Điểm báo

Ba công khai 2018-2019 QĐ quyết toán thu chi

PHÒNG GD- ĐT TP PHỦ LÝ

TRƯỜNG THCS LƯƠNG K THIỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:45 /QĐ- CKTCTHCS LKT

Phủ Lý, ngày 31 tháng 6 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai quyết toán Thu- Chi các quỹ nguồn thu khác

của Trường THCS Lương Khánh Thiện

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; các nguồn thu khác.

Căn cứ vào kế hoạch Thu- Chi các nguồn thu khác năm học 2018-2019

Xét đề nghị của bộ phận chuyên môn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán các nguồn thu khác năm học 2018 – 2019 của Trường THCS Lương Khánh Thiện (theo các biểu đính kèm)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ phận Tài chính và các tổ chuyên môn liên quan thuộc và trực thuộc tổ chức thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Bộ phận CM
- Lưu :VT

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Chữ ký, dấu, họ tên)

PHÒNG GD- ĐT TP PHỦ LÝ

TRƯỜNG THCS LƯƠNG K THIỆN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:24/QĐ- CKTCTHCSLKT

Phủ Lý., ngày 22 tháng 10 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai kế hoạch huy động các nguồn thu khác

Năm học 2018-2019 của Trường THCS Lương Khánh Thiện

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; nguồn thu khác

Căn cứ vào kế hoạch Thu- Chi các nguồn huy động năm học 2018-2019

Xét đề nghị của bộ phận chuyên môn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai kế hoạch huy động nguồn thu khác năm học 2018- 2019 của Trường THCS Lương Khánh Thiện (theo các biểu đính kèm)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ phận Tài chính và các tổ chuyên môn liên quan thuộc và trực thuộc tổ chức thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Bộ phận CM
- Lưu :VT

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Chữ ký, dấu, họ tên)
Trịnh Minh Tâm

Tác giả:

Xem thêm

Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 -2014
Hội khóa 1989-1993 cấp 2 Lương Khánh Thiện
Tiết Hoạt động giữa giờ của HS trường THCS Lương Khánh Thiện
Video giới thiệu về trường THCS Lương Khánh Thiện
Hình ảnh lớp 9C năm học 2011-2012 chia tay nhà trường