tin tức-sự kiện

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THƯ VIỆN NĂM HỌC 2018 - 2019

PHÒNG GD - ĐT DUY TIÊN

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS NGUYỄN HỮU TIẾN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

Số: 109 /KH-THCSNHT

 

 

 

Hòa Mạc, ngày 18 tháng 9 năm 2018

 

 

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THƯ VIỆN

NĂM HỌC 2018 - 2019

 

PHẦN THỨ NHẤT

ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THƯ VIỆN

NĂM HỌC 2017 - 2018

 

 

1- Về sách, báo, tạp chí, bản đồ, tranh ảnh giáo dục, băng đĩa giáo khoa:

- Trong năm học 2017 - 2018 nhà trường có đủ các loại sách như SGK đủ cho 100% học sinh mỗi em 1 bộ. Sách giáo viên có đủ cho mỗi giáo viên một bộ và có ít nhất 4 bản lưu tại kho sách thư viện.

- Nhà trường đã triển khai đầy đủ các văn bản, nghị quyết của Đảng và Nhà nước, các tài liệu hướng dẫn của ngành đến giáo viên và được lưu trữ đầy đủ ở thư viện.

- Có đủ sách, báo, tạp chí, bản đồ, tranh ảnh phục vụ cho dạy và học của giáo viên và học sinh.

        2- Về cơ sở vật chất:

- Năm học 2017 - 2018 nhà trường duy trì các phòng của thư viện: kho sách để trưng bày các loại sách, có phòng đọc riêng cho giáo viên và một phòng đọc dành riêng cho học sinh.

- Trong phòng thư viện có đầy đủ giá sách, tủ đựng sách, tủ phích thư viện và bàn ghế làm việc của nhân viên thư viện.

- Các phòng đọc có đủ bàn ghế, đủ ánh sáng để phục vụ cho giáo viên và học sinh đọc sách truyện.

3- Về nghiệp vụ thư viện:

Thư viện được sắp xếp khoa học đúng với sổ mục lục, có nội quy thư viện và bảng hướng dẫn giáo viên và học sinh sử dụng tài liệu trong thư viện. Trong năm nhân viên thư viện có biên soạn 03 thư mục để phục vụ giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh.

4- Tổ chức và hoạt động của thư viện:

Nhà trường bố trí phân công đồng chí Phó hiệu trưởng trực tiếp phụ trách công tác thư viện. Nhân viên thư viện là một đồng chí cán bộ hành chính kiêm công tác thư viện cùng với 12 đồng chí cộng tác viên là giáo viên của các khối lớp cùng thực hiện, giúp cho cán bộ thư viện trong các hoạt động của thư viện đảm bảo quy định mượn, trả có ký nhận nghiêm túc.

Ngoài thư viện chung của nhà trường, mỗi lớp có một tủ sách riêng rất tiện lợi cho nhu cầu đọc, mượn sách của học sinh.

        5- Công tác quản lý thư viện:

- Sách, báo, tạp chí, bản đồ, tranh ảnh trong thư viện, thường xuyên được bảo quản trên tủ, giá, có tu sửa hàng năm.

- Có đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách để theo dõi mọi hoạt động của thư viện như: Các loại sổ mục lục, sổ mượn sách của giáo viên, học sinh…

- Tháng 8 năm 2017 thư viện nhà trường được công nhận thư viện xuất sắc.

* Tồn tại:

       - Nhà trường không có cán bộ chuyên trách được đào tạo về nghiệp vụ thư viện. Nhân viên phụ trách thư viện còn phải kiêm nhiệm một số công việc khác nên trong khi thực hiện nhiệm vụ còn gặp nhiều khó khăn.

- Học sinh lớp 9 học 12 buổi/tuần nên không có nhiều thời gian đọc sách, vì thế một vài hoạt động của công tác thư viện hiệu quả chưa cao.

PHẦN THỨ HAI

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THƯ VIỆN NĂM HỌC 2018 - 2019

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

Căn cứ Điều lệ Trường Trung học;

Căn cứ Quyết định số 01/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 02/01/2003 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông; công văn số 11185/GDTH ngày 17/12/2004 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông;

Căn cứ  công văn số 86/PGDĐT-THCS ngày 17/9/2018 của Phòng GD&ĐT Duy Tiên về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2018 - 2019.  

