Điểm báo

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ CBCC VÀ LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2018- 2019

PHÒNG GD-ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG THCS NGUYÊN LÝ

 

 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Nguyên Lý, ngày 16 tháng 10 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức

Trường THCS NGUYÊN LÝ

 

Hôm nay, ngày 16/10/2018 trường THCS Nguyên Lý tiến hành tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2018-2019. Tại Hội nghị đã được nghe báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Hội nghị CB,CC,VC năm học 2018 - 2019 và dự thảo Phương hướng nhiệm vụ năm học 2018 – 2019;

  Hội nghị CB,CC,VC trường THCS Nguyên Lý đã thống nhất,

                                               QUYẾT NGHỊ:

 

1. Hội nghị CB, CC, VC nhất trí các bản báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 và Phương hướng nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 do đồng chí Hiệu Trưởng vừa trình bày.

Tiếp tục duy trì, giữ vững kỷ cương, nền nếp dạy và học. Không ngừng nâng cao khả năng tự học, tự bồi dưỡng về nhận thức, lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ QL, giáo viên, nhân viên để tập thể đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường  thực sự tinh thông về trình độ, nghiệp vụ, tay nghề chuyên môn; có tinh thần đoàn kết nội bộ tốt, ý thức trách nhiệm  cao với công việc được giao; duy trì giữ vững chất lượng thi vào lớp 10 THPT; cải tiến chất lượng công tác bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp. Đổi mới công tác quản lý, tổ chức và chỉ đạo các hoạt động giáo dục; làm tốt công tác XHHGD để tiếp tục huy động các nguồn lực, nhằm tôn tạo cảnh quan nhà trường ngày càng xanh, sạch, đẹp đáp ứng yêu cầu 5 tiêu chuẩn của trường đạt chuẩn quốc gia và phong trào thi đua xây dựng học thân thiện học sinh tích cực. Được UBND tỉnh công nhận là trường đạt chuẩn quốc gia  trong tháng 10/2017  và tập thể nhà trường được kết thúc năm học 2017-2018 Hội đồng thi đua công nhận là tập thể lao động Tiên tiến.

2. Hội nghị CB, CC, VC biểu quyết phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm học 2012-2013 gồm các nội dung sau:

 * Chỉ tiêu năm học 2018-2019:

Chỉ tiêu cụ thể:

 2.1. Quy mô phát triển: Duy trì, giữ vững quy mô phát triển của nhà trường  11 lớp theo kế hoạch; từng bước dần chấm dứt hiện tượng học sinh bỏ học.

2.2.Triển khai tổ chức và thực hiện  các hoạt động giáo dục:

- Nâng cao chất lượng công tác xây dựng kế hoạch và thường xuyên kiểm tra  tiến độ thực hiện các nội dung công việc của nhà trường theo kế hoạch năm học.

- Tiếp tục duy trì kỷ cương, nền nếp dạy và học đối với giáo viên và học sinh. Coi trong công tác giáo dục đạo đức pháp luật, giáo dục kỹ năng sống và kỹ năng giao tiếp có văn hóa đối với học sinh. Tạo dựng cho nhà trường trở thành một môi trường giáo dục thân thiện, cởi mở và an toàn.

- Chỉ đạo nhà trường thực hiện nghiêm túc nội dung, chương trình, kế hoạch dạy học đối với  các môn học;  có các biện pháp  chỉ đạo tích cực nâng cao chất lượng giảng dạy từng giờ dạy trên lớp đối với giáo viên.

- Tổ chức, thực hiện nghiêm túc các quy định về dạy thêm, học thêm  trong nhà trường theo đúng Quyết định số 31/QĐ-UBND của UBND tỉnh; Sở GD&ĐT Hà Nam và kế hoạch chỉ đạo của UBND huyện, Phòng GD&ĐT Lý Nhân.

2.1 Kết quả  xếp loại về học lực, hạnh kiểm của học sinh.

- Xếp loại về học lực: Xếp loại Giỏi:10,0;  Khá: 45,0% ; yếu, kém: 5% trong đó kém 0,9%

- Xếp loại về hạnh kiểm: Xếp loại Tốt:90,0 ; Khá: 10,0%

- Thi vào lớp 10 THPT: 3/25 trường.

2.2. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi:

- Các Đội tuyển HSG đều xếp thấp nhất là 12/25. Nếu đội thi của năm ngoái xếp 1 chữ số thì giữ nguyên và phát triển

- Học sinh giỏi  lớp 9: XLC: 12/25.

- Học sinh giỏi  lớp 6,7,8: XLC: 12/25.

- HSGTDTT: 7/25.

