Tin tức : TỔ KHXH VÀ NV/

KẾ HOẠCH Công tác pháp chế năm học 2016 - 2017

04/12/2016

PH̉NG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THCS XĂ LIÊN SƠN

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          Số:     /KH-THCS                                 Liên Sơn, ngày 05 tháng 10 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

Công tác pháp chế năm học 2016 - 2017

 

 
 

 

  1. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

 

          Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế;      

Chỉ thị số 3031/CT-BGDĐT ngày 26/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên năm học 2016-2017;

          Công văn số 4326/BGDĐT-PC ngày 01/9/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2016-2017 về công tác pháp chế;

          Quyết dịnh số 1041/QĐ-UBND ngày 14/7/2016 của UBND tỉnh ban hành khung kế hoạch năm học 2016-2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

          Kế hoạch số 1344/KH-SGDĐT ngày 09/9/2016 Kế hoạch công tác pháp chế năm học 2016-2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam.

          Căn cứ công văn số 404 của Pḥng Giáo dục và Đào tạo huyện Kim Bảng trường THCS Liên Sơn xây dựng Kế hoạch Công tác pháp chế năm học 2016 - 2017, cụ thể như sau:

  1. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

          I. Nhiệm vụ chung

          1. Hoàn thiện thể chế, tiếp tục xây dựng, kiện toàn, phát huy vai tṛ của tổ chức và biên chế pháp chế; thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP và Chỉ thị số 3031/CT-BGDĐT.

          2. Thực hiện rà soát các quy định của các văn bản hiện hành để đề xuất các văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế nhằm hoàn thiện thể chế đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo.

          3. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng công tác pháp chế nhằm nâng cao chất lượng và chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế tại Pḥng GD&ĐT và các trường học.

4. Tiếp tục triển khai Chương tŕnh số 474/CTr-BGDĐT-BTP ngày 24/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phối hợp thực hiện công tác pháp chế giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tư pháp giai đoạn 2015-2020.

5. Tổ chức giảng dạy, giáo dục pháp luật phù hợp ở các bậc học, cấp học và tŕnh độ đào tạo; lựa chọn nội dung, h́nh thức phù hợp, thiết thực theo hướng kết hợp lư luận và thực tiễn, học đi đôi với hành. Kết hợp giáo dục chính khóa với giáo dục ngoại khóa; tích hợp nội dung giáo dục văn hóa với giáo dục đạo đức, giáo dục pháp luật.

6. Tăng cường trách nhiệm quản lý kiểm tra, đôn đốc, tư vấn pháp lư và xử lư nghiêm minh các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực giáo dục. Phối hợp lực lượng làm công tác giáo dục pháp luật trong và ngoài ngành để phổ biến, triển khai thực hiện pháp luật đến cán bộ, nhà giáo, người lao động và người học trong toàn ngành.

          II. Nhiệm vụ cụ thể

          1. Kiện toàn tổ chức pháp chế

          - Nhà trường bố trí 01 cán bộ kiêm nhiệm thực hiện công tác Pháp chế là đ/c Tâm ( Giảng dạy môn Văn – GDCD); có bản lĩnh chính trị và năng lực thực hiện nhiệm vụ kiêm nhiệm phụ trách công tác pháp chế phù hợp với yêu cầu công tác của đơn vị theo Công văn số 5592/VPCP-TCCV ngày 17/7/2015 của Văn pḥng Chính.

          - Các thành viên trong tổ làm công tác pháp chế tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng nâng cao tŕnh độ lý luận chính trị và các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ do ngành và các cơ quan liên quan tổ chức theo Quyết định số 4415/QĐ-BGDĐT ngày 02/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành chương tŕnh bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng công tác pháp chế cho cán bộ pháp chế ngành giáo dục.