Căn cứ Kế hoạch 107/KH-THCSNHT ngày 17/9/2018 về việc triển khai nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 của Trường THCS Nguyễn Hữu Tiến,

II- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

        Năm học 2018 - 2019 trường THCS Nguyễn Hữu Tiến có 35 cán bộ giáo viên, nhân viên. Trong đó 100% cán bộ giáo viên, nhân viên đều đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn.

- Cán bộ quản lý: 3 đ/c, giáo viên đứng lớp 29 đ/c, nhân viên: 3 đ/c.

- Tổng số học sinh có 412/12 lớp. Bình quân mỗi lớp 34,3 học sinh.

- Phòng học: có 12 phòng/12 lớp.

- Phòng chức năng: 7 phòng, tổng diện tích của thư viện là 140m2.

Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm của ngành, của địa phương đã đầu tư cơ sở vật chất tạo điều kiện cho nhà trường duy trì hoạt động của thư viện chuẩn quốc gia. Thư viện nhà trường được xây dựng khang trang, sạch đẹp, có kho sách, có phòng đọc cho giáo viên và học sinh với đầy đủ trang bị thiết bị. Thư viện thoáng mát, đủ ánh sáng đáp ứng được nhu cầu đọc của giáo viên và học sinh.

Thư viện nhà trường là một bộ phận cơ sở vật chất trọng yếu, là trung tâm sinh hoạt văn hoá và khoa học của nhà trường.Thư viện góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viên cũng như nhận thức của học sinh. Đồng thời bồi dưỡng kiến thức cơ bản, xây dựng thói quen tự học, tự đọc, tự nghiên cứu của giáo viên và học sinh. Tạo cơ sở từng bước thay đổi phương pháp dạy, phương pháp học theo định hướng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, xây dựng văn hoá đọc cho các thành viên trong nhà trường.

       1- Thuận lợi :                

- Trường THCS Nguyễn Hữu Tiến được công nhận là đơn vị đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2, trường đã có thư viện xuất sắc, hoạt động hiệu quả có tác dụng nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường.

- Đội ngũ giáo viên nhiệt tình, hăng say, tích cực tham gia các hoạt động của thư viện. Học sinh ngoan, tự giác trong học tập, có ý thức kỉ luật tốt.

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ thư viện được đầu tư theo các tiêu chuẩn của thư viện xuất sắc.

2- Khó khăn:

- Về học sinh: Nhà của một số học sinh quá xa nên cũng gặp khó khăn trong quá trình học tập và tham gia các hoạt động của thư viện; việc tự quản của học sinh khi đọc sách tại thư viện còn chưa cao.

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị tuy đã được trang bị nhưng thực tế vẫn chưa đáp ứng với nhu cầu đổi mới và hiện đại của thư viện.

III- PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC THƯ VIỆN NĂM HỌC 2018 - 2019

A. Phương hướng chung :

Quán triệt tinh thần Quyết định số 01/2003 QĐ-BGD&ĐT ngày 02/01/2003 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và các văn bản chỉ đạo về công tác thư viện trong các trường phổ thông nói chung và trường THCS nói riêng. Nâng cao nhận thức cho giáo viên và học sinh về vị trí, tầm quan trọng của công tác thư viện trong nhà trường. Nắm vững được nội dung hoạt động của thư viện, tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ, đổi mới phương thức hoạt động để nâng cao hiệu quả công tác thư viện trong nhà trường.

Quản lý và tổ chức hoạt động thư viện theo mô hình mở, đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng tài liệu của giáo viên và học sinh. Duy trì số lượng giáo viên và học sinh đến thư viện đọc và mượn sách. Kiểm tra và bổ sung thêm lượng sách vào tủ sách thư viện. Bảo quản và sử dụng tốt số lượng sách trong thư viện, nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường.

Duy trì hoạt động của thư viện trường học xuất sắc.

B- Nhiệm vụ cụ thể :

I- Về sách báo, tạp chí

1) Chỉ tiêu:

* Về sách:

a) Sách giáo khoa:

- Đối với học sinh: 100% học sinh có đủ sách giáo khoa các môn học. Đảm bảo mỗi em học sinh có một bộ sách giáo khoa trước ngày khai giảng.

