

Bài 2.  Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính

 

07, 08

Bài thực hành 2Làm quen với các kiểu dữ liệu trên trang tính

 

09,10

Luyện gõ bàn phím bằng Typing Test

 

Đã chuyển 2 tiết( 11,12)  thành tiết thực hành

11, 12

Thực hành: Nhập dữ liệu trên trang tính

13, 14

Bài 3.  Thực hiện tính toán trên trang tính

 

15, 16

Bài thực hành 3Bảng điểm của em

 

17, 18

Bài 4.   Sử dụng các hàm để tính toán

 

19, 20

Bài thực hành 4Bảng điểm của lớp em

 

21,22

Bài tập

Tăng thêm 1 tiết bài tập

23

Kiểm tra (1 tiết)

 

24,25

Bài 5.  Thao tác với bảng tính

Bỏ phần: học địa lý thế giới với Earth Explorrer(t23-t26)

26,27,28

Bài thực hành 5.  Bố trí lại trang tính của em

Tăng thêm 1 tiết thực hành

29,30

Bài tập

Tăng thêm 1 tiết bài tập

31

Kiểm tra thực hành (1 tiết)

 

32,33,34

Ôn tập

Tăng thêm 1 tiết ôn tập

35,36

Kiểm tra học kì I

 

 


HỌC KỲ II

 

Tiết

                                          Tên Bài

Nội dung điều chỉnh

37,38

Bài 6. Định dạng trang tính .

 

39, 40

Bài thực hành 6: Định dạng trang tính.

 

41,42

Bài 7. Trình bày và in trang tính.

 

43, 44

Bài thực hành 7: Danh sách lớp em

 

45,46

Bài 8. Sắp xếp và lọc dữ liệu (Mục 1)

 

47, 48

Bài thực hành 8: Ai là người học giỏi?

 

49

Kiểm tra 1 tiết

 

50

Bài 9. Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ (Mục 1, 2, 3)

 

51

Bài 9. Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ (Mục 3a, b, c, d, 4)

 

52

Bài thực hành 9: Tạo biểu đồ để minh họa

 

53

Bài thực hành 9: Tạo biểu đồ để minh họa

 

54,55

56,57

Học toán với Toolkit math

Đã chuyển  tiết 50,51,52,53 xuống (So với ppct cũ)

58,59

60,61

Học vẽ hình học động với GeoGebra

Đã chuyển  tiết 54,55,56,57 xuống (So với ppct cũ)

62,63 64,65

Bài thực hành 10: Bài thực hành tổng hợp

 

66

Kiểm tra thực hành (1 tiết)

 

67, 68

Ôn tập

 

69, 70

Kiểm tra học kì II

 

                                                                               

                                                                         Liên Sơn, ngày 25 tháng 9 năm 2016

                                                                                                            HIỆU TRƯỞNG

 

Ba công khai

Thư viện ảnh

Album : HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC 2017 -2018(2017-12-31)
Album : NGÀY HỘI MỔ HEO 2017(2017-12-31)
Album : NGÀY HỘI THIẾU NHI KHỎE TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN(2017-12-31)
Album : cảnh trường(2016-12-06)