          2. Hoạt động, tổ chức pháp chế

2.1 Công tác xây dựng pháp luật

          2.1.1 Đối với BGH nhà trường:

          - Chủ tŕ tổ chức lấy ư kiến đóng góp đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của các cấp;

          - Nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành để xây dựng các văn bản quản lý, điều hành tại đơn vị đúng pháp luật, đưa các nội dung quy phạm pháp luật vào hoạt động thực tiễn của công chức, viên chức, học sinh tại trường.

          2.1.2 Đối với cán bộ phụ trách:

          - Cần nắm rơ kế hoạch công tác pháp chế của Pḥng GD & ĐT Kim Bảng, các công văn thực hiện công tác pháp chế và các văn bản pháp luật có liên quan.

          - Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác pháp chế phù hợp với yêu cầu chung của taonf ngành và t́nh h́nh thực tế trong các nhà trường.

          2.2 Công tác kiểm tra, xử lư; rà soát hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật.

          2.2.1 Đối với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

          - Chủ động tổ chức kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giáo dục. Định kỳ hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật liên quan lĩnh vực giáo dục ở địa phương;

          - Chủ tŕ, phối hợp với Trưởng ban Pháp chế HĐND và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giáo dục do HĐND, UBND cấp huyện ban hành. Kiến nghị HĐND, UBND huyện công bố kết quả rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục theo quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 24/5/2016 của Chính phủ;

          - Báo cáo Pḥng GD&ĐT, UBND huyện về kết quả kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục.

          2.2.2 Đối với các văn bản quản lý, điều hành

          Thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát các văn bản quản lý, điều hành do đơn vị ban hành, đặc biệt chú ý đến thể thức, tŕnh tự, thủ tục, thẩm quyền ban hành và nội dung của văn bản để xử lý những văn bản không đúng quy định, trái pháp luật, không phù hợp.

2.3 Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật:

Lồng ghép việc triển khai, tuyên truyền Nghị quyết số 29-NQ/TW; Nghị quyết số 44/NQ-CP; Quyết định số 2653/QĐ-BGDĐT và các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục mới được ban hành vào việc thực hiện Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016 của ngành giáo dục được ban hành kèm theo Quyết định số 6293/QĐ-BGDĐT ngày 29/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chỉ đạo trong toàn trường đối với giáo viên và học sinh nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức, giáo dục công dân; triển khai thực hiện các hoạt động ngoại khóa phổ biến, giáo dục pháp luật ở tất cả các lớp. Cụ thể:

2.3.1  Đối với HS khối 6,7:

Đưa một số nội dung pháp luật đơn giản về giao thông, gia đ́nh, môi trường, vệ sinh nơi công cộng, vệ sinh an toàn thực phẩm, biển đảo, tiết kiệm năng lượng, pḥng chống hoả hoạn, thiên tai… vào các tṛ chơi ở lứa tuổi thiếu niên nhằm h́nh thành một số yếu tố tâm lư mang tính pháp luật.

          2.3.2  Đối với HS khối 8,9:

Thực hiện chương tŕnh giáo dục đạo đức, giáo dục pháp luật chính khóa và ngoại khóa.

          Triển khai việc thực hiện chương tŕnh giáo dục theo đúng hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam vả Pḥng GD & ĐT huyện Kim Bảng.

Bảo đảm chất lượng, hiệu quả dạy và học môn Giáo dục công dân trong nhà trường theo hướng cung cấp các kiến thức, rèn luyện kỹ năng thực hiện các quyền cơ bản của công dân.

Chú trọng các nội dung môn học có gắn với t́nh huống pháp luật trong cuộc sống hàng ngày của học sinh như an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, kỹ năng sống, vệ sinh an toàn thực phẩm, quy chế thi và kiểm tra...; giáo dục ư thức tôn trọng pháp luật, thói quen xử sự tuân theo pháp luật của học sinh.

Chỉ đạo thống nhất nội dung, h́nh thức ngoại khóa phổ biến giáo dục pháp luật trong toàn trường, bảo đảm sự liên tục và toàn diện như: Tổ chức các cuộc thi t́m hiểu pháp luật, tuần lễ sinh hoạt tập thể, lồng ghép nội dung pháp luật vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, phát hành các tài liệu…

          Chú trọng tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động ngoại khóa mang tính thực hành chính trị, xă hội như: Tham gia vệ sinh đường làng, ngơ xóm của xă và xung quanh trường học. Giáo dục ý thức học sinh khi tham gia giao thông đường bộ.