- Đối với giáo viên: 100% giáo viên trực tiếp đứng lớp có đủ sách giáo khoa để soạn giảng theo khối lớp giảng dạy.

Ngoài ra thư viện dự trữ lưu trong thư viện từ 4 đến 20 bộ/ khối lớp.

b) Sách nghiệp vụ của giáo viên:

- Có đủ 100% các văn bản, nghị quyết của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, tài liệu hướng dẫn của ngành phù hợp với cấp học và nghiệp vụ quản lí giáo dục phổ thông.

- 100% giáo viên có đủ sách bồi dưỡng về nghiệp vụ sư phạm (mỗi tên sách mỗi giáo viên có đủ 1 bản và ít nhất 4 bản lưu tại thư viện)

c) Sách tham khảo:

- Có các loại sách tham khảo, sách công cụ tra cứu, sách nâng cao kiến thức (mỗi tên sách có từ 3 bản trở lên).

 Ngoài ra trong năm học sẽ bổ sung những sách tham khảo phù hợp với nhu cầu của giáo viên và học sinh. Số sách tham khảo thư viện đạt bình quân 18 bản/học sinh. Số bản sách mới bổ sung trong năm học chiếm tỉ lệ 8% trở lên.

Trong năm học, xây dựng thêm thư viện xanh để đáp ứng nhu cầu đọc sách của giáo viên và học sinh.

Mua thêm từ điển tiếng Việt, từ điển tiếng Anh và 10 đầu sách kinh điển (mỗi đầu sách ít nhất 3 bản)

* Về báo, tạp chí, bản đồ, tranh ảnh giáo dục, băng đĩa giáo khoa:

- Có đủ các loại báo, tạp chí, bản đồ, tranh ảnh giáo dục và băng đĩa giáo khoa phù hợp với cấp học.

2) Biện pháp :

- Trước ngày khai giảng năm học mới, nhà trường tổ chức họp cha mẹ học sinh toàn trường thông báo công khai các loại sách cần có để phục vụ cho mỗi khối lớp trong năm học. Từ đó cha mẹ học sinh tự đăng ký, mua sách cho con em. Số còn lại là đối tượng học sinh con gia đình chính sách, học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn được sử dụng sách giáo khoa, tài liệu dùng chung.

- Kiểm tra sách vở đồ dung học tập của học sinh ngay từ đầu năm học, để có kế hoạch cho những học sinh nghèo mượn sách.

- Ngoài ra nhà trường còn tự kiểm kê các loại sách tham khảo, sách nghiệp vụ của giáo viên để có kế hoạch bổ sung đủ ngay từ đầu năm học.

- Nhà trường căn cứ vào danh mục sách dùng cho thư viện các trường phổ thông do Bộ Giáo dục - Đào tạo hướng dẫn hàng năm để xây dựng kế hoạch bổ sung sách tham khảo cho thư viện nhà trường.

- Tuyên truyền về công tác thư viện cho giáo viên và học sinh hiểu và sử dụng có hiệu quả các loại sách, vận động giáo viên và học sinh quyên góp, ủng hộ các loại sách báo để xây dựng kho sách.

- Thường xuyên cập nhật, vào các loại sổ sách của thư viện theo đúng quy

định.

       - Tích cực vận động, huy động sách báo trong giáo viên và học sinh.

- Kiện toàn tổ công tác thư viện gồm 30 thành viên do đồng chí phó hiệu trưởng làm tổ trưởng và các thành viên là: Giáo viên phụ trách công tác thư viện, các tổ trưởng chuyên môn và  giáo viên chủ nhiệm; chủ tịch công đoàn, tổng phụ trách đội. Thành lập tổ cộng tác viên thư viện gồm đại diện học sinh mỗi lớp và đại diện cha mẹ học sinh.

- Lên lịch hoạt động và thông báo cho giáo viên và học sinh thực hiện tốt mọi nội quy thư viện đề ra.

