tin tức-sự kiện

Báo cáo sơ kết HKI năm học 2018 - 2019

PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG THCS NAM CAO

Số: 10/BC-THCSNC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                 Vĩnh Trụ, ngày 08 tháng 01 năm 2019

 

BÁO CÁO

SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019

 

 
 

 

Thực hiện Công văn số 745/GDĐT-THCS ngày 11/9/2018 của Phòng GD&ĐT huyện Lý Nhân về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục THCS năm học 2018-2019; Kế hoạch năm học 2018-2019 của trường THCS Nam Cao được Phòng GD&ĐT phê duyệt;

Trường Nam Cao báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học kỳ I năm học 2018-2019 của trường THCS Nam Cao , cụ thể như sau:

I. Một số số liệu cơ bản

1. Quy mô trường lớp

TT

Khối lớp

Trường học

 hiện hành

Trường học mới

Bình quân HS/lớp

Số lớp

Số HS

Số lớp

Số HS

1

Khối 6

3

103

3

103

34,3

2

Khối 7

3

105

3

105

35,0

3

Khối 8

3

103

3

103

134,3

4

Khối 9

3

90

3

68

30,0

Tổng

12

401

11

379

33,4

2. Đội ngũ

- Tổng số cán bộ GV, NV: 32 người; trong đó: CBQL: 3 người; nhân viên: 2 người, GV: 27 người.

-  Trình độ đào tạo đạt chuẩn: Đại học: 25;  CĐSP: 03;  TCSP: 0

- Tổng số đảng viên: 22 người;

          - Tổng số GV dạy giỏi: cấp Huyện: 26, cấp Tỉnh: 14.

          - Số lượng giáo viên hợp đồng của trường: 0.

- Số lượng giáo viên đang đi học đại học: 02.

- Số giáo viên có chứng chỉ từ loại B tin học trở lên: 06.

- Số giáo viên của trường biết soạn bài bằng vi tính: 27.

- Số giáo viên hiện tại đang nghỉ chế độ thai sản: 01.

3. Cơ sở vật chất

-  Tổng diện tích của trường: 5739 m2, bình quân: 14,3 m2/học sinh.

          - Tổng số phòng học: 12 (Trong đó: cao tầng: 12; cấp 4: 0).

+ Số phòng học bộ môn hiện có 06 phòng, gồm: Phòng Tiếng Anh (02 phòng), Vật lý, Sinh học, Hóa học, Tin học (01 phòng); so với yêu cầu còn thiếu: Phòng Âm nhạc, Mỹ thuật.

+ Thư viện: 02.

+ Các phòng chức năng: 15.

+  Sân bãi tập TDTT (đạt tiêu chuẩn): Có.

+  Nhà vệ sinh cho học sinh, cho giáo viên: Đạt tiêu chuẩn.

+  Có tường rào bao quanh trường, cổng, biển trường: Có.

+ Số máy vi tính hiện có: 27; đèn chiếu: 08; máy tính xách tay: 08.

- Nhà đa năng, khu nội trú dành cho học sinh: Nhà đa năng: 01; Khu nội trú: 08 phòng; có đầy đủ nhà ăn, bếp ăn.

II. Kết quả chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ

1. Tình hình, kết quả công tác chỉ đạo, tổ chức và quản lý hoạt động chuyên môn trong trường theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh

1.1. Tình hình và kết quả triển khai thực hiện Công văn số 745/GDĐT-THCS ngày 11/9/2018 của Phòng GD&ĐT và Kế hoạch năm học 2018-2019 của nhà trường trong học kỳ I

- Nhà trường thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch giáo dục trong học kì I theo Công văn số 745/GDĐT-THCS ngày 11/9/2018 của Phòng GD&ĐT và Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 của nhà trường.

          - Nhà trường đã nghiêm túc chỉ đạo và giao cho các tổ (nhóm) CM, giáo viên chủ động rà soát, tinh giảm nội dung phù hợp với chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình môn học để lựa chọn nội dung, xây dựng các chủ đề dạy học trong mỗi môn học và các chủ đề tích hợp, liên môn; chú trọng lồng ghép giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kĩ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật; tăng cường các hoạt động nhằm giúp học sinh vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Kế hoạch dạy học của tổ/nhóm CM, giáo viên được phê duyệt trước khi thực hiện và là căn cứ để kiểm tra, giám sát, nhận xét góp ý. Thực hiện các tiết dạy tự chọn theo đúng hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và Sở GDĐT, nhà trường có Kế hoạch dạy học tự chọn, tiết dạy tự chọn được thể hiện trên thời khóa biểu và trong sổ ghi đầu bài của lớp. Nhà trường lựa chọn dạy học môn tự chọn phù hợp với nhà trường: Chủ đề tự chọn: lớp 9C môn Toán, Ngữ văn. Thực hiện nghiêm túc nội dung chương trình giáo dục địa phương theo tài liệu hướng dẫn của Sở GD&ĐT có cập nhật kịp thời tình hình kinh tế, xã hội của địa phương.

