tin tức-sự kiện

Trước thềm Đại hội Đảng bộ Phòng GDDT

 

Chi bộ trường THCS Nguyễn Hữu Tiến

Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.”

 

       Trong những năm qua, thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chi bộ trường THCS Nguyễn Hữu Tiến đã có những cố gắng, có nhiều biện pháp thiết thực cụ thể, làm cho nội dung học tập và làm theo Bác được duy trì thường xuyên, liên tục và hoàn toàn tự giác. Trong nhận thức của mỗi đảng viên ở chi bộ trường THCS Nguyễn Hữu Tiến chúng tôi coi đây là mục tiêu phấn đấu cụ thể ở mỗi nội dung đăng kí. Mục tiêu này gắn với mục tiêu chuyên môn, thể hiện tính chất vừa hồng vừa chuyên mà mỗi giáo viên trong nhà trường phải phấn đấu thực hiện trong năm học. Tổng kết mỗi năm học, chúng tôi thấy rất rõ hiệu quả của việc học tập và làm theo Bác tác động tới chất lượng giáo dục của nhà trường. Đó là: trách nhiệm và tình thương của mỗi thầy cô giáo được nâng cao. Không còn những tiêu cực phát sinh. Nền nếp kỷ cương được tăng cường - các mục tiêu chuyên môn trong năm học đều đạt và vượt, phong trào thi đua được đâỷ mạnh… Việc thực hiện tốt Chỉ thị 03 có tác động rất rõ, rất hiệu quả tới việc dạy và học trong nhà trường.

Chúng tôi đã rút ra được những bài học kinh nghiệm sau:

      Một là: Về mặt nhận thức: phải làm cho mỗi đảng viên trong chi bộ nhận thức đầy đủ về cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Coi đây là một hoạt động có ý nghĩa chính trị và nhân văn sâu sắc. Đây vừa là động lực vừa là kim chỉ nam cho hành động của bản thân. Mỗi người đều phải thấy tự hào khi được học tập và làm theo Bác. Chống tư tưởng coi đây là hình thức, thiếu tin vào kết quả thực hiện.

Lúc đầu một số đồng chí cũng có băn khoăn: làm theo Bác thì khó lắm!

Khi có nội dung đăng kí thì lúng túng không biết viết thế nào cho đúng, cho vừa sức. Tuy nhiên ai nấy đều đã có sẵn tấm lòng kính yêu Bác, nay được nghe cụ thể lời Bác dạy càng hiểu sâu sắc thêm việc nhân nghĩa đầy trách nhiệm với dân, với nước của Bác, nên khi được giao nhiệm vụ học tập và làm theo Bác, mỗi thầy cô trong nhà trường chúng tôi đầu bày tỏ quyết tâm: phải phấn đấu thực hiện bằng được lời Bác dạy ở từng công việc cụ thể để báo đáp lại tấm lòng của Bác, công ơn của Bác đối với sự nghiệp cách mạng nói chung và đối với sự nghiệp giáo dục nói riêng. Chính vì vậy mọi cán bộ, đảng viên trong chi bộ, viên chức và nhân viên trong nhà trường  nhận thức đúng đắn về sự cần thiết của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hàng tháng, trong các buổi sinh hoạt chi bộ, chúng tôi dành thời gian tổ chức đều đặn và nghiêm túc việc đọc các tài liệu về Bác, giới thiệu những tấm gương của Bác. Việc làm này đã cảm hóa từng đồng chí đảng viên, trong nhận thức mọi người đều thấy rằng trách nhiệm phải làm theo Bác, phải tự giác noi gương thì mới trưởng thành, mới xứng đáng là lớp đảng viên Hồ Chí Minh. Kết quả thực hiện bước đầu đã có tác động tích cực trong việc rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống, ý thức trách nhiệm đối với công việc được giao của cán bộ, đảng viên, viên chức và nhân viên.


        Hai là: Việc chọn nội dung để đăng kí phấn đấu: chi bộ có định hướng để đảng viên tự giác chọn sao cho phù hợp với mức độ hoàn thành nhiệm vụ của mình, phù hợp với những điểm mạnh, điểm yếu, hạn chế của bản thân. Nội dung đăng kí phấn đấu được coi như lời hứa khắc phục những hạn chế của mình. Vì vậy cùng với việc phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, mỗi đảng viên phải coi nội dung đăng kí học tập và làm theo tấm gương của Bác như một mục tiêu cốt yếu trong năm học, phấn đấu trở thành đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

         Ba là: Để việc đăng kí nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong chi bộ đạt kết quả tốt, không diễn ra hình thức, chung chung, chi bộ phải thường xuyên kiểm tra mức độ thực hiện và công khai nội dung từng đảng viên đăng ký để các đồng chí đều nắm được và có điều kiện theo dõi, giúp đỡ nhau thực hiện. 6 tháng, 1 năm đảng viên tự kiểm điểm, đánh giá báo cáo với chi bộ. Chi bộ kịp thời biểu dương những đảng viên có tiến bộ rõ rệt trong việc thực hiện nội dung đăng kí. Ban chi ủy phải có nhận xét đánh giá cụ thể kết quả của từng đồng chí đảng viên, trên cơ sở đó xem xét, phân loại đảng viên, kịp thời uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, hoặc xem nhẹ việc phấn đấu thực hiện nội dung đăng kí.

          Từ sự thay đổi về nhận thức đến việc chọn nội dung để đăng kí cho phù hợp và làm theo Bác, trong nhiệm kì vừa qua mọi cán bộ, đảng viên trong chi bộ đã thực sự nêu cao tính tiên phong, gương mẫu trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, nêu cao đạo đức của người viên chức, không tham nhũng, hối lộ và nhận hối lộ, chống tiêu cực trong việc sử dụng tài sản, tài chính công của đơn vị;  các đồng chí Bí thư, Phó bí thư Chi bộ, các đồng chí tổ trưởng, tổ phó chuyên môn thực sự gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ và sinh hoạt.

       Chi bộ tiếp tục nghiên cứu, học tập các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh  trong sinh hoạt chi bộ, đơn vị và các đoàn thể trong toàn Trường. Từ đó hiểu sâu sắc hơn tư tưởng và phong cách Hồ Chí Minh, nhất là phong cách lãnh đạo, trong đó đặc biệt là lãnh đạo bằng phương pháp nêu gương, liên hệ với thực tiễn của đơn vị và bàn cách tổ chức thực hiện. Nghiên cứu tác phẩm "Đạo đức cách mạng" của Bác, làm rõ hơn tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng, về yêu cầu, trách nhiệm rèn luyện đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".

       Chi bộ cũng đã chỉ đạo cho Công đoàn, Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên tổ chức cho cán bộ, giáo viên, học sinh sinh hoạt các chuyên đề thông qua các buổi sinh hoạt công đoàn, chi đoàn, Liên đội hàng tháng. Thông qua đó, giúp cán bộ, đảng viên, học sinh nhận thức tốt hơn về thân thế, sự nghiệp, tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, từ đó xác định cho bản thân kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện và làm theo Bác.

       Nhờ tích cực chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 03 nên ý thức tự giác rèn luyện về đạo đức, lối sống của đa số cán bộ, đảng viên, giáo viên, học sinh được nâng lên, biểu hiện qua hành động tự giác hàng ngày, trong các mối quan hệ với gia đình, công việc, tập thể và cộng đồng. Đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống được biểu dương, nhân rộng.

Tác giả: Lê T.Thúy Nga

Xem thêm

Bài võ cổ truyền
Múa nón - Nam HS lớp 9B - 2015