LỊCH HOẠT ĐỘNG CỦA THƯ VIỆN

Buổi

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Sáng

GV, HS đọc,  mượn tài liệu

GV, HS đọc,  mượn tài liệu

GV, HS đọc,  mượn tài liệu

GV, HS đọc,  mượn tài liệu

GV, HS đọc,  mượn tài liệu

Chiều

GV, HS đọc,  mượn tài liệu

GV, HS đọc,  mượn tài liệu

GV, HS đọc,  mượn tài liệu

GV, HS đọc,  mượn tài liệu

GV, HS đọc,  mượn tài liệu

II- Về cơ sở vật chất

1) Chỉ tiêu :

- Có đủ phòng thư viện, phòng đọc cho giáo viên, phòng đọc cho học sinh. Đảm bảo diện tích 140m2, có đủ điều kiện cho thư viện hoạt động đủ chỗ ngồi cho giáo viên và học sinh theo quy định.

- Có thư viện xanh để phục vụ nhu cầu đọc trong những giờ nghỉ giải lao của HS và GV.

- Có đủ giá, tủ chuyên dùng cho thư viện để sắp xếp sách, báo, tạp chí, bản đồ, tranh ảnh giáo dục, băng đĩa giáo khoa.

- Có tủ mục lục, mục lục treo tường, ...

- Đảm bảo đủ bàn ghế (giáo viên: 30 chỗ ngồi; học sinh: 40 chỗ ngồi), phòng đọc có đủ ánh sáng cho theo qui định của thư viện xuất sắc.

 Có quạt điện, có 06 máy vi tính nối mạng Internet,… nhằm hỗ trợ cho công tác quản lý thư viện và phục vụ bạn đọc.

2) Biện pháp:

- Tích cực tham mưu với cấp trên đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất xây dựng thư viện đủ tiêu chuẩn xuất sắc, làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục huy động các nguồn kinh phí hỗ trợ khác để bổ sung trang bị thêm các thiết bị như các phương tiện nghe nhìn, máy vi tính phục vụ cho bạn đọc thư viện, đầu tư thêm tủ sách di động, ghế đá để học sinh đủ chỗ ngồi đọc sách tại sân trường trong các giờ ra chơi; nâng cấp cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hoá và đồng bộ.

- Tổ chức phong trào “Góp một cuốn sách nhỏ, đọc ngàn cuốn sách hay” từ giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh, các công ty, doanh nghiệp với những tiêu chí cụ thể nhằm quyên góp, ủng hộ sách có chất lượng tốt phù hợp với đối tượng bạn đọc của thư viện.

- Làm tốt công tác bảo quản sách, thiết bị, đảm bảo an toàn vốn tài liệu và các tài sản của thư viện. Có biện pháp thường xuyên chống mối mọt cho một số tủ gỗ trong thư viện.

III- Về nghiệp vụ thư viện

1) Chỉ tiêu:

- 100% các loại ấn phẩm trong thư viện được đăng ký mô tả phân loại, tổ chức mục lục sắc xếp theo đúng nghiệp vụ thư viện.

- Có đủ sổ sách quản lý thư viện theo qui định, thực hiện đúng qui trình các khâu kỹ thuật nghiệp vụ thư viện mỗi khi nhập hoặc xuất sách khỏi thư viện.

- Có đủ nội qui thư viện, có hướng dẫn sử dụng tài liệu trong thư viện, trong năm biên soạn từ 3 - 4 thư mục phục vụ giảng dạy và học tập trong nhà trường. Thư viện có biểu đồ phát triển kho sách, biểu đồ theo dõi tình hình bạn đọc và các loại bảng biểu theo quy định.

2) Biện pháp:

- Bố trí, sắp xếp thư viện đúng nghiệp vụ, quản lý thư viện chặt chẽ; đơn giản hóa các thủ tục cho mượn để tổ chức phục vụ bạn đọc nhanh chóng, thuận tiện, phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của giáo viên và học sinh.

- Thư viện có đủ sổ sách quản lý thư viện theo qui định, thực hiện đúng quy trình các khâu kỹ thuật nghiệp vụ thư viện mỗi khi nhập hoặc xuất sách khỏi thư viện. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thư viện.