          2.3.3  Đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo:

Triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bằng nhiều h́nh thức: ngoại khóa, tập trung hoặc phổ biến hàng tuần, hoạt động giáo dục pháp luật trong và ngoài giờ lên lớp....; kết hợp trong dịp kỷ niệm các ngày lễ, tết, các cuộc vận động lớn trong ngành nhằm kịp thời bổ sung kiến thức cho các bài học chính khoá, thường xuyên cập nhật các kiến thức pháp luật mới, phù hợp với  từng đối tượng và được tổ chức thường xuyên.

          Tập trung tuyên truyền, phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước, của tỉnh của huyện. Đối với những văn bản quy phạm pháp luật và văn bản chứa quy phạm pháp luật liên quan trực tiếp đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo các đơn vị tập trung phổ biến, triển khai:

          - Luật Khiếu nại năm 2011, Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Thủ tướng chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo năm 2011, Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Thủ tướng chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành. Chỉ thị số 32/2006/CT-TTg ngày 07/9/2006 của Thủ tướng chính phủ về một số biện pháp cần làm ngay trong giải quyết công việc của công dân, doanh nghiêp; Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg ngày 31/01/2008 củaThủ tướng chính phủ về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước; Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương; Chỉ thị số 17/2014/CT-TTg ngày 20/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp chấn chỉnh t́nh trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính;

          - Những quy định về đạo đức nhà giáo (Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo); Những điều công chức, viên chức không được làm (Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức; Điều lệ nhà trường); Thông tư số 55/2011/BGDĐT ngày 22 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh; Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định dạy thêm, học thêm; các quy định hiện hành về đánh giá, xếp loại học sinh;

          - Chỉ thị của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2016-2017;

          - Thông tư số 43/2012/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

          - Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;     

- Chỉ thị số 15/CT-UBND tỉnh Hà Nam ngày 28/11/2012 về việc nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ giải quyết thủ tục hành chính;

          - Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 22/8/2016 của UBND tỉnh Hà Nam về mức học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông và phí tuyển sinh trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm học 2016 – 2017;

          - Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ngày 12/12/2012 của UBND tỉnh Hà Nam quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Hà Nam;

- Nghị định 86/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ về việc quy định cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí và chi phí học tập;

- Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xă hội ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021.

          - Tiếp tục xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Quyết định số 1928/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường”; tổ chức tổng kết, đánh giá việc triển khai thực hiện Đề án 1928 phù hợp với t́nh h́nh địa phương;

          - Tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xă hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2016 trên địa bàn xă và các cuộc thi t́m hiểu pháp luật.

* Lưu ư: Việc triển khai các công văn chỉ đạo nêu trên phải được ghi nhận bằng văn bản cụ thể trong sổ theo dơi phổ biến, giáo dục pháp luật của đơn vị.

2.4 Công tác theo dơi thi hành pháp luật; kiểm tra việc thực hiện pháp luật và xử lư vi phạm hành chính

- Thực hiện công tác theo dơi t́nh h́nh thi hành pháp luật trong lĩnh vực giáo dục ở địa phương và xây dựng Kế hoạch theo dơi thi hành pháp luật theo quy định tại Điều 16 và Điều 17 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dơi t́nh h́nh thi hành pháp luật; triển khai có hiệu quả Luật Xử lư vi phạm hành chính năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành; kế hoạch theo dơi t́nh h́nh thi hành pháp luật và quản lư công tác theo dơi thi hành pháp luật về xử lư vi phạm hành chính năm 2016 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành kèm theo Quyết định số 208/QĐ-UBND ngày 19/01/2016.

