Bạn cần biết

KẾ HOẠCH CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2018- 2019

CĐGD HUYỆN DUY TIÊN             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   CĐ THCS MỘC NAM                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


  Số 01/ KH CĐ                                             Mộc Nam, ngày 10 tháng 9 năm 2018

 

 

KẾ HOẠCH CÔNG ĐOÀN

NĂM HỌC 2018- 2019

 

I.ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH TỔ CHỨC CĐ CƠ SỞ NĂM HỌC 2018- 2019.

 

 Năm học 2018- 2019 là năm học tiếp tục triển khai Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2013 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 ngày 21/11/2017 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh đổi mới chương, trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

, năm học tiếp tục thực hiện nghị quyết Đại hội XII CĐGD Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn tỉnh Hà Nam. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn như cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ”, “ Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo ”; cuộc vận động “ Dân chủ - Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm ”; phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực ”, phong trào thi đua “ Hai tốt ” , “ Giỏi việc trường, đảm việc nhà ” . Công đoàn trường THCS Mộc Nam có những thuận lợi và khó khăn sau :

1.     Thuận lợi :

 - Tổng số đoàn viên trong công đoàn : 18 đ/c.

 - Số đoàn viên là Đảng viên : 12 đồng chí.

 - Đa số là đoàn viên trẻ.

 - Đoàn viên trong công đoàn hầu hết tự giác , có sức khoẻ , có năng lực công tác tốt.

 - Thu nhập kinh tế ở các gia đình các công đoàn viên ổn định.

- Đơn vị luôn luôn được cấp trên giúp đỡ, tạo điều kiện để đoàn viên hoàn thành nhiệm vụ.

- Mọi cán bộ đoàn viên đều đoàn kết nhất trí xây dựng đơn vị vững mạnh.

 2. Khó khăn :

 - Số công đoàn viên là nữ nhiều, phần lớn trong độ tuổi có con nhỏ, ảnh hưởng không ít đến việc thực hiện giờ giấc , cũng như hiệu quả công việc.

- Một số đoàn viên ở xa trường nên thông tin không kịp thời , còn gặp khó khăn trong công tác.

- Quỹ công đoàn còn hạn hẹp.

- Số công đoàn viên trong công đoàn ít, ảnh hưởng không nhỏ đến các công tác chuyên môn cũng như hoạt động phong trào

 II. ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT KẾT QUẢ NĂM HỌC 2017– 2018.

1.     Những thành tích đã đạt được :

- 100% CB, GV, NV đã nêu cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- GV đã tích cực sử dụng bài giảng trình chiếu

- Việc sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn và dự giờ của giáo viên đã đi vào nền nếp nâng  cao dần chất lượng

- 100% GV tham gia thi GV dạy giỏi cấp trường; Tham gia Hội thi GV giỏi cấp huyện có 4 thầy cô giáo tham gia, có 04 thầy cô được công nhận giáo viên giỏi cấp huyện. 01 giải Nhất môn Vật lí; 03 giải KK: Môn GDCD; môn Vật lí; môn TD).

Thi GV giỏi cấp tỉnh có 01 giáo viên được công nhận là GV dạy giỏi cấp tỉnh môn TD.

Kết quả: xếp thứ 2/18 trường

 - Kết quả thi HSG xếp thứ 1/17 trường trong huyện. Thi HSG cấp huyện đạt 16/26 giải.Thi HSG lớp 9 cấp tỉnh đạt 2 giải Nhì môn Ngữ văn 9 cấp tỉnh.

- Tham gia cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật xếp thứ 5/18 trường.

- Xếp loại học lực: Loại giỏi 9,6%, Loại khá 43,4%, Loại TB 46,5%, loại yếu 0,5%.

- Thi tuyển sinh vào lớp 10 đỗ 95% với điểm BQ là 7,1 được xếp thứ 2/18 trường trong huyện, xếp thứ 7/118 trường trong tỉnh

- Thi học sinh giỏi thể dục thể thao xếp thứ 11/18 trường trong huyện.

- 100% Học sinh lớp 8 dự thi nghề đỗ 100%( Loại giỏi: 100%)

- Tốt nghiệp lớp 9 đạt 98,2%. Trong đó có 50,9% xếp loại khá và giỏi.

- Công đoàn chỉ đạo các phong trào khác do cấp trên đề ra đều đạt kết quả tốt.

-  Phong trào xây dựng quỹ hỗ trợ khó khăn , đặc biệt là quỹ Vì người nghèo tham gia đầy đủ, nghiêm túc.

     - Công đoàn được tặng danh hiệu : “ Công đoàn cơ sơ vững mạnh ”.

* Nguyên nhân :

     - Mối quan hệ giữa công đoàn với chính quyền được xây dựng tốt, luôn gắn bó, hỗ trợ nhau trong công việc.

