Bạn cần biết

Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 THCS năm học 2015 – 2016.

PHÒNG GD&ĐT DUY TIÊN
TRƯỜNG THCS MỘC NAM

Số : 21/KH-THCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Mộc Nam,ngày 17 tháng 6 năm 2015

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh vào lớp 6 THCS năm học 2015 – 2016.


          Căn cứ quy chế tuyển sinh THCS và THPT ban hành kèm theo thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ GD&ĐT.

          Căn cứ điều lệ trường học cơ sở và trường trung học phổ và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo thông tư 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thực hiện công văn 620/SGDĐT-GDTrH về việc hướng dẫn tuyển sinh lớp 6 năm học 2015-2016 ngày 28/5/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam.

Thực hiện kế hoạch số 67-KH/GD&ĐT ngày 15/6/2015 của Phòng GD&ĐT Duy Tiên về việc hướng dẫn tuyển sinh lớp 6 năm học 2015-2016.

Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương và đơn vị trường THCS Mộc Namxây dựng Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2015-2016 như sau:

1. Đặc điểm tình hình:

Trường THCS Đông Tâm có 21 cán bộ, giáo viên, nhân viên; trong đó 1 hiệu trường, 1 phó hiệu trưởng, 17 giáo viên và 2 nhân viên.

Trường có 8 phòng xây dựng kiên cố, số học sinh lớp 5 của hai trường Tiểu học năm học 2014 – 2015 (thời điểm đầu tháng 5 năm 2015) như sau: 55 học sinh.

2. Kế hoạch tuyển sinh:

Dự kiến năm học 2015 – 2016 trường mở 8 lớp với 205 học sinh gồm:

- 2 lớp 6 có 55 học sinh - 2 lớp 7 có 60 học sinh

- 2 lớp 8 có 41 học sinh - 2 lớp 9 có 49 học sinh.

          Phòng Giáo dục ra Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh vào lớp 6 THCS năm học 2015 – 2016.

          Trường gửi thông báo tuyển sinh của trường cho Ban giám hiệu hai trường Tiểu học để học sinh lớp 5 nắm rõ các yêu cầu của việc tuyển sinh vào lớp 6 THCS năm học 2015 – 2016.

          Trường xét tuyển vào lớp 6 THCS đúng theo Quy chế tuyển sinh đối với học sinh hai trường Tiểu học và một số em ở địa bàn khác nếu có nhu cầu.

          Trường phấn đấu tuyển sinh 100 % học sinh hoàn thành chương trình tiểu học trên địa bàn vào lớp 6 năm học 2015 - 2016.

Thời gian tuyển sinh tại trường : Từ 1/7/2015 đến hết 11/7/2015 vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến thứ  6 trong tuần.

3. Hình thức, đối tượng xét tuyển:

+ Đi tượng d tuyn, điu kin d tuyn:

            Hc sinh trong đ tui quy đnh ti Điu l trường THCS và trường THPT và trường ph thông có nhiu cp hc ban hành kèm theo thông tư12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 ca B trưởng B Giáo dc và Đào to; đã hoàn thành chương trình tiu hc ti các cơ s giáo dc do nhà nước quy đnh.

+ H sơ tuyn sinh:

Đơn xin tuyn sinh.

Hc b cp tiu hc hoc các h sơ khác có giá tr thay thế hc b.

Giy khai sinh bn sao.

+ Thc hin quy đnh v phương thc tuyn sinh:

            Thành lp hi đng tuyn sinh, phân công nhim v cho các thành viên theo đúng quy đnh.

            Thu và kim tra h sơ d tuyn ca người hc.

            Xét tuyn, lp biên bn xét tuyn danh sách người hc trúng tuyn trình Phòng Giáo dc và Đào to phê duyt.

5. Thời gian tuyển sinh:

          Nhận hồ sơ tuyển sinh ở các trường tiểu học từ ngày 1/7/2015 đến hết ngày 11/7/2015.
          Nộp hồ sơ tuyển sinh về Phòng Giáo dục Đào tạo ngày 14/7/2015.
Hồ sơ tuyển sinh gồm có: Biên bản xét tuyển, Danh sách học sinh trúng tuyển.
Hồ sơ tuyển sinh đóng thành 02 cuốn.

          Nhận được kế hoạch này đề nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường tuyên truyền phổ biến và tạo mọi điều kiện cho tất cả học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học được xét tuyển vào lớp 6 năm học 2015 – 2016.

Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT;
- UBND xã;
- Hội đồng tuyển sinh;
- Các bộ phận trong trường;
- hai trường TH trên địa bàn;
- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG


 

Văn bản mới

TẬP HUẤN HƯỚNG DẪN TRẢI NGHIỆM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2018-2019
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU. LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS MÔC NAM. NHIỆM KÌ 2018 - 2019
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018-2019. THCS MỘC NAM
Thầy Hiệu trưởng Nguyễn Xuân THủy đón học sinh khối 6 vào trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

NỘI QUY TRƯỜNG THCS MỘC NAM NĂM HỌC 2019 -2020

NỘI QUY TRƯỜNG THCS MỘC NAM NĂM HỌC 2019 -2020

Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở và

Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2018 - 2019

Báo cáo công tác Đội tháng 11 - kế hoạch tháng 12 năm 2018

Báo cáo công tác Đội tháng 11 - kế hoạch tháng 12 năm 2018

KẾ HOẠCH CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2018- 2019

KẾ HOẠCH CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2018- 2019

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRƯỜNG THCS MỘC NAM NĂM

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRƯỜNG THCS MỘC NAM
Xem thêm...