- Việc theo dơi thi hành pháp luật có thể tiến hành lồng ghép trong các cuộc thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành để kiểm tra công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật; triển khai thực hiện các Luật mới ban hành; kết quả thực hiện Luật khiếu nại, Luật tố cáo, Luật pḥng chống tham nhũng và Luật thực hành tiết kiệm chống lăng phí.

- Thực hiện kiểm tra chuyên đề theo dơi t́nh h́nh thi hành pháp luật trong lĩnh vực giáo dục ở các đơn vị, cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn huyện.

- Xây dựng báo cáo kết quả theo dơi t́nh h́nh thi hành pháp luật và đánh giá kết quả thực hiện pháp luật trong lĩnh vực giáo dục của trường, nhà trường gửi báo cáo Pḥng Giáo dục và Đào tạo.

2.5. Về công tác bồi thường Nhà nước

- Theo dơi, đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết bồi thường thuộc trách nhiệm của đơn vị theo quy định tại Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03/3/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều lủa Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

- Phối hợp với Pḥng Tư pháp trong việc hướng dẫn về nghiệp vụ trong việc giải quyết các vụ việc phát sinh liên quan đến công tác bồi thường.

- Báo cáo thống kê, tổng hợp, đánh giá việc thực hiện bồi thường nhà nước trong lĩnh vực giáo dục ở địa phương gửi Pḥng Tư Pháp và Sở GD&ĐT.

2.6. Cải cách thủ tục hành chính

- Kiểm soát việc thực hiện thủ tục hành chính thuộc phạm vị chức năng nhiệm vụ và quyền hạn; giải quyết dứt điểm không để tồn đọng trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Thực hiện niêm yết công khai đầy đủ thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết theo hướng dẫn của UBND huyện; niêm yết công khai nội dung và địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức kịp thời đúng quy định.

- Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết theo kế hoạch hoặc theo sự chỉ đạo của cấp trên.

- Triệt để sử dụng và trao đổi văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan theo tinh thần Chỉ thị 15/2012/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch 1827/KH-UBND ngày 23/10/2012; công văn số 1646/UBND-HCTC ngày 28/9/2012; Quyết định 280/QĐ-SGDĐT-VP ngày 05/3/2013 của Sở GD&ĐT ban hành quy chế sử dụng cổng thông tin điện tử và thư điện tử trong hoạt động của Ngành.

          III. Tổ chức thực hiện.

- Hiệu trưởng quán triệt Công văn 4326/BGDĐT-PC, Kế hoạch 1344/KH-SGDĐT đến các cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh trong toàn trường.

- Cán bộ phụ trách công tác pháp chế của trường xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn công tác pháp chế cho các cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn trường; phối hợp với UBND xă Liên Sơn về kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các nội đung của Chương tŕnh phổi hợp thực hiện công tác pháp chế theo chương tŕnh số 474/CTr-BGDĐT-BTP tạo điều kiện cho việc triển khai thực hiện công tác pháp chế tại địa phương; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện ở cơ sở và đưa vào tiêu chí xét thi đua trong năm học.

- Kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế của trường; xây dựng, quản lý đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật. Bố trí, sắp xếp giáo viên đúng chuyên môn và được bồi dưỡng cơ bản về pháp luật để giảng dạy môn Giáo dục công dân ở trong nhà trường.

- Cán bộ làm công tác pháp chế có trách nhiệm tham mưu với hiệu trưởng để chỉ đạo tổ công tác PBGDPL theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo, Pḥng GD & ĐT Kim Bảng.

- Căn cứ hướng dẫn nhiệm vụ công tác pháp chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm học 2016 - 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo; Pḥng Giáo dục và Đào tạo, trường THCS Liên Sơn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác pháp chế năm học 2016-2017.

            IV. Kế hoạch từng tháng.

Tháng

Nội dung triển khai

Người thực hiện

 

9/2016

- Xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ pháp chế 2016.

- Thành lập tổ công tác thực hiện nhiệm vụ pháp chế nhà trường.

- Xây dựng tủ sách pháp luật.