- Phát động phong trào thi đua "Hai tốt", phong trào hội giảng, hội học trong nhà trường để ngày càng nâng cao chất lượng dạy và học.

- Nhà trường đã tổ chức khảo sát chất lượng đầu năm với học sinh toàn trường; phân loại học sinh, từ đó thực hiện dạy học sát đối tượng, chú trọng việc bồi dưỡng học sinh khá, giỏi ngay trong các giờ học đại trà.

     - Duy trì thường xuyên, hiệu quả việc kiểm tra nền nếp dạy và học, tổ chức các kỳ thi, kiểm tra định kỳ nghiêm túc, nâng cao chất lượng thực hiện quy chế chuyên môn, công khai chất lượng các kỳ thi, các kỳ kiểm tra.

          - Nhà trường đã quan tâm, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viên. Nâng cao chất lượng và hiệu quả sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; thực hiện Công văn số 141/BGDĐT-GDTrH ngày 12/01/2015 của Bộ GD&ĐT và Công văn số 1451/SGDĐT-GDTrH ngày 4/10/2016 trong tổ chức sinh hoạt chuyên môn dựa trên "nghiên cứu bài học" và đánh giá giờ dạy của giáo viên. Thực hiện đánh giá giờ dạy GV theo Công văn số 945/SGDĐT-GDTrH ngày 03/8/2015 và 1696/SGDĐT-GDTrH ngày 21/11/2016 của Sở GD&ĐT về việc Hướng dẫn, đánh giá xếp loại giờ dạy của giáo viên trung học.

- Kết quả xếp loại đánh giá học sinh:

+ Kết quả đánh giá các lớp theo môn hình trường học truyền thống

Khối

Tổng số lớp

Tổng số HS

Hạnh kiểm

Học lực

Ghi chú

Tốt

Khá

TB

Yếu

Kém

Giỏi

Khá

TB

Yếu

Kém

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

1

22

21

1

0

0

0

18

4

0

0

0

 

Tổng

1

22

21

1

0

0

0

18

4

0

0

0

 

+ Kết quả đánh giá các lớp theo môn hình trường học mới (VNEN)

Khối

Tổng số lớp

Tổng số HS

Kết quả học tập

Phẩm chất

Năng lực

Ghi chú

Hoàn thành tốt

Hoàn thành

Chưa HT

Tốt

Đạt

Cần cố gắng

Tốt

Đạt

Cần cố gắng

6

3

103

98

5

0

103

0

0

103

0

0

 

7

3

105

77

28

0

99

6

0

99

6

0

 

8

3

103

78

25

0

103

0

0

103

0

0

 

9

2

68

84

4

0

66

2

0

66

2

0

 

Tổng

11

379

337

62

0

371

8

0

371

8

0

 

1.2. Tình hình và kết quả đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh; các mô hình tổ chức các hoạt động giáo dục sáng tạo của địa phương, đơn vị

- Nhà trường đã tích cực đổi mới phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học và vận dụng kiến thức, kỹ năng của học sinh theo Công văn số 3535/BGDĐT-GDTrH ngày 27/5/2013 về áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” và các phương pháp dạy học tích cực khác; đẩy mạnh việc vận dụng dạy học giải quyết vấn đề, các phương pháp thực hành, dạy học theo dự án trong các môn học; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với nội dung bài học; tăng cường tổ chức dạy học thí nghiệm-thực hành của học sinh.

- Thực hiện tốt việc sử dụng di sản văn hóa trong dạy học. Đầu năm học  2018 - 2019, tổ chức cho các em học sinh tham gia Hội thi “Em yêu lịch sử quê hương” do UBND Huyện tổ chức.

- Coi trọng giao nhiệm vụ và hướng dẫn học sinh học tập ở nhà, ở ngoài nhà trường. Ở các bộ môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Công nghệ,… học sinh được vận dụng những kiến thức học ở trường để giải quyết những tình huống thực tế, được thực hành, vận dụng. Nhờ đó, học sinh hứng thú hơn trong học tập và đã biết vận dụng các kiến thức đã học vào để giải quyết vấn đề nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống.

