tin tức-sự kiện

QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập tổ công tác thư viện - Năm học 2018 - 2019

PHÒNG GD&ĐT DUY TIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS NGUYỄN HỮU TIẾN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Số: 110 /QĐ-THCSNHT

Hòa Mạc, ngày 18 tháng 9 năm 2018

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập tổ công tác thư viện - Năm học 2018 - 2019

 

 
 

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS NGUYỄN HỮU TIẾN

 

Căn cứ Quyết định số 01/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 02 tháng 01 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông;

Căn cứ  công văn số 86/PGDĐT-THCS ngày 17/9/2018 của Phòng GD&ĐT Duy Tiên về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2018 – 2019; 

Căn cứ Kế hoạch 107/KH-THCSNHT ngày 17/9/2018 về việc triển khai nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 của Trường THCS Nguyễn Hữu Tiến;

Căn cứ năng lực công tác của cán bộ, giáo viên trường THCS Nguyễn Hữu Tiến;

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập tổ công tác thư viện năm học 2018 - 2019 của Trường THCS Nguyễn Hữu Tiến gồm 30 thành viên (có danh sách kèm theo).

Điều 2.Tổ công tác thư viện có nhiệm vụ tổ chức phân công cho mỗi tổ viên chủ động thực hiện những nhiệm vụ của thư viện theo đúng các Quy định của các cấp quản lý giáo dục và Kế hoạch công tác thư viện của nhà trường năm học 2018 - 2019.

Điều 3. Các ông (bà) có tên ở Điều 1, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh Trường THCS Nguyễn Hữu Tiến chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu VP.       

HIỆU TRƯỞNG

 

                 

                 

Lê Thị Thúy Nga

 

DANH SÁCH TỔ CÔNG TÁC THƯ VIỆN

NĂM  HỌC 2018 – 2019

(Kèm theo Quyết định số:110/QĐ-THCSNHT, ngày 18 tháng 9 năm 2018)

 

TT

 

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1.

Bà:

Bùi Thị Thìn

- Phó Hiệu trưởng

- Tổ trưởng

2.

Bà:

Kiều Thị Hằng

- Giáo viên thiết bị

- Tổ phó

3.

Bà:

Lê Thị Hồng Sâm

- Chủ tịch Công đoàn

- Cộng tác viên

4.

Bà:

Vũ Thị Hoa

- Giáo viên

- Cộng tác viên

5.

Bà:

Vũ Thị Thu Hoài

- Tổng phụ trách Đội

- Cộng tác viên

6.

Bà:

Nguyễn Thị Thanh Hương

- Tổ trưởng tổ KHTN

- Cộng tác viên

7.

Bà:

Phan Thị Quế

- Tổ trưởng tổ KHXH&NV

- Cộng tác viên

8.

Bà:

Phan Thị Giáo

- Giáo viên chủ nhiệm

- Cộng tác viên

9.

Bà:

Phạm Thị Phượng

- Giáo viên chủ nhiệm

- Cộng tác viên

10.

Bà:

Phạm Thị Năm

- Giáo viên chủ nhiệm

- Cộng tác viên

11.

Bà:

Phạm Thị Hằng

- Giáo viên chủ nhiệm

- Cộng tác viên

12. 

Bà:

Nguyễn Thị Quý

- Giáo viên chủ nhiệm

- Cộng tác viên

13.

Bà:

Lã Thị Lan Hương

- Giáo viên chủ nhiệm

- Cộng tác viên

14.

Bà:

Nguyễn Thị Tuyết Mai

- Giáo viên chủ nhiệm

- Cộng tác viên

15.

Bà:

Nguyễn Thị Thu Hằng

- Giáo viên chủ nhiệm

- Cộng tác viên

16.

Bà:

Lê Thị Thanh Mai

- Giáo viên chủ nhiệm

- Cộng tác viên

17.

Bà:

Nguyễn Thị Ninh

- Giáo viên chủ nhiệm

- Cộng tác viên

18.

Bà:

Vũ Thị Liên

- Đại diện CMHS

- Cộng tác viên

19.

Em:

Nguyễn Văn Ngọc Quý

- Học sinh lớp 9A

- Cộng tác viên

20.

Em:

Phạm Khánh Huyền

- Học sinh lớp 9B

- Cộng tác viên

21.

Em:

Nguyễn Thị Ánh

- Học sinh lớp 9C

- Cộng tác viên

22.

Em:

Trương Thị Thu Hằng

- Học sinh lớp 8A

- Cộng tác viên

23.

Em:

Vũ Ngọc Diệp

- Học sinh lớp 8B

- Cộng tác viên

24.

Em:

 

- Học sinh lớp 8C

- Cộng tác viên

25.

Em:

Nguyễn Thảo Ly

- Học sinh lớp 7A

- Cộng tác viên

26.

Em:

Thạch Mai Trang

- Học sinh lớp 7B

- Cộng tác viên

27.

Em:

Đặng Ngọc Anh

- Học sinh lớp 7C

- Cộng tác viên

28.

Em:

Phạm Hải Anh

- Học sinh lớp 6A

- Cộng tác viên

29.

Em:

Bùi Thanh Lam

- Học sinh lớp 6B

- Cộng tác viên

30.

Em:

Lưu Vũ Phương Linh

- Học sinh lớp 6C

- Cộng tác viên

                                  (Danh sách này gồm 30 thành viên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: thcsnguyenhuutien

Xem thêm

Bài võ cổ truyền
Múa nón - Nam HS lớp 9B - 2015