tin tức-sự kiện

KẾ HOẠCH LUÂN CHUYỂN SÁCH NĂM HỌC 2018 - 2019

PHÒNG GD - ĐT DUY TIÊN

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS NGUYỄN HỮU TIẾN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 165/KH-THCSNHT

 

            Hòa Mạc, ngày 8 tháng 10 năm 2018

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH LUÂN CHUYỂN SÁCH

NĂM HỌC 2018 - 2019

         

Căn cứ công văn 1667/SGDĐT-GDTrH ngày 5/10/2018 của Sở Gáo dục và Đào tạo Hà Nam về chỉ đạo thực hiện công tác thư viện năm học 2018 – 2019;

Căn cứ kế hoạch số 109/KH-THCSNHT ngày 18/9/ 2018 của trường THCS Nguyễn Hữu Tiến về việc triển khai nhiệm vụ công tác thư viện năm học

2018 – 2019;

Trường THCS Nguyễn Hữu Tiến thông báo kế hoạch luân chuyển sách của thư viện năm học 2018 - 2019 như sau:

I. Mục đích:

          - Thông qua việc luân chuyển, tạo điều kiện cho bạn đọc tiếp cận với nhiều loại sách hay trong điều kiện kinh phí còn hạn hẹp.

          - Nhằm góp phần đẩy mạnh văn hóa đọc trong học sinh và giáo viên trong trường.

          - Nhằm tôn vinh giá trị của sách.

II. Hình thức luân chuyển:

  1. Luân chuyển giữa thư viện của các trường:

Nhân viên thư viện rà soát xem những chủng loại sách mà thư viện trường mình còn thiếu hoặc không có.

Đến thư viện trường bạn để mượn những ấn phẩm mà thư viện không có hoặc thiếu.

Trong năm học ít nhất phải luân chuyển giữa các trường 2 lần. Học kì I: Luân chuyển vào tháng 10. Học kì II: Tháng 2.

  1. Luân chuyển giữa thư viện trường với các lớp và giữa các lớp với nhau:

Thư viện trường sẽ thông báo những loại sách mới. Các lớp có nhu cầu cử cộng tác viên đến gặp nhân viên thư viện để mượn sách.

Các lớp kê những ấn phẩm mà lớp mình có trao đổi với lớp bạn. Cộng tác viên thư viện của các lớp xem lớp mình còn thiếu chủng loại sách nào đăng kí mượn.

Giữa thư viện trường và các lớp thực hiện luân chuyển thường xuyên.

Thời gian luân chuyển sách đến mỗi lớp lâu nhất: 1 tuần.

III. Yêu cầu:

          Sách được luân chuyển phải giữ gìn cẩn thận. Nều làm hỏng, mất phải đền tiền tùy theo mức độ.

          Sách luân chuyển phải được bàn giao rõ ràng, có đầy đủ chữ kí của bên giao và bên nhận.

          Sách mượn phải được trả đúng hẹn.

          Trên đây là kế hoạch tuyên truyền giới thiệu sách của thư viện trường THCS Nguyễn Hữu Tiến, yêu cầu các bộ phận liên quan nghiêm túc thực hiện.

 

*Nơi nhận:

- Tổ công tác TV (để thực hiện)

- Lưu VT, TV

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Lê Thị Thúy Nga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

 

 

 

                                                                     

 

Tác giả: thcsnguyenhuutien

Xem thêm

Bài võ cổ truyền
Múa nón - Nam HS lớp 9B - 2015