- Tổ chức quản lý thư viện chặt chẽ; tài liệu được đăng ký, phân loại mô tả đầy đủ, đơn giản hoá các thủ tục làm thẻ và cho mượn để tổ chức phục vụ bạn đọc nhanh chóng, thuận tiện, phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của giáo viên và học sinh.

- Nhân viên thư viện phải thường xuyên học tập bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về thư viện trường học, hàng năm theo dõi, bổ sung sổ mục lục, ấn phẩm, biên soạn thư mục trong thư viện.

IV- Về tổ chức và hoạt động

1) Chỉ tiêu:

- Có nhân viên chuyên trách về thư viện thiết bị, có mạng lưới cộng tác viên cùng hỗ trợ công tác thư viện.

- 100% giáo viên và cán bộ quản lý thường xuyên sử dụng sách báo của thư viện.

- 100% học sinh thường xuyên đọc sách báo trong thư viện.

- 100% học sinh con diện chính sách, học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn được mượn sách.

- Khai thác đầy đủ và hiệu quả nguồn kinh phí ngân sách được cấp để đáp ứng chỉ tiêu về SGK, sách nghiệp vụ và sách tham khảo.

- Huy động nguồn kinh phí ngoài ngân sách 20.000 đồng/học sinh để bổ sung sách báo và xây dựng thư viện. Ngoài ra phát động mỗi giáo viên đóng góp ít nhất 5 bản sách, mỗi học sinh đóng góp ít nhất 3 bản sách các loại.

2.  Biện pháp:

- Tổ chức hoạt động thư viện theo mô hình mở, đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng tài liệu của giáo viên và học sinh. Duy trì số lượng giáo viên và học sinh đến thư viện đọc và mượn sách. Xây dựng văn hoá đọc, tạo niềm vui cho giáo viên và học sinh khi đến thư viện. Tổ chức nhiều hình thức đưa sách báo tới tay bạn đọc theo hướng thân thiện như: tủ sách báo theo lớp, trao đổi luân chuyển sách giữa các lớp,…

- Nhà trường xây dựng mạng lưới cộng tác viên, tổ công tác thư viện gồm các đồng chí tổ trưởng chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm, đại diện cha mẹ học sinh của mỗi khối lớp và ban thư viện của các lớp, ... để giúp cán bộ thư viện hoạt động khai thác phát triển phong trào đọc sách báo, tài liệu của trường. Phân công đồng chí Phó hiệu trưởng phụ trách công tác thư viện, Hiệu trưởng nhà trường chỉ đạo thực hiện.

- Nhà trường bố trí phân công 1 đồng chí hành chính giáo viên thiết bị thí nghiệm chuyên trách làm công tác thư viện. Cuối học kỳ I và cuối mỗi năm học nhân viên thư viện báo cáo cho Hiệu trưởng về tổ chức và hoạt động của thư viện.

- Ngay từ đầu năm học nhà trường lập chương trình hoạt động, kế hoạch đầu tư và bổ sung sách trong thư viện. Thực hiện kế hoạch đặt mua báo chí các loại… xây dựng lịch đón tiếp (mượn, trả) để toàn bộ giáo viên và học sinh được biết, khuyến khích động viên cán bộ giáo viên và học sinh tích cực đọc sách báo trong thư viện nhà trường, coi đây là một tiêu chí thi đua để mọi người đều có ý thức tốt.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền giới thiệu sách cho giáo viên và học sinh như: Trưng bày sách, triển lãm sách theo chủ đề, thi kể chuyện, giới thiệu sách nhằm phát huy hiệu quả của thư viện, tổ chức ngày hội đọc sách. Tổ chức cho học sinh con em gia đình chính sách, học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn được mượn sách ngay từ đầu năm học.

- Hướng dẫn, vận động học sinh giữ gìn, bảo quản SGK để dùng nhiều năm và mua đủ SGK để học tập. Phối hợp với giáo viên tổ chức kiểm tra tình hình sử dụng SGK trong học sinh vào đầu năm học, đầu học kì để có biện pháp đảm bảo 100% học sinh có sách.

- Tích cực xây dựng nguồn tài nguyên trong thư viện (thư viện bài giảng điện tử, thư viện đề kiểm tra, thư viện giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi,…) để đáp ứng nhu cầu nâng cao kiến thức của giáo viên và học sinh.

