Điểm báo

DANH SÁCH CBQL, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN (Tính đến ngày 25 tháng 8 năm 2016) DANH SÁCH CBQL, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN (Tính đến ngày 25 tháng 8 năm 2016)
TRƯỜNG THCS NGUYỄN HỮU TIẾN
DANH SÁCH CBQL, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN  (Tính đến ngày 25 tháng 8 năm 2016)
STT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Chỗ ở hiện nay(thôn-phố,xã-TT) Nữ Năm KN Đảng Trình độ CM Trình độ Chức vụ Đối tượng Đang học 
TC ĐH Tin NN LLCT BC 68 NH ĐH Tháng năm TN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Lê Thị Thúy Nga 16 10 1975 Nha Xá - Mộc Nam x 2002   Văn-Sử Văn     Tr.cấp Hiệu trưởng x          
2 Trần Thị Mai 23 12 1977 Quý Hòa-Hòa  Mạc  x 2007   Toán-Tin Tin     Tr.cấp Phó hiệu trưởng x          
3 Bùi Thị Thìn 27 3 1975 Thái Hòa-Hòa Mạc x 2002   Văn-Sử Văn       Phó hiệu trưởng x          
4 Nguyễn Thị Thanh Hương 12 12 1981 Cầu Giát-Chuyên Ngoại x 2004   Toán-Lý Toán     Tr.cấp Tổ trưởng KHTN x          
5 Phan Thị Quế 31 10 1974 Hưng Hòa-Hòa Mạc x 2002   Văn-Sử Văn       Tổ trưởng KHXH x          
6 Lã Thị Huyền 28 8 1982 Trác Văn x 2005   Hóa-Sinh Hóa       Tổ phó KHTN x          
7 Phạm Thị Phượng 15 7 1981 Phúc Thành-Châu Giang  x 2013   Văn-Địa Văn       Tổ phó KHXH x          
8 Nguyễn Văn Bẩy 13 2 1979 Hòa Mạc       TDTT TDTT       Giáo viên x          
9 Phạm Văn Cảnh 3 9 1980 Phú Hòa-Hòa Mạc       Toán-Tin Tin       Giáo viên x          
10 Nguyễn Thị Đào 24 10 1981 Khánh Hòa-Hòa Mạc   x     Văn-Địa Văn       Giáo viên x          
11 Phan Thị Giáo 8 5 1980 Phúc Thành-Châu Giang  x 2005   Hóa-Sinh Hóa       Giáo viên x          
12 Nguyễn Thị Thu Hằng 10 12 1974 Quan Nha-Yên Bắc   x 2007   Văn-Sử Văn       Giáo viên x          
13 Phạm Thị Hằng 19 11 1981 Khánh Hòa-Hòa Mạc   x 2013   Văn-Nhạc Văn       Giáo viên x          
14 Vũ Thị Hoa 21 06 1984 Phú Hòa-Hòa Mạc  x 2007   Hóa-Sinh         Giáo viên x       Hóa 6/2015
15 Vũ Thị Thu Hoài 18 11 1983 Phúc Thành-Châu Giang  x 2011   Lý-CT Đội       Giáo viên x          
16 Nguyễn Thị Kim Hồng 8 8 1977 Quan Nha-Yên Bắc   x 2006   Tiếng Anh Anh   B2   Giáo viên x          
17 Lã Thị Hương 19 12 1979 Đôn Lương-Yên Bắc   x 2004   Toán-Tin Toán       Giáo viên x          
18 Lê Văn Dũng 5 1 1979 Thận Y-Yên Nam    2012   Toán-Tin Toán       Giáo viên x          
19 Lê Thị Thanh Huyền 11 4 1977 Phúc Thành-Châu Giang  x 2005   Tiếng Anh Anh   C1   Giáo viên x          
20 Lê Thị Thanh Mai 5 12 1980 Khu Đô thị-Hòa Mạc  x 2007   Hóa-Sinh Sinh       Giáo viên x          
21 Nguyễn Thị Tuyết Mai 30 10 1979 Phú Hòa-Hòa Mạc  x 2006   Văn-GDCD Văn       Giáo viên x          
22 Trần Thanh Mai 4 10 1986 Chợ Lương-Yên Bắc  x 2014   Sinh-KTNN Sinh B B   Giáo viên x          
23 Nguyễn Quang Trung 5 5 1976 Đông Hòa-Hòa Mạc    2004   TDTT TDTT       Giáo viên x          
24 Phạm Thị Năm 7 10 1983 Đông Hòa-Hòa Mạc  x 2012   Sử-GDCD Sử       Giáo viên x          
25 Nguyễn Thị Ninh 19 2 1976 Thình Hòa-Hòa Mạc  x 2005   Văn-Sử Văn       Giáo viên x          
26 Nguyễn Huy Phương 12 7 1983 Phúc Thành-Châu Giang        Toán-MT Toán       Giáo viên x          
27 Nguyễn Thị Quý 8 11 1983 Duyên Giang-Châu Giang   x 2008   Nhạc Nhạc B B   Giáo viên x          
28 Lê Thị Hồng Sâm 31 8 1976 Thái Hòa-Hòa Mạc  x 2002   Văn-Sử Văn B     Giáo viên x          
29 Nguyễn Thị Tam 29 7 1980 Thận Trại-Yên Nam  x 2009   Văn-Địa Văn       Giáo viên x          
30 Phạm Thị Thuý 11 3 1977 Phú Hòa-Hòa Mạc  x 2007   Tiếng Anh Anh   C1   Giáo viên x          
31 Đặng Thanh Tuấn 7 9 1981 Tường Thụy II-Trác Văn   2009   Toán-Lý Toán       Giáo viên x          
32 Đặng Thị Ngọc Tuyên 12 6 1983 Phúc Thành-Châu Giang   x 2009   Toán-Tin Toán       Giáo viên x          
33 Đặng Duy Ngọc 16 5 1982 Yên Hòa-Hòa Mạc    2007   Văn-Nhạc Văn B   Tr.cấp Giáo viên x          
34 Nguyễn Thị Hiếu 14 3 1986 Phú Hòa-Hòa Mạc  x 2007   Toán-Lý         Giáo viên     x   Toán 9/2016
35 Kiều Thị Hằng 27 4 1968 Bắc Hòa -Hòa Mạc  x   TBTN           Phụ trách TB TN x          
36 Bùi Thị Phương 6 8 1964 Khánh Hòa-Hòa Mạc   x 1999 Kế toán     B B   Kế toán x          
37 Vũ Thị Thuỷ 6 7 1986 Tường Thụy 3-Trác Văn   x   Thư viện     B     Thư viện - VP     x      
                                         
HIỆU TRƯỞNG
Lê Thị Thúy Nga
Tác giả:

Xem thêm

Bài võ cổ truyền
Múa nón - Nam HS lớp 9B - 2015