- Triển khai các văn bản của ngành tới cán bộ giáo viên, công nhân viên nhà trường (Kế hoạch thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện).

- Giáo dục pháp luật cho học sinh (Luật ATGT; pḥng cháy chữa cháy; ma tuư, pḥng chống AIDS…

Vũ Thị Kim Vân

Tổ công tác pháp chế

Đoàn Thanh Niên

Giáo viên bộ môn GDCD.

 10/2016

- Tiếp tục xây dựng tủ sách pháp luật.

- Triển khai Luật pḥng chống tham nhũng, Luật khiếu nại, tố cáo tới cán bộ giáo viên, công nhân viên nhà trường.

-  Giáo dục kỹ năng sống trong học sinh.

Tổ công tác pháp chế

Đoàn Thanh Niên

Giáo viên bộ môn GDCD.

 

 

11/2016

- Kiểm tra công tác thực hiện triển khai các văn bản pháp luật cho giáo viên và học sinh.

- Triển khai Quy chế cho điểm và xếp loại học sinh tới cán bộ giáo viên bộ môn và giáo viên chủ nhiệm.

- Giáo dục kỹ năng sống trong học sinh

Vũ Thị Kim Vân

Tổ công tác pháp chế

Đoàn Thanh Niên

Giáo viên bộ môn GDCD

 

 

12/2016

- Sưu tầm sách báo về pháp luật để phổ biến trong giáo viên và học sinh.

- Triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng.

- Pḥng chống bạo lực học đường

- Báo cáo sơ kết công tác thực hiện nhiệm vụ pháp chế 2016.

Tổ công tác pháp chế

Đoàn Thanh Niên

Giáo viên bộ môn GDCD

Cán bộ thư viện

 

 

01/2017

- Triển khai công tác hướng nghiệp.

- Triển khai qui định về Chuẩn giáo viên, Chuẩn hiệu trưởng.

Ban giám hiệu

Giáo viên chủ nhiệm

 

 

02/2017

- Kiểm điểm việc thực hiện xây dựng tủ sách pháp luật.

- Giáo dục kỹ năng sống (pḥng chống đuối nước, giáo dục sức khoẻ sinh sản vị thành niên).

- Triển khai Luật nghĩa vụ quân sự cho học sinh khèi 9 thông qua bộ môn GDCD.

- Khai thác nguồn tài liệu từ mạng Internet (thư viện pháp luật).

Tổ công tác pháp chế

Đoàn Thanh Niên

Giáo viên bộ môn GDCD

 

 

03/2017

- Kiểm điểm việc thực hiện xây dựng tủ sách pháp luật.

- Giáo dục kỹ năng sống (pḥng chống đuối nước, giáo dục sức khoẻ sinh sản vị thành niên).

 

Vũ Thị Kim Vân

Tổ công tác pháp chế

4/2017

- Pḥng chống bạo lực học đường

- Triển khai Quy chế cho điểm và xếp loại học sinh tới cán bộ giáo viên bộ môn và giáo viên chủ nhiệm.

- Giáo dục kỹ năng sống trong học sinh

Vũ Thị Kim Vân

Tổ công tác pháp chế

Giáo viên môn GDCD

 5/2017

- Báo cáo tổng kết việc thực hiện công tác pháp chế.

Vũ Thị Kim Vân

Tổ công tác pháp chế

 

          Trên đây là kế hoạch việc thực hiện công tác pháp chế của trường THCS Liên Sơn  năm 2016 - 2017. 

* Nơi nhận                                                                            HIỆU TRƯỞNG

 - PGD & ĐT - PC (báo cáo)                                         

 - Lưu : VP

                                                                                       Vũ Thị Kim Vân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THCS LIÊN SƠN

Xem thêm...

Ba công khai

Thư viện ảnh

Album : HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC 2017 -2018(2017-12-31)
Album : NGÀY HỘI MỔ HEO 2017(2017-12-31)
Album : NGÀY HỘI THIẾU NHI KHỎE TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN(2017-12-31)
Album : cảnh trường(2016-12-06)