- Nhà trường đã thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT Hà Nam về đổi mới kiểm tra theo định hướng đánh giá phẩm chất, năng lực học sinh. Chú trọng đánh giá thường xuyên, đa dạng hóa các hình thức và công cụ đánh giá; coi trọng đánh giá sự tiến bộ của mỗi học sinh, không so sánh học sinh này với học sinh khác; coi trọng việc động viên, khuyến khích học sinh; giúp học sinh phát huy năng khiếu cá nhân; đảm bảo kịp thời, công bằng, khách quan, không tạo áp lực cho học sinh, giáo viên và cha mẹ học sinh. Kết hợp giữa việc đánh giá của giáo viên với tự đánh giá, đánh giá lẫn nhau của học sinh, đánh giá của cha mẹ học sinh và cộng đồng.

- Tổ chức nghiêm túc các kỳ kiểm tra chất lượng định kỳ trong năm học để đánh giá chất lượng và phân loại đối tượng học sinh.

1.3. Hoạt động giáo dục hướng nghiệp, giáo dục nghề phổ thông

          - Nhà trường đã đổi mới nội dung, hình thức giáo dục hướng nghiệp qua các môn học và hoạt động giáo dục trong nhà trường dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú, có tính hấp dẫn với học sinh, nhất là qua các tiết hướng nghiệp trong chương trình giáo dục phổ thông. Thực hiện nghiêm túc chương trình dạy 9 bài hướng nghiệp đối với học sinh lớp 9, thời lượng 01 bài/tháng theo chương trình quy định của Bộ GD&ĐT.

-  Xây dựng kế hoạch cụ thể cho công tác lao động, hướng nghiệp, dạy nghề. Phân công lao động và khu vực vệ sinh cho các lớp một cách cụ thể.

- Kết quả thi Nghề lớp 9 năm học 2018 – 2019: 100% HS đạt loại giỏi.

1.4. Kết quả hoạt động dạy học ngoại ngữ

- Nhà trường tiếp tục triển khai đổi mới nội dung kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực HS theo Công văn số 5333/GDTrH-BGDĐT ngày 29/9/2014 của Bộ GDĐT và công văn số 1351/SGDĐT-GDTrH ngày 02/10/2014 của Sở GDĐT.

- Tiếp tục triển khai Đề án Ngoại ngữ Quốc gia năm học 2018 - 2019 theo Kế hoạch số 582/KH-PGDĐT ngày 17/7/2018 của Phòng GD-ĐT.

- Đã tổ chức đánh giá chất lượng dạy học Tiếng Anh ở tất cả các khối lớp thông qua hệ thống đề kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm và cuối HKI. Thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra đánh giá đầy đủ cả 4 kĩ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết và kiến thức ngôn ngữ trong quá trình dạy học.

- Đẩy mạnh việc tập huấn, bồi dưỡng, tự bồi dưỡng của đội ngũ giáo viên tiếng Anh; nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn liên trường; tăng cường dự giờ, hội giảng, hội thảo rút kinh nghiệm.

- Tăng cường quản lý và sử dụng hiệu quả hệ thống trang thiết bị dạy học và các phòng học bộ môn Ngoại ngữ, tích cực ứng dụng CNTT trong quá trình dạy học và kiểm tra, đánh giá. Khuyến khích giáo viên Tiếng Anh xây dựng nguồn học liệu mở, tài liệu Tiếng Anh tham khảo cho giáo viên và học sinh.

- Tổ chức câu lạc bộ tiếng Anh, thuyết trình giới thiệu sách bằng tiếng Anh sáng thứ 2 đầu tuần. Tăng cường tổ chức các buổi giao lưu Tiếng Anh có sự tham gia của giáo viên người nước ngoài của Trung tâm ngoại ngữ Ecolink qua các hoạt động: Thi Rung chuông vàng, thi Hùng biện, thảo luận theo chủ đề, ....

1.5. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống của giáo viên, học sinh; khắc phục tình trạng bạo lực học đường và các hiện tượng tiêu cực khác

- Nhà trường luôn chú trọng giáo dục đạo đức cho các em học sinh, xây dựng môi trường nhà trường trong sạch, lành mạnh... Tổ chức cho học sinh học nội quy, Điều lệ trường học. Tổ chức cho học sinh đăng ký thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy.

- Dạy đủ, đúng chương trình môn GDCD. Tiếp tục thực hiện tích hợp giáo dục đạo đức, học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM; giáo dục pháp luật; giáo dục phòng chống tham nhũng; chú trọng tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; giáo dục về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; giáo dục an toàn giao thông; tổ chức hướng dẫn cho HS tham quan, học tập thông qua di sản,...

