Số/ký hiệu Trích yếu/về việc Ban hành
18 /BCTHCSMB
BÁO CÁO Đánh giá công tác phòng chống tham nhũng năm 2018 Chi tiết
2019-03-12
36/KHTHCSMB
KẾ HOẠCH Tuyển sinh vào lớp 6 THCS năm học 2018- 2019 Chi tiết
2018-06-06
30/BC-THCSMB
BÁO CÁO TỔNG KẾT Năm học 2017 - 2018 Chi tiết
2018-05-23
54/KH-PGDDT
KẾ HOẠCH Tuyển sinh vào lớp 6 THCS năm học 2018- 2019 Chi tiết
2018-05-21
48/GDĐT-THCS
CÔNG VĂN XÉT TỐT NGHIỆP THCS của PGD Chi tiết
2018-05-10
611/SGDĐT- GDTrH
CÔNG VĂN XÉT TỐT NGHIỆP của Sở Chi tiết
2018-05-03
1268/CNTT-CTHSSV
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học... Chi tiết
2014-09-17
1269/KH-SGD
Kế hoạch công tác CNTT năm học 2014-2015 của Sở... Chi tiết
2014-09-17
1254/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
Vê việc hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên, hoạt... Chi tiết
2014-09-15
4709 /BGDĐT-CTHSSV
V/v hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên hoạt động... Chi tiết
2014-08-29
1166/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v Đôn đốc nhập dữ liệu cho năm học mới 2014-2015 Chi tiết
2014-08-27
1151/SGDĐT-VP
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học... Chi tiết
2014-08-25
1135/SGDĐT-GDTrH
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học... Chi tiết
2014-08-22
1142/QĐ-GD&ĐT
QĐ về việc thành lập Ban biên tập cổng thông tin của... Chi tiết
2014-08-20
1117 /SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v: Chuẩn bị các điều kiện và dữ liệu cho năm học... Chi tiết
2014-08-19
25/2014/TT-BGDĐT
Thông tư Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá... Chi tiết
2014-08-07
TT42/2012/tt-BGD&DT
Quy dinh ve tieu chuan danh gia CLGD Chi tiết
2012-11-23
TT 58/2011/tt-BGD&DT
Quy che danh gia xep loai hoc sinh THCS,THPT Chi tiết
2011-12-12
TT 12/2011/tt-BGD&DT
Dieu le truong THCS,THPT Chi tiết
2011-03-28
TT 21/2010/tt-BGD&DT
Dieu le hoi thi giao vien day gioi Chi tiết
2010-07-20
QD11/2006/QD-BGD&DT
Quy che xet cong nhan tot nghiep THCS Chi tiết
2006-04-05
http://youtube/eQZkwQjMbgg
VIDEO LỄ ĐÓN TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA
Ngày hội đến trường
https://www.youtube.com/watch?v=i8u94l_rjx4
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG KHAI DỰ TOÁN 2018-2019

CÔNG KHAI DỰ TOÁN 2018-2019

CÔNG KHAI NGÂN SACH NHA NƯỚC 2018-2019

CÔNG KHAI NGÂN SACH NHA NƯỚC

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN 2018-2019

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN 2018-2019

CÔNG KHAI NĂM HỌC 2017-2018

CÔNG KHAI NĂM HỌC 2017-2018

CÔNG KHAI NĂM HỌC 2016-2017

CÔNG KHAI NĂM HỌC 2016-2017
Xem thêm...