V- Về quản lý thư viện

1) Chỉ tiêu:

- 100% các loại sách, báo, tạp chí, bản đồ, tranh ảnh giáo dục và băng đĩa đều được quản lý chặt chẽ, thẩm mỹ, khoa học.

- Có đủ các loại hồ sơ sổ sách theo quy định của thư viện được cập nhật thường xuyên trên phần mềm quản lý thư viện.

2) Biện pháp:

- Ngay từ đầu năm, nhà trường đã xây dựng kế hoạch công tác thư viện và chỉ đạo tổ chức cán bộ giáo viên cùng thực hiện đúng theo kế hoạch đã đề ra.

- Cán bộ nhân viên phụ trách thư viện thường xuyên học tập nâng cao kiến thức, bồi dưỡng nghiệp vụ và quản lí thư viện đáp ứng yêu cầu đổi mới.

- Quản lí và bảo quản tốt các tài liệu và tài sản của thư viện. Thường xuyên làm tốt công tác bảo quản và tu bổ sách. Bố trí cho tổ cộng tác viên cùng nhân viên thư viện tu sửa các loại biểu bảng, tranh ảnh, bản đồ trong thư viện, sắp xếp thư viện hợp lý, khoa học chống mối mọt gây hư hại.

- Thư viện nhà trường thường xuyên cập nhật các loại hồ sơ thực hiện đúng qui chế xuất, nhập. Có đầy đủ các loại sổ sách để theo dõi hoạt động của thư viện như sổ đăng ký, sổ mượn sách của giáo viên, học sinh.

- Hàng năm nhà trường tổ chức kiểm kê tài sản của thư viện theo đúng nghiệp vụ thư viện.                             

KẾT LUẬN CHUNG

Năm học 2018 - 2019 công tác thư viện của Trường THCS Nguyễn Hữu Tiến có nhiều thuận lợi, nhưng cũng không ít khó khăn. Song được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Duy Tiên, sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ giáo viên trong nhà trường, Trường THCS Nguyễn Hữu Tiến quyết tâm duy trì tốt hoạt động thư viện trường học xuất sắc.

* Nơi nhận:

- Các Phó Hiệu trưởng (Phối hợp chỉ đạo)

- Các tổ, các bộ phận (Thực hiện)

- Lưu VP.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Lê Thị Thúy Nga

 

                                                                                  

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TỪNG THÁNG

 

Tháng năm

STT

Nội dung công việc

Bổ sung

công việc

8/2018

 

Tổ chức, hướng dẫn, vận động học sinh dùng lại SGK cũ. Tổ chức cho học sinh, giáo viên mượn SGK, tài liệu tham khảo phục vụ năm học mới, bổ sung SGK mới và thiết bị cho tủ SGK dùng chung và tủ thiết bị.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9/2018

1

Xây dựng kế hoạch hoạt động thư viện năm học 2018 - 2019

 

2

Phát động phong trào đọc sách trong toàn trường.

 

3

Kiện toàn tổ chức cán bộ thư viện. Hiệu trưởng ký Quyết định thành lập tổ công tác thư viện. Thông báo lịch làm việc của thư viện.

Biên soạn thư mục.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10/2018

1

Tuyên truyền giới thiệu sách

 

 

2

Triển khai luân chuyển sách: mượn sách của thư viện trường THCS trong huyện.

 

 

3

Thực hiện lịch đọc, mượn/trả sách

 

4

Sưu tầm tài liệu và biên soạn thư mục chuyên đề phục vụ chương trình học tập và giảng dạy của nhà trường.

 

 

 

11/2018

 

 

 

1

Tổ chức trưng bày, giới thiệu, điểm sách theo chủ đề Nhà giáo Việt Nam.

Tổ chức cuộc thi “Vẽ tranh theo sách.”

 

2

Tiếp tục bổ sung sách, xử lý kỹ thuật tài liệu mới.

 

3

Hướng dẫn học sinh sử dụng sách bài tập, vở bài tập, sách tham khảo bổ trợ chọn lọc.

 

 

12/2018

1

Tiếp tục bổ sung sách cho giáo viên, học sinh mượn nhằm bổ trợ kiến thức học kỳ II.

