Điểm báo

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông năm học 2018-2019.

 

      Phòng GD&ĐT Duy Tiên

Trường THCS Nguyễn Tữu Tiến

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông năm học 2018-2019.

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

 

STT

Nội dung

Chia theo khối lớp

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

 

I

 

Điều kiện tuyển sinh

 

100% đủ điều kiện theo quy định

100% đủ điều kiện theo quy định

100% đủ điều kiện theo quy định

100% đủ điều kiện theo quy định

 

II

 

Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ

 

Thực hiện đúng chương trình nhà trường

Thực hiện đúng chương trình nhà trường

Thực hiện đúng chương trình nhà trường

Thực hiện đúng chương trình nhà trường

 

III

Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình.

Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh

Chặt chẽ, thường xuyên

 

Nghiêm túc, tích cực

Chặt chẽ, thường xuyên

 

Nghiêm túc, tích cực

Chặt chẽ, thường xuyên

 

Nghiêm túc, tích cực

Chặt chẽ, thường xuyên

 

Nghiêm túc, tích cực

 

 

IV

 

Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ học sinh (như các loại phòng phục vụ học tập, thiết bị dạy học, tin học ...)

 

Đủ điều kiện cơ sở vật chất cho các hoạt động dạy và học

Đủ điều kiện cơ sở vật chất cho các hoạt động dạy và học

Đủ điều kiện cơ sở vật chất cho các hoạt động dạy và học

Đủ điều kiện cơ sở vật chất cho các hoạt động dạy và học

 

 

V

 

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục

 

Theo quy định hiện hành

Theo quy định hiện hành

Theo quy định hiện hành

Theo quy định hiện hành

 

 

VI

 

Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, phương pháp quản lý của cơ sở giáo dục

 

Đủ về số lượng, cân đối về chủng loại, 100% có trình độ trên chuẩn.

Quản lí theo kế hoạch, pháp chế và thi đua

Đủ về số lượng, cân đối về chủng loại, 100% có trình độ trên chuẩn.

Quản lí theo kế hoạch, pháp chế và thi đua

Đủ về số lượng, cân đối về chủng loại, 100% có trình độ trên chuẩn.

Quản lí theo kế hoạch, pháp chế và thi đua

Đủ về số lượng, cân đối về chủng loại, 100% có trình độ trên chuẩn.

Quản lí theo kế hoạch, pháp chế và thi đua

 

 

VII

 

Kết quả đạo đức, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được

 

100% đạo đức tốt và có đủ sức khỏe để học tập

- Học lực: Giỏi 63,8%  trở lên, Khá 36,2% trở xuống.

100% đạo đức tốt và có đủ sức khỏe để học tập

- Học lực: Giỏi 64,8%  trở lên, Khá 35,2% trở xuống.

100% đạo đức tốt và có đủ sức khỏe để học tập

- Học lực: Giỏi 63,5%  trở lên, Khá 34,4% trở xuống.

100% đạo đức tốt và có đủ sức khỏe để học tập

- Học lực: Giỏi 63,5%  trở lên, Khá 34,4% trở xuống.

 

VIII

 

Khả năng học tập tiếp tục của học sinh

 

100% đủ khả năng học tập tiếp tục

100% đủ khả năng học tập tiếp tục

100% đủ khả năng học tập tiếp tục

100% đủ khả năng học tập tiếp tục

                                                                                 

 Hòa Mạc, ngày 15 tháng 8 năm 2018

                                  Thủ trưởng đơn vị

 

                                                                           (Đã ký)

                                                                                Lê Thị Thúy Nga


Tác giả:

Xem thêm

Bài võ cổ truyền
Múa nón - Nam HS lớp 9B - 2015