          - Kết hợp tốt giáo dục nhà trường, gia đình và xã hội. Tăng cường hoạt động của Đội TNTP, đã tổ chức tốt các hoạt động nhân các ngày kỷ niệm 15/10; 20/11; hội trường 25 năm thành lập, 22/12... một cách sáng tạo, vui tươi, lành mạnh mang tính giáo dục cao.       

          - Đẩy mạnh hoạt động công tác chủ nhiệm lớp.

          - Tăng cường giáo dục truyền thống nhà trường, địa phương. Tổ chức cho học sinh khối đầu cấp tìm hiểu phòng truyền thống nhà trường, tìm hiểu di tích lịch sử văn hoá của huyện, của thị trấn Vĩnh Trụ, tìm hiểu thân thế, sự nghiệp của nhà văn, liệt sỹ Nam Cao.

Tổ chức giáo dục kĩ năng sống vào đầu năm học giúp cho học sinh được trải nghiệm và phát triển các năng lực và phẩm chất. Chỉ đạo giáo viên bộ môn thường xuyên tích hợp nội dung giáo dục kĩ năng sống vào chương trình các môn học đối với các khối lớp còn lại.

1.6. Công tác giáo dục thể chất

Nhà trường đã thực hiện tốt nội dung giảng dạy môn Thể dục 2 tiết/tuần theo quy định. Khai thác tốt cơ sở vật chất, nhà tập đa năng với các trang thiết bị hiện đại để tổ chức có hiệu quả các hoạt động văn hóa, TDTT, nghệ thuật.

Nhà trường đã lựa chọn được đội tuyển HSG TDTT và tập luyện để chuẩn bị cho kì thi HSG TDTT cấp huyện.

2. Triển khai mô hình trường học mới cấp THCS

2.1. Đặc điểm tình hình và công tác chỉ đạo

- Trường THCS Nam Cao tiếp tục triển khai có hiệu quả mô hình Trường học mới đối với khối 6, 7, 8 và 2 lớp 9 theo kế hoạch.

2.2. Kết quả thực hiện

- Nhà trường đã chức cho CB,GVNV tham gia đầy đủ các buổi tập huấn chuyên môn theo mô hình Trường học mới, hướng dẫn giáo viên học tập, trao đổi trên trang “trường học kết nối”.

- Bám sát hướng dẫn thực hiện mô hình THM của Phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT và phân phối chương trình chung do Phòng GD&ĐT biên soạn, căn cứ tình hình thực tế để triển khai thực hiện đảm bảo khoa học, hợp lý và hiệu quả.

- Nhà trường đã tích cực, chủ động truyền thông để cán bộ, giáo viên, cha mẹ học sinh và cộng đồng hiểu rõ về bản chất của mô hình trường học mới là "đổi mới sư phạm để đổi mới nhà trường"; làm rõ việc dạy học theo mô hình trường học mới là giáo viên "tổ chức hoạt động học tích cực, tự lực của học sinh" nhằm phát huy năng lực và phẩm chất học sinh.

- Đầu năm học, nhà trường đã tổ chức tập huấn, sinh hoạt chuyên môn để bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho giáo viên. Tăng cường việc dự giờ, rút kinh nghiệm trong các tổ chuyên môn.BGH, Tổ CM thường xuyên nắm bắt tình hình, thuận lợi, khó khăn của học sinh và giáo viên khi dạy và học ở mô hình THM để có giải pháp phù hợp, kịp thời.

- Đối với lớp 9C theo mô hình Trường học hiện hành, giáo viên lựa chọn một số thành tố tích cực của mô hình Trường học mới và các phương pháp dạy học tích cực khác để bổ sung vào đổi mới phương pháp dạy học đang thực hiện, đảm bảo nguyên tắc lấy hoạt động học của học sinh làm trung tâm.

- Kết quả: 100% học sinh được đánh giá đạt yêu cầu về các năng lực, phẩm chất theo yêu cầu của mô hình Trường học mới. 100% các giáo viên không dạy mô hình Trường học mới áp dụng một số thành tố tích cực của mô hình Trường học mới và các phương pháp dạy học tích cực khác để bổ sung vào đổi mới phương pháp dạy học.

3. Công tác đổi mới quản lý chuyên môn và các hoạt động giáo dục

3.1. Đổi mới quản lí việc thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục theo hướng phân cấp, giao quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục

- Trên cơ sở đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng cấp THCS và hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT, nhà trường đã chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường.

- Trong học kì I, nhà trường đã bổ sung, hoàn thiện nội dung chương trình nâng cao. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao.