2.3. STKHKT: Tổ chức thành công Ngày hội KHKT cấp trường.

- Có từ 1-2 dự án dự thi cấp huyện.

- XTT:  12 /25.

2.4. Thi GVDG: Tham gia đầy đủ số môn theo quy dịnh tại  Hội thi GVDG cấp huyện. XTT: 12/25.

3. Công tác thi đua, khen thưởng:

a. Tập thể.

- Nhà trường: Phấn đấu được Hội đồng thi đua huyện công nhận là “ Tập thể lao động Tiên tiến” - XTT: 12 /25.

- Chi bộ Đảng: Được công nhận là chi Bộ Đảng trong sạch vững mạnh.

- Công đoàn: Được công nhận là công đoàn vững mạnh.

- Tổ KHXH, KHTN : Phấn đấu được Hội đồng thi đua huyện công nhận là “ Tập thể lao động Tiên tiến”

- Liên đội TNTPHCM : Được công nhận là liên đội vững mạnh.

   b. Cá nhân:

  - 20 CBGV-NV  được công nhận là LĐTT;

  - Phấn đấu có 7 cán bộ, giáo viên được công nhận CSTĐCS;

  - Có từ 1-3 CBGV được UBND huyện tặng giấy khen.

4. Về quy chế thi đua nội bộ:

                 (có văn bản kèm theo)

              -  100%  Nhất trí với bản quy chế thi đua nội bộ năm học 2012- 2013 mà đồng chí hiệu phó trình bày

           5. Về quy chế chi tiêu  nội bộ năm học 2012- 2013

                          (Có văn bản kèm theo)    

              -  100%  nhất trí  quy chế chi tiêu  nội bộ năm học 2012- 2013                  

Điều 2: Trách nhiệm của các bộ phận tập thể và cán nhân

1. Trách nhiệm của Ban chấp hành Công đoàn:

          - Cùng với chính quyền chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CC VC phát huy tinh thần làm chủ, bình đẳng, công bằng  và khách quan

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT, tham quan du lịch; nghỉ ngơi dưỡng sức; giao lưu, trao đổi học tập kinh nghiệm cho CC VC trong nhà trường.

          - Cùng chính quyền phát động và tổ chức triển khai thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn mang tính xã hội và ngành nghề, khơi dậy truyền thống yêu nước, truyền thống xây dựng CNXH của giai cấp công nhân Việt Nam, rèn luyện CCVC trở thành người lao động Giỏi.

            - Các tổ chức đoàn thể khi tổ chức phải xin ý kiến của hiệu trưởng, xây dựng kế hoạch , báo cáo cấp ủy chi bộ , xin ý kiến chỉ đạo

            2. Trách nhiệm của CC,VC:

          - Làm việc có kế hoạch, khoa học, thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế của cơ quan đơn vị; thực hiện báo cáo Lãnh đạo và cấp trên đúng kỳ hạn. Thực hiện tốt các quy định do Ban Giám hiệu nhà trường ban hành; thực hiện nghiêm nền nếp, kỷ cương, nâng cao chất lượng dạy học.

          - Tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện đạo đức tác phong, không vi phạm đạo đức nhà giáo, có ý thức xây dựng tập thể đoàn kết; Chủ động xây dựng chương trình công tác và triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

          - Khắc phục mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác được giao với năng suất, chất lượng và hiệu quả cao. Thực hành tiết kiệm, không gây sách nhiễu, phiền hà, tiêu cực trong thi hành nhiệm vụ. Thực hiện văn hóa nơi công sở, tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường; dạy học phù hợp, sát đối tượng học sinh.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

          Thủ trưởng đơn vị, BCH Công đoàn cùng toàn thể CB, CC, VC có nhiệm vụ thi hành nghiêm túc các điều khoản ghi trong Nghị quyết, nếu không thực hiện đầy đủ sẽ bị kiểm điểm và xử lý theo quy định.

          Trong quá trình thực hiện, nếu có những thay đổi của cấp trên có liên quan đến các vấn đề đã được thông qua trong Nghị quyết này, giao các bộ phận chuyên môn tham mưu chỉnh sửa, Hiệu trưởng tổ chức lấy ý kiến của tập thể (nếu thấy cần thiết) và quyết định.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 16/10/2018 thông qua Hội nghị cho đến khi có Nghị quyết mới.

TM . HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC.

            THƯ KÝ                                             CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN

 

 

 Nguyễn Thị Hồng Nhung         

                                                Nguyễn ThịChâm

 

 

             THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

            Phạm ĐứcToanh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả:

Xem thêm

KHAI GIANG
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường