Tin tức : TỔ KHXH VÀ NV/

KẾ HOẠCH Bồi dưỡng chính trị hè năm 2016 cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên

04/12/2016

 

UBND HUYỆN KIM BẢNG

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


 

 

Số:           /KH-PGDĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 

 

 

 

  Kim Bảng, ngày        tháng 7  năm 2016

 

KẾ HOẠCH

Bồi dưỡng chính trị hè năm 2016 cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên


 

 

         

Thực hiện Kế hoạch của Huyện ủy Kim Bảng về việc bồi dưỡng chính trị hè năm 2016 cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; Kế hoạch số 930/KH-SGDĐT ngày 21/6/2016 của Sở GD&ĐT Hà Nam về việc Bồi dưỡng chính trị hè năm 2016 cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên ngành giáo dục, Phòng Giáo dục và Đào tạo Kim Bảng xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chính trị cho cán bộ quản lý, giáo viên ngành giáo dục hè năm 2016 như sau:

I. Mục đích yêu cầu:

Mục đích:

- Bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý ngành giáo dục những nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng theo tinh thần Chỉ thị 01-CT/TW, ngày 22/3/2016 của Bộ Chính trị "về việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng"; những vấn đề mới cần quan tâm trong đời sống chính trị - kinh tế - xã hội của đất nước. 

          - Tập huấn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên trong ngành giáo dục các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ hàng năm theo kế hoạch, nhiệm vụ của năm học 2016-2017, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

 

Yêu cầu:

Nội dung học tập, bồi dưỡng phải đảm bảo thiết thực, cập nhật được các thông tin, kiến thức mới, phù hợp với các đối tượng, phục vụ cho công tác quản lý và giảng dạy tại các cơ sở giáo dục.

II. Tổ chức thực hiện

1. Nội dung học tập:

- Về phương hướng, giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ gắn với phát triển nguồn nhân lực.

          - Tình hình thời sự trong nước, quốc tế (Kết quả bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; kết quả chuyến thăm Liên bang Nga của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ  Barack Obama; tình hình Biển Đông...).

          - Tình hình kinh tế - xã hội huyện 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016.

          - Các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

2. Nội dung thảo luận và viết thu hoạch:

2.1. Nội dung thảo luận:

- Các giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ gắn với phát triển nguồn nhân lực theo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2016; phương hướng nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2016 của huyện Kim Bảng.

- Thảo luận các vấn đề chuyên môn theo ngành học, cấp học theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT Kim Bảng.

2.2. Nội dung viết thu hoạch:

- Đồng chí hãy phân tích làm rõ nhận thức sâu sắc của bản thân về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo; phát triển nguồn nhân lực theo văn kiện Đại hội XII của Đảng.

- Liên hệ với thực tiễn của ngành, địa phương, đơn vị và những đề xuất, giải pháp có hiệu quả để tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội XII của Đảng trong thời gian tới.

Lưu ý: Bài viết trình bày trên khổ giấy A4, không đánh máy; bài viết thu hoạch được đóng gói theo trường và nộp về Phòng GD&ĐT vào sáng ngày 08/8/2016 (Thứ Hai)  – Bộ phận Tổng hợp nhận.

3. Tài liệu học tập:

- Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

           - Các tài liệu nghiên cứu, tham khảo phục vụ nghiên cứu các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn.

          - Các tài liệu do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Huyện ủy cung cấp (nghị quyết đảng bộ địa phương, chương trình kế hoạch hành động...).

4. Thời gian, địa điểm:

 Thời gian, địa điểm học và phân lớp cụ thể như sau:

 

Lớp

Thời gian

Lớp 1

- Cán bộ chuyên viên tổ THCS, tổ điều kiện (Phòng GD);

- CBQL, giáo viên các trường THCS.

Ngày 02/8/2016

+ Sáng: Từ 7h15 học tập trung tại Nhà văn hóa trung tâm huyện.

+ Chiều: Từ 14h học tập trung tại Nhà văn hóa trung tâm huyện.

Ngày 03/8/2016

+ Thảo luận và viết bài thu hoạch tại đơn vị.

Lớp 2

- Cán bộ chuyên viên tổ tiểu học, (Phòng  GD);

- CBQL, giáo viên các trường tiểu học.

Ngày 03/8/2016

 + Sáng: Từ 7h15 học tập trung tại Nhà văn hóa trung tâm huyện.

 + Chiều: Từ 14h học tập trung tại Nhà văn hóa trung tâm huyện.

Ngày 04/8/2016

+ Thảo luận và viết bài thu hoạch tại đơn vị.

Lớp 3

- Cán bộ chuyên viên tổ Mầm non,  (Phòng  GD);

- CBQL, giáo viên các trường mầm non.

Ngày 04/8/2016

 + Sáng: Từ 7h15 học tập trung tại Nhà văn hóa trung tâm huyện.

 + Chiều: Từ 14h học tập trung tại Nhà văn hóa trung tâm huyện.

Ngày 05/8/2016

+ Thảo luận và viết bài thu hoạch tại đơn vị.

                       

 

5. Giảng viên:

- Mời các đồng chí Lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

- Các đồng chí Lãnh đạo Phòng GD&ĐT.

 

Nhận được công văn này, yêu cầu các Ông (bà) Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS, thông báo cho các thành phần của đơn vị về lớp học đúng thời gian, địa điểm quy định và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho học tập, thảo luận và viết thu hoạch. Để chuẩn bị cho lớp học, yêu cầu các trường lập danh sách cán bộ quản lí và giáo viên tham gia của trường mình (theo mẫu đã gửi qua địa chỉ email các trường) và nộp danh sách (bằng văn bản) về bộ phận Tổng hợp Phòng GD&ĐT trước ngày 30/7/2016./.

 

 

 

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Kim Bảng (để phối hợp);

- Phòng CTTT Sở GD&ĐT tỉnh Hà Nam (để báo cáo);

- Lãnh đạo, các tổ chuyên môn phòng GD&ĐT;

- Các trường mầm non, tiểu học và THCS;

- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

 

 

Trần Văn Hậu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT KIM BẢNG

TRƯỜNG ..................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

............, ngày      tháng 7 năm 2016

 

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN

THAM GIA HỌC TẬP BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HÈ NĂM 2016

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

 

 

CHŨ KÝ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

33

 

 

 

 

 

34

 

 

 

 

 

.....

 

 

 

 

 

(Danh sách này có ... cán bộ, giáo viên./.)

                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

THCS LIÊN SƠN

Xem thêm...

Ba công khai

Thư viện ảnh

Album : HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC 2017 -2018(2017-12-31)
Album : NGÀY HỘI MỔ HEO 2017(2017-12-31)
Album : NGÀY HỘI THIẾU NHI KHỎE TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN(2017-12-31)
Album : cảnh trường(2016-12-06)