Các thủ tục hành chính

Kế hoạch 'Hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2017'

PHÒNG GD&ĐT BÌNH LỤC

TRƯỜNG THCS NGUYỄN KHUYẾN

                  Số:   /KH- NK

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

              Bình lục, ngày 06  tháng 10  năm 2017

                                             

KẾ HOẠCH

Hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2017

 

           Thực hiện Kế hoạch số 1991/KH-UBND, ngày 21/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ Nghĩa Việt Nam” năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hà Nam; công văn số 1327/KH-UBND ngày 19/9/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo; công văn số 53/KH – PGDĐT ngày 02/10/2017, trường THCS Nguyễn Khuyến xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục nâng cao nhận thức cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về mục đích, ý nghĩa của Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (ngày 09 tháng 11 hằng năm), đảm bảo Ngày Pháp luật thực sự phát huy hiệu lực, hiệu quả trong đời sống chính trị, pháp lý của đất nước, giáo dục ý thức thượng tôn Hiến Pháp, pháp luật trong toàn xã hội.

- Thông qua các hoạt động tổ chức Ngày pháp luật tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành thuộc lĩnh vực giáo dục.

2. Yêu cầu

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh hưởng ứng Ngày Pháp luật bằng hành động, việc làm cụ thể, thường xuyên nhằm tạo chuyển biến căn bản, toàn diện và bền vững trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật.

II. CHỦ ĐỀ VÀ NỘI DUNG TRỌNG TÂM

1. Chủ đề

 “Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đổi mới sáng tạo; nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp”.

          2. Nội dung trọng tâm

- Tuyên truyền, phổ biến các quy định mới về giáo dục và đào tạo; Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017 - 2018 của ngành giáo dục, các văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học theo từng cấp học và các quy định có liên quan do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành.

- Giáo dục ý thức và lợi ích của việc tôn trọng, tuân thủ, chấp hành pháp luật; xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng gương người tốt, việc tốt trong việc thực hiện pháp luật; phê phán, đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật gắn với xây dựng ý thức pháp luật, văn hóa pháp lý cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

III.  HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN TRIỂN KHAI

1. Hình thức

- Hưởng ứng Ngày pháp luật là việc làm thường xuyên, liên tục của mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; đặc biệt tập trung vào hai tháng bắt đầu từ 01/10 đến hết ngày 30/11/2017; cao điểm từ 06/11 đến 11/11/2017.

- Lồng ghép hưởng ứng thông qua các hoạt động chuyên môn phù hợp với nhiệm vụ chính trị và điều kiện thực tiễn của nhà trường.

- Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật; cổ động trực quan thông qua khẩu hiệu tại trường học.

2. Thời gian

- Lần 1:

+ Tuyên truyền trong cán bộ, giáo viên, nhân viên vào cuộc họp hội đồng sư phạm ngày 09 tháng 10 năm 2017 (BLĐ thực hiện).

+ Tuyên truyền tới toàn thể HS qua tiết sinh hoạt lớp ngày 14 tháng 10 năm 2017 ( GVCN thực hiện)

- Lần 2: Tuyên truyền cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh vào ngày 06/11/2017 tuần thứ 12 năm học 2017-2018 (BLĐ, TPT, lớp trực tuần và chi Đoàn nhà trường thực hiện - có trang trí khẩu hiệu tuyên truyền, đối thoại pháp luật bằng câu hỏi và học sinh trả lời, nêu một số gương tốt của học sinh và trao thưởng).

- Tuyên truyền Ngày pháp luật 2017 trong các tiết dạy GDCD (tổ Văn – GDCD:  đ/c Hà, Bích, Trang triển khai thực hiện)

- Tuyên truyền Ngày pháp luật bằng tích hợp kể chuyện đạo đức Hồ Chí Minh với các hình thức sân khấu hóa với an toàn giao thông, phòng chống Ma túy, phòng chống bạo lực học đường…

- Tuyên truyền trên Website của nhà trường và các bản tin của chương trình phát thanh Ban Mai Xanh hàng tuần (đ/c Lệ, Diệp phụ trách)

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          - BLĐ xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện và báo cáo về Phòng GD&ĐT trước ngày 30/11/2017.

          - Tổ chức chi Đoàn, tổ chức liên đội, các GVCN nhà trường phối hợp thực hiện; tổ Văn - GDCD triển khai dạy pháp luật và các chủ đề theo chương trình.

- Bộ phận phụ trách Website đưa kế hoạch và các văn bản tuyên truyền lên trang website của trường.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

          - Trang trí, băng rôn, khẩu hiệu (thực tế)

          - Phần thưởng trao học sinh chấp hành pháp luật tốt bằng những việc làm tốt, giải thưởng đối thoại pháp luật -  mỗi phần thưởng trị giá 10.000đ.

          Trên đây là kế hoạch triển khai thực hiện Ngày pháp luật của trường THCS Nguyễn Khuyến năm 2017./.

          Thực hiện theo quy định hiện hành.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                       

 

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 12

Tổng lượng truy cập: 233419