Điểm báo

Công khai lần 2 năm học 2015-2016

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHỦ LÝ

TRƯỜNG THCS LƯƠNG KHÁNH THIỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Lương Khánh Thiện, ngày 10 tháng 3 năm 2016

THÔNG BÁO

CÔNG KHAIDỰTOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, THU KHÁCNĂM 2016

.

Số

TT

Chỉ tiêu

Dự toán được giao

ĐV tính: đồng

Ghi chú

A

Dự toán thu

279.500.000

I

Tổng số thu (Học phí)

279.500.000

1

Thu phí, lệ phí

279.500.000

2

Thu hoạt động sản xuất, cung ứng dịch vụ

3

Thu, chi viện trợ (chi tiết cho từng dự án)

4

Thu sự nghiệp khác

II

Tổng số thu nộp ngân sách nhà nước

1

Thu phí, lệ phí (Thu học phí)

2

Thu hoạt động sản xuất, cung ứng dịch vụ

3

Hoạt động sự nghiệp khác

III

Số được để lại chi theo chế độ

279.500.000

1

Thu phí, lệ phí (Học phí)

279.500.000

2

Thu hoạt động sản xuất, cung ứng dịch vụ

3

Thu viện trợ

4

Hoạt động sự nghiệp khác

+ Chi lương

111.800.000

+Chi hoạt động chuyên môn

27.500.000

+Chi mua sắm bổ sung thiết bị dạy học

10.000.000

+Chi khen thưởng phong trào

+Chi mua hoạt động thể chất

3.700.000

+Chi hỗ trợ an ninh trường học

46.500.000

+Chi hỗ trợ hoạt động đoàn thể

+Chi hỗ trợ cải tạo cảnh quan trường học

23.700.000

+Chi hỗ trợ quản lý quỹ

5.000.000

+Chi hỗ trợ kiểm định chất lượng giáo dục và kiểm tra công nhận chuẩn Quốc gia

10.000.000

+Chi khác

45.000.000

B

Dự toán chi ngân sách nhà nước

3.010.750.000

I

Loại: 490, khoản:493

1

Chi Thanh toán các nhân

2.851.031.500

2

Chi nghiệp vụ chuyên môn

133.978.500

3

Chi mua sắm, sửa chữa lớn

0

4

Chi khác

25.740.000

II

Loại: 490, khoản 493

C

Dự toán nguồn khác (nếu có)

1

Chi Thanh toán các nhân

2

Chi nghiệp vụ chuyên môn

3

Chi mua sắm, sửa chữa lớn

4

Chi khác

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT.

KẾ TOÁN

Nguyễn Thu Trang

HIỆU TRƯỞNG

Trịnh Minh Tâm

Tác giả:

Xem thêm

Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 -2014
Hội khóa 1989-1993 cấp 2 Lương Khánh Thiện
Tiết Hoạt động giữa giờ của HS trường THCS Lương Khánh Thiện
Video giới thiệu về trường THCS Lương Khánh Thiện
Hình ảnh lớp 9C năm học 2011-2012 chia tay nhà trường