- Giữ vững được đoàn kết nội bộ, kịp thời phát hiện được sai sót về mặt đạo đức, tư tưởng , chuyên môn để giúp đỡ đoàn viên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

 - Các công đoàn viên đều có ý thức bồi dưỡng tư tưởng, chính trị ; nâng cao trình độ chuyên môn , nghiệp vụ; hăng hái, nhiệt tình , trách nhiệm trong các hoạt động được giao.

2. Những tồn tại :

 Một số phong trào và kế hoạch đề ra nhưng chưa đạt hiệu quả cao khi thực hiện.

* Nguyên nhân : Do trình độ của cán bộ công đoàn còn hạn chế vì không phải là cán bộ chuyên trách.

 III. NHỮNG CHỈ TIÊU VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN 4 CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2018- 2019.

1.     Nội dung :

 Công đoàn trường thực hiện 4 chương trình hoạt động của Công đoàn ngành, cụ thể :

   - Chương trình 1: Đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp , chính đáng của cán bộ giáo viên, chăm lo đời sống Nhà giáo và lao động trong ngành.

 - Chương trình 2: Nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp , trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ Nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục nhằm thực hiện nhiệm vụ “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo ”

   - Chương trình 3: Vận động , tổ chức các Nhà giáo và lao động trong ngành tích cực tham gia các phong trào thi đua và các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn, nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của ngành.

  - Chương trình 4: Đổi mới tổ chức, tăng cường công tác kiểm tra, nanag cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn các cấp, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng , góp phần xây dựng Nhà nước vững mạnh.

  2.Những chỉ tiêu phấn đấu:

a)     Đối với Cán bộ, giáo viên, nhân viên :

  - Tham gia đầy đủ, tích cực , hiệu quả vào các phong trào của ngành cũng như các hoạt động của đơn vị.

   - Tham dự hội thi GVG cấp huyện 4 môn : Văn, Toán, Sinh, Anh có 4 GV tham gia và 4 đ/c được công nhận giáo viên giỏi cấp huyện.

- Tham gia thi GVCN giỏi cấp huyện 1 đồng chí đạt loại giỏi cấp huyện.

- 100% GV soạn giáo án bằng máy vi tính ; hàng tuần có 5 GV dạy bằng bài giảng có nội dung trình chiếu.

  b)Đối với HS:

  * Đức dục :

- 100% học sinh không mắc thái độ sai trong kiểm tra và thi cử.

- 100% học sinh không mắc các tệ nạn xã hội , không vi phạm pháp luật. 

- Trên 90% học sinh xếp loại hạnh kiểm khá và tốt , không có học sinh xếp loại hạnh kiểm yếu.

- Kết nạp trên 90% đội viên lớp 9 đủ tuổi vào đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

   * Trí dục :

- GV tích cực sử dụng bài giảng trình chiếu được đưa lên trang Website của trường; qua trang mạng "Trường học kết nối".

- Sinh hoạt chuyên môn, dự giờ thăm lớp của giáo viên thực  hiện theo quy định.

- 100% GV tham gia thi GV dạy giỏi cấp trường; tham dự hội thi GVG cấp huyện các môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng anh, Sinh học, Địa lí. Phấn đấu 100% GV dự thi được công nhận là GVG. Phấn đấu xếp thứ 2-4/18 trường.

Tham gia thi GVCN giỏi cấp huyện. Phấn đấu xếp thứ 5-7/18 trường.

- Đợt 1: Tham gia khảo sát HSG lớp 9 cấp huyện 8 bộ môn: phấn đấu có nhiều HS được dự thi HSG lớp 9 cấp huyện;

- Đợt 2: Thi HSG lớp 9 cấp huyện 8 bộ môn:  phấn đấu đạt 6-8 giải và xếp thứ 1-3/17 trường.

- Đợt 3: Kiểm tra khảo sát chất lượng học sinh giỏi các bộ môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh lớp 6,7, 8   và Lý, Hoá, Sinh, Sử, Địa lớp 8 phấn đấu đạt 14 - 16 giải và xếp thứ 2-3/17 trường.

- Có đội tuyển học sinh giỏi lớp 9 dự thi cấp tỉnh và có học sinh đạt giải cá nhân. Xếp chung thứ 1-3/17 trường.

- Học sinh tích cực tham gia cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp trường, thi cấp huyện xếp thứ 3-4/18 trường;

- Xếp loại học lực: Loại giỏi trên 11%, Loại khá trên 40% , Loại yếu ,kém dưới 3%.

- Kiểm tra chất lượng đại trà các môn theo đề của Sở GD&ĐT và Phòng GD&ĐT, phấn đấu đạt và vượt bình quân huyện, XT 2- 5/18 trường;

- Thi tuyển sinh vào lớp 10 được xếp thứ 1-3/18 trường trong huyện và xếp vào tốp 1-10/118 trường trong Tỉnh. 