 

2

Lựa chọn đề tài, biên soạn thư mục chuyên đề phục vụ cho học tập và giảng dạy  học kỳ II.

 

3

Giới thiệu SGK, STK phục vụ học kỳ II.

 

4

Thi thư viện xanh.

 

 

1/2019

1

Kiểm tra, đôn đốc phong trào đọc sách hướng vào chủ đề: Chào mừng năm mới, chào ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2.

 

 

2

Sơ kết phong trào đọc sách, giới thiệu sách. Báo cáo nhanh kết quả hoạt động của thư viện trong học kỳ I.

 

3

Tiếp tục bổ sung sách cho giáo viên, học sinh mượn nhằm bổ trợ kiến thức học kỳ II. Xử lý kỹ thuật tài liệu mới. Xây dựng tủ sách thân thiện.

 

4

Hoàn thiện các thư mục phục vụ giảng dạy và học tập học kỳ II.

 

 

2/2019

1

Tổ chức trưng bày, giới thiệu, điểm sách theo chủ đề Mừng Đảng - Mừng Xuân.

 

2

Giới thiệu danh mục sách viết về Phụ nữ và Đoàn TNCSHCM phục vụ việc tìm hiểu, nghiên cứu của giáo viên, học sinh nhân kỉ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và ngày thành lập Đoàn TNCSHCM 26/3.

 

3

Tiếp tục tuyên truyền, kiểm tra, đôn đốc việc đọc sách, tài liệu tham khảo phục vụ công tác giảng dạy và học tập.

 

 

3/2019

1

Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng các cuốn sách tham khảo phục vụ cho công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.

 

2

Chuẩn bị sách và tổ chức giới thiệu, hướng dẫn sử dụng sách phục vụ việc ôn tập, kiểm tra cuối năm học

 

3

Thực hiện việc tự kiểm tra, đánh giá Thư viện xuất sắc theo kế hoạch.

 

 

4/2019

 

1

Bổ sung và xử lý kĩ thuật tài liệu mới Tổ chức trưng bày, giới thiệu nhân kỉ niệm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5.

 

 

2

Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng sách tham khảo phục vụ ôn tập, kiểm tra cuối năm học.

 

 

 

3

Tổ chức Ngày hội đọc sách nhân Ngày sách Việt Nam (21/4)

 

4

Chuẩn bị kế hoạch nắm bắt thông tin, liên hệ với Phòng hoặc Sở GD&ĐT và Công ty sách TBTH để nắm danh mục sách, bảng giá sách…. Và có kế hoạch đặt sách, nhận sách với công ty để bán cho học sinh trước khi nghỉ hè, kết hợp với việc vận động học sinh dùng lại SGK cũ, tích cực xây dựng tủ sách dùng chung tại thư viện.

 

 

 

5/2019

 

1

Trưng bày giới thiệu sách tiến đến kỉ niệm ngày sinh nhật Bác 19/5.

 

 

2

Thu hồi sách cho mượn, xử lí kho sách và chuẩn bị kế hoạch bảo quản kho sách, báo, tài liệu của thư viện… trong thời gian nghỉ hè.

 

3

Tiếp tục giới thiệu và bổ sung SGK phục vụ năm học 2017 - 2018.

 

 

4

Tổ chức các hoạt động quyên góp SGK cũ, tặng SGK cho HS, tiếp nhận tài trợ sách

 

 

6 và 7/2019

1

Tổ chức sắp xếp, kiểm tra, kiểm kê kho sách; tổ chức thanh lí các tài liệu sách báo không đảm bảo chất lượng.

 

2

Soạn SGK cũ thành từng bộ để chuẩn bị cho HS mượn trong năm học mới.

 

3

Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ thư viện

 

4

Tổng kết công tác thư viện cùng với tổng kết năm học của trường. Báo cáo kết quả hoạt động của thư viện.

Xây dựng kế hoạch mua và nhận sách chuẩn bị phục vụ năm học mới 2019 - 2020

 

 

 

Tác giả: thcsnguyenhuutien

Xem thêm

Bài võ cổ truyền
Múa nón - Nam HS lớp 9B - 2015