Điểm báo

QUYẾT ĐỊNH Thành lập Hội đồng tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2016 -2017

     PHÒNG GD&ĐT DUY TIÊN

TRƯỜNG THCS NGUYỄN HỮU TIẾN

         

              Số: 02/2016/QĐ TS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Hòa Mạc, ngày 22 tháng 06 năm 2016

                             

                                                                                                                               

 

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Hội đồng tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2016 -2017

 


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS NGUYỄN HỮU TIẾN

 

          - Căn cứ  Quy chế tuyển sinh THCS và THPT ban hành kèm theo Thông  tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Bộ GD&ĐT.

          - Căn cứ Thông tư số 18/2014/TT-BGDĐT ngày 26/5/2014 bổ sung Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

          - Căn cứ  Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ GD&ĐT.

          - Thực hiện Công văn số  624 /SGDĐT-GDTrH ngày  12/5/2016 của Sở GD&ĐT Hà Nam về việc tuyển sinh lớp 6 THCS năm học 2016 – 2017.

          - Căn cứ Kế hoạch số 58 /KH- GD&ĐT ngày  17/6/2016 của Phòng GD&ĐT Duy Tiên về việc tuyển sinh vào lớp 6 THCS năm học  2016 – 2017 đã được UBND huyện Duy Tiên phê duyệt.

          - Căn cứ Kế hoạch số 09/KH-THCS NHT ngày 15/6/2016 của trường THCS Nguyễn Hữu Tiến về việc tuyển sinh vào lớp 6 THCS năm học 2016 – 2017 đã được Phòng GD&ĐT Duy Tiên và UBND huyện Duy Tiên phê duyệt.

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1.  Thành lập Hội đồng tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2016 -2017 Trường THCS Nguyễn Hữu Tiến  gồm các Ông (Bà) có tên sau:

(Có danh sách kèm theo)

Điều 2. Các thành viên trong hội đồng tuyển sinh thực hiện tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2016 -2017  theo đúng Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và các văn bản hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hà Nam, của Phòng GD&ĐT Duy Tiên.

Thời gian làm việc: Từ 07h30 ngày 24/06/2016  đến hết ngày 4/07/2016  

Hội đồng hoàn thành các văn bản báo cáo Phòng GD&ĐT Duy Tiên ngày 4/7/2016 và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (Bà) có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                                                                                

         - Phòng GD&ĐT ( để báo cáo);                                        HIỆU TRƯỞNG                           - HĐTS ( để thực hiện);                                                                                                        

         - Lưu: VT.                                                                                       

 

                                                                                                                                       Lê Thị Thúy Nga


 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 NĂM HỌC 2016 -2017

(Kèm theo Quyết định số: 16/QĐ-TS NHT  ngày 22 tháng 06 năm 2016

 của Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Hữu Tiến)

 

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Chức danh

Hội đồng

1

Lê Thị Thúy Nga

Hiệu trưởng

Chủ tịch Hội đồng

2

Bùi Thị Thìn

P.Hiệu trưởng

   P.Chủ tịch HĐ

3

Trần Thị Mai

P.Hiệu trưởng

   P.Chủ tịch HĐ

4

Phan Thị Quế

Tổ trưởng tổ KHXH&NV

   Thư ký HĐ

5

Nguyễn Thị Thanh Hương

Tổ trưởng tổ KHTN

  Thành viên

6

Phạm Thị Phượng

Tổ phó tổ KHXH&NV

Thành viên

7

Phạm Văn Cảnh

Giáo viên Tin học

Thành viên

8

Trần Thị Út

Văn phòng

Thành viên

 

(Hội đồng tuyển sinh trường THCS Nguyễn Hữu Tiến gồm: 08 người

 

Tác giả:

Xem thêm

Bài võ cổ truyền
Múa nón - Nam HS lớp 9B - 2015