  * Văn thể mĩ:

-Thi học sinh giỏi TDTT cấp cụm  xếp thứ 2/6 trường.

-Tham gia thi HSG TDTT cấp huyện các môn điền kinh, cầu lông, bóng đá, bóng bàn, võ thuật cổ truyền. Có học sinh dự thi TDTT cấp tỉnh và đạt giải cá nhân. Phấn đấu  xếp thứ 6-8/18 trường.

-Học sinh tham gia BHYT đạt 100% .

  c)Đội , lớp:

     - Đội : xếp thứ 3 huyện.

- Lớp : 50% số lớp đạt danh hiệu tiên tiến xuất sắc.

d) Công tác thi đua:

*Danh hiệu thi đua

- Trường: đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; “Tập thể lao động tiên tiến”

- Các cá nhân: 4 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

- 90% cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến.

*Hình thức khen thưởng

- TT nhà trường đề nghị UBND tỉnh  tặng bằng  khen. Giám Đốc Sở GD&ĐT tặng giấy khen.

- Các cá nhân: 02 cá nhân đề nghị Giám đốc Sở GD&ĐT tặng giấy khen, 4 cá nhân được đề nghị UBND huyện tặng giấy khen.

- Đoàn thể: Công đoàn được Liên đoàn LĐ huyện tặng giấy khen. Chi đoàn , Liên đội được Tỉnh đoàn tặng giấy khen.

  3) Biện pháp thực hiện :

a) Đối với BCH Chi đoàn .

  - Triển khai , tuyên truyền và vận động thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, các cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ”, “ Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo ”; và  phong trào “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực ”, phong trào “ Hai tốt ” , “ Giỏi việc trường, đảm việc nhà ”.

 - Phối hợp tốt với chính quyền trong việc phân công chỉ đạo các đoàn thể, giữ vững đoàn kết nội bộ, động viên, khích lệ , đôn đốc, kiểm tra , thanh tra , kịp thời phát hiện sai sót về mặt đạo đức , tư tưởng , chuyên môn để giúp đỡ đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Quan tâm tới đời sống , tâm tư , tình cảm nguyện vọng của Đoàn viên , tạo điêuf kiện thuận lợi cho Công đoàn viên giáo viên giúp đỡ lẫn nhau. Chủ động trong các công tác thăm hỏi, hiếu hỉ.

   - Giới thiệu các nhân tố tích cực vào tổ chức Đảng.

   - Thường xuyên kiểm tra giám sát việc thực hiện chế độ chính sách cho người lao động, đảm bảo chế độ tự cấp khó khăn.

   - Phát huy cao độ tinh thần dân chủ.

   - Tăng cường các hoạt động nữ công.

   - Cụ thể hoá và tuyên truyền sâu rộng chỉ tiêu nữ giáo viên giỏi việc trường, đảm việc nhà.

 b) Đối với mỗi Đoàn viên :

   - Quán triệt và  thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, các cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ”, “ Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo ”; và  phong trào “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực ”, phong trào “ Hai tốt ” , “ Giỏi việc trường, đảm việc nhà ”.

   - Nâng cao ý thức bồi dưỡng tư tưởng, chính trị ; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; hăng hái, nhiệt tình , trách nhiệm trong các hoạt động được giao.

   - Tích cực nâng cao trình độ về tin học để ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy.

 c) Công tác tổ chức :

  Ban chấp hành duy trì sinh hoạt của tổ, của Công đoàn, của BCH theo định kì cụ thêt :

  - BCH sinh hoạt 1 kì 1 tháng ( vào đầu tháng ).

  - Công đoàn trường sinh hoạt 1 kì trong tháng 9 ( vào đầu tháng ).

  - Công việc đột xuất các tổ, BCH hoặc Công đoàn trường sinh hoạt thêm.

 IV. Các mốc thời gian và các công việc chính :

I . MỐC THỜI GIAN VÀ CÁC CÔNG VIỆC CHÍNH .

 

Tháng

Nội dung

Thời gian thực hiện

 

8/2018

- Ngày tựu trường

13/8

 

- Thi nghề phổ thông

14-17/8

 

- Dạy học theo TKB năm học mới

20/8

 

 

 

9/2018

- Khai giảng năm học mới

5/9

 

- Hội nghị hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH của Phòng GDĐT

7/9

 

- Nộp kế hoạch, đăng kí xây dựng trường chuẩn QG

24-29/9

 

- Duyệt  kế hoạch dạy thêm học thêm, kế hoạch dạy tự chọn.

6/9

 

- Duyệt KH năm học.

 13/9

 

- Tổ chức dân chủ hoá kế hoạch.