3.2. Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, vệ sinh, có tính tham gia và dân chủ

- Nhà trường đã phối kết hợp chặt chẽ với các tổ chức trong nhà trường, chính quyền địa phương, cha mẹ học sinh để xây dựng và đảm bảo môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, thân thiện, cởi mở. Thường xuyên trao đổi thông tin giáo dục, lắng nghe, xử lý và phản hồi tích cực, cụ thể, kịp thời ý kiến của gia đình học sinh bằng nhiều hình thức khác nhau như: trao đổi trực tiếp, điện thoại, liên lạc điện tử... Học sinh được tư vấn tâm lý, nghề nghiệp tương lai, sức khoẻ giới tính, phương pháp học tập, phát triển và quản lý bản thân.

- Nhà trường luôn chú trọng và chỉ đạo triển khai có hiệu quả nội dung sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn về đổi mới PPDH, KTĐG theo công văn số 945/SGD ĐT-GDTrH ngày 3/8/2014 của Sở GD&ĐT; vận dụng phương pháp dạy học theo mô hình trường học mới; ứng dụng CNTT một cách phù hợp; tập trung dạy cách học, cách nghĩ, cách tự học; bảo đảm cân đối giữa trang bị kiến thức, kĩ năng, thái độ, hành vi cho học sinh.

- Nhà trường đã đẩy mạnh chất lượng sinh hoạt chuyên môn trực tuyến qua hệ thống "Trường học kết nối". Mỗi tổ chuyên môn đã thực hiện 2 chuyên đề trong học kì I. Giáo viên thường xuyên tham gia học tập, trao đổi chuyên môn trên trang "Trường học kết nối". Đa dạng hóa hình thức học tập, nơi học tập. Giáo viên chủ động thiết kế bài giảng linh hoạt khoa học theo hướng tinh giản, cơ bản, vững chắc.

3.3. Đổi mới cách đánh giá giáo viên, thi giáo viên dạy giỏi

- Nhà trường đã quán triệt Điều lệ hội thi GVDG các cấp học phổ thông và GDTX ban hành kèm theo Thông tư 21/2010/BGD ĐT ngày 20/7/2010 của Bộ GD&ĐT, Công văn số 945/SGDĐT-GDTrH và Công văn số 1696/SGDĐT-GDTrH của Sở GD&ĐT về việc đánh giá, xếp loại, góp ý các giờ dạy theo tinh thần đổi mới.

- Tổ chức tốt Hội thi Giáo viên giỏi cấp trường: 100% môn học được tổ chức hội thi. 26/26 (100%) giáo viên dự thi GVDG cấp trường đạt loại giỏi. Đã chọn cử 4 giáo viên tham gia Hội thi GVDG cấp huyện với 3 môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh. Nhà trường có 01 giáo viên tham gia hội thi GVDG cấp Tỉnh môn Toán đạt loại giỏi.

3.4. Quản lý dạy thêm học thêm; chấn chỉnh việc lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường; khắc phục tình trạng lạm thu

Nhà trường quản lý và thực hiện tốt việc dạy thêm học thêm trong nhà trường theo các văn bản quy định của cấp trên. Trong học kì I không có trường hợp nào vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm.

Hồ sơ sổ sách của nhà trường, Tổ chuyên môn, giáo viên đảm bảo đúng quy định của Phòng GD&ĐT huyện Lý Nhân.

Trong học kì I, không có hiện tượng lạm thu trong nhà trường.

4. Đánh giá chung

Học kỳ I năm học 2018-2019 trường THCS Nam Cao đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị của Đảng, Nhà nước và của ngành. Kỷ cương nề nếp được duy trì tốt, các cuộc vận động và các phong trào thi đua được nhà trường hưởng ứng tích cực và thực hiện nhiêm túc. Nhà trường đã triển khai đầy đủ đúng quy định các nội dung trong công tác thi đua cũng như các hoạt động giáo dục của nhà trường. Tập thể hội đồng sư phạm nhà trường luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

III. Đề xuất, kiến nghị: Không.

         Trường THCS Nam Cao trân trọng báo cáo!

 

Nơi nhận:                                                  

- Phòng GD&ĐT (để báo cáo);          

- Phó Hiệu trưởng;

- Tổ chuyên môn;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã kí)

 

 

Đỗ Thị Thu Hà

 

Tác giả: thcsnamcao

Xem thêm

Chương trình Kỷ niệm 25 năm thành lập trường THCS Nam Cao
Văn nghệ mừng đảng, mừng xuân năm 2018
Phần thi Chỉ huy Đội của trường THCS Nam Cao năm học 2017 - 2018
Giờ học Toán 6 VNEN tại trường THCS Nam Cao
Giờ KHTN theo mô hình trường học mới tại Trường THCS Nam Cao