Điểm báo

Ba công khai 2018-2019

PHÒNG GD- ĐT TP PHỦ LÝ

TRƯỜNG THCS LƯƠNG K THIỆN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:15/QĐ- CKTCTHCS LKT

Phủ Lý, ngày 15 tháng 2 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018

của Trường THCS Lương Khánh Thiện

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ vào dự toán thu- chi NSNN năm 2019

Xét đề nghị của bộ phận chuyên môn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2018 của Trường THCS Lương Khánh Thiện (theo các biểu đính kèm)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ phận Tài chính và các tổ chuyên môn liên quan thuộc và trực thuộc tổ chức thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Bộ phận CM
- Lưu :VT

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Chữ ký, dấu, họ tên)


Trịnh Minh Tâm

PHÒNG GD- ĐT TP PHỦ LÝ

TRƯỜNG THCS LƯƠNG K THIỆN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:24/QĐ- CKTCTHCSLKT

Phủ Lý., ngày 28 tháng 02 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019

của Trường THCS Lương Khánh Thiện

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ vào dự toán thu- chi NSNN năm 2019

Xét đề nghị của bộ phận chuyên môn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019 của Trường THCS Lương Khánh Thiện (theo các biểu đính kèm)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ phận Tài chính và các tổ chuyên môn liên quan thuộc và trực thuộc tổ chức thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Bộ phận CM
- Lưu :VT

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Chữ ký, dấu, họ tên)

Tác giả:

Xem thêm

Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 -2014
Hội khóa 1989-1993 cấp 2 Lương Khánh Thiện
Tiết Hoạt động giữa giờ của HS trường THCS Lương Khánh Thiện
Video giới thiệu về trường THCS Lương Khánh Thiện
Hình ảnh lớp 9C năm học 2011-2012 chia tay nhà trường