18-30/9

 

- Duyệt đề án xây dựng trường chuẩn QG

19/9

 

- Hội nghị góp ý dự án KHKT dự thi cấp huyện

25/9

 

- Nộp KH, đăng ký xây dựng trường chuẩn

 

22-27/9

 

- Thi TDTT môn bóng đá cấp huyện

6-28/10

10/2018

- Tham gia sinh hoạt chuyên môn cấp huyện, cụm theo nghiên cứu bài học (lần 1)

Theo HD

 

- Hội nghị, hội thảo môn Tiếng Anh cấp THCS

Theo Kế hoạch

 

-Thi GVDG cấp trường

2-20/10

 

- Duyệt thống kê phổ cập cấp THCS.

11-14/10

 

- Thi KHKT cấp huyện

23-24/10

 

- Hội nghị góp ý dự án KHKT dự thi cấp tỉnh

30/10

 

- Kiểm tra giữa học kỳ I.

25-27/10

11/2018

- Thi Bóng bàn cấp huyện.

Theo HD

 

- Hội thảo môn Ngữ văn

Theo HD

 

- Thi GVDG cấp tỉnh

Theo HD

 

- Khảo sát vòng 1 HSG lớp 9

16/11

 

 

 

12/2018

- Cuộc thi Khoa học kĩ thuật cấp tỉnh đối với học sinh trung học

11-13/12

 

- Thi GVCNG cấp huyện

Theo HD

 

- Kiểm tra chất lượng HKI

Theo HD của Sở GD

 

- Thi TDTT môn bóng đá cấp tỉnh

Dự kiến

01/2019

   -Thi GVDG cấp huyện

Theo HD

 

- Kết thúc chương trình học kỳ I

12/01

 

- Nộp báo cáo sơ kết HKI về Phòng GD&ĐT

13/01

 

- Thi HSG lớp 9 cấp huyện

16/01

02/2019

- Thi TDTT cấp huyện

Theo lịch

 

- Nghỉ tết âm lịch

Theo HD

3/2019

- Kiểm tra chọn đội tuyển HSG lớp 9 dự thi cấp tỉnh

01-09/3

 

- Cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học cấp QG

Theo HD

 

- Kiểm tra giữa học kỳ II.

14-16/3

 

- Thi TDTT cấp Tỉnh

Dự kiến

 

- SHCM cụm, huyện lần 2

25-29/3

4/2019

- Thi HSG lớp 9 cấp tỉnh

Theo HD

 

- Kiểm tra chất lượng HSG khối 6,7,8.

15-19/4

 

- Hội thảo nâng cao chất lượng tuyển sinh vào lớp 10 THPT

25/4

 

- Kiểm tra hồ sơ nhà trường, hồ sơ công tác Đội các trường.

Theo HD

 

-         Xây dựng Kế hoạch phát triển năm học 2019 – 2020; duyệt với Phòng GD&ĐT.

 

5/2019

- Kiểm tra chất lượng HKII.

Theo HD

 

- Kết thúc HKII.

23/5

 

- Bàn giao học sinh lớp 5 lên THCS

Theo HD

 

- Duyệt thi đua.

 

 

- Xét tốt nghiệp THCS

Theo HD

 

- Nộp báo cáo tổng kết năm học về PGD

25/5

6/2019

- Nộp báo cáo kết quả, hồ sơ tốt nghiệp THCS về Phòng GD&ĐT

01/6

 

-         Dạy ôn thi vào lớp 10

 

 

- Tuyển sinh vào lớp 10

Theo HD

7/2019

- Tuyển sinh lớp 6.

Theo HD

 

- Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.

 

8/2019

-  Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, chính trị hè.

 

 

- Chuẩn bị cho năm học mới 2019-2020.

 

 

                                                                    Mộc Nam, ngày     tháng 9 năm 2018

             BGH nhà trường                                T/ M BCH Công đoàn trường

                                                                                            Chủ tịch

 

 

 

 

     Bùi Thị Thu Hà.

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản mới

TẬP HUẤN HƯỚNG DẪN TRẢI NGHIỆM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2018-2019
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU. LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS MÔC NAM. NHIỆM KÌ 2018 - 2019
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018-2019. THCS MỘC NAM
Thầy Hiệu trưởng Nguyễn Xuân THủy đón học sinh khối 6 vào trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

NỘI QUY TRƯỜNG THCS MỘC NAM NĂM HỌC 2019 -2020

NỘI QUY TRƯỜNG THCS MỘC NAM NĂM HỌC 2019 -2020

Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở và

Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2018 - 2019

Báo cáo công tác Đội tháng 11 - kế hoạch tháng 12 năm 2018

Báo cáo công tác Đội tháng 11 - kế hoạch tháng 12 năm 2018

KẾ HOẠCH CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2018- 2019

KẾ HOẠCH CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2018- 2019

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRƯỜNG THCS MỘC NAM NĂM

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRƯỜNG THCS MỘC NAM
Xem thêm...