Điểm báo

CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN

TỔNG HỢP

 KẾT QUẢ  ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHUẨN NGHỀ NGHIỆP, ND 56 GIÁO VIÊN TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI

TRƯỜNG THCS NGUYÊN LÝ,  NĂM HỌC: 2018-2019

STT

 

Họ và tên

 

Nhiệm vụ được giao

 

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

 

Xếp loại theo chuẩn NN đối với giáo viên

 

Xếp loại Theo ND 56/ND-CP

 

Danh hiệu thi đua đề nghị

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Phan T. Bích Liên

 

- Dạy Ngữ văn 9

-  Địa Lí 8,

-  Bồi dưỡng HSG  Địa lí 8.9

CN lớp

- Ngữ văn 9: 

 + HKI xếp thứ 9

 + HKII xếp thứ

- Địa lí 8: xếp thứ

  - Bồi dưỡng HSG

 + Địa lí 9: xếp thứ 9

+ Địa lí 8: xếp thứ 21

- CN lớp xêp thứ 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Trần T. Thu Hồng

 

 

 

 

- Dạy Tiếng Anh 8,9

-  Bồi dưỡng HSG  Tiếng Anh 8.9

- Tiếng Anh 8

   +  HK I: xếp thứ 21

   + HK II: xếp thứ

- Tiếng Anh 9

   +  HK I: xếp thứ 17

   + HK II: xếp thứ

- Bồi dưỡng HSG 

 + Tiếng Anh 8: xếp thứ 6

+ Tiếng Anh 9: xếp thứ  8

- Bồi dưỡng IOE 9: có 3 HS đạt giải cấp tỉnh, có 1 HS đạt giải quốc gia

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

Trần Thị Hồng

- Dạy Ngữ văn 8

 

-  Lịch sử 6,9

 

-  Bồi dưỡng HSG Sử 9

- CN lớp

- Ngữ văn 8: xếp thứ  6

-  Lịch sử 9:  xếp thứ  7

-  Bồi dưỡng HSG  Lịch sử 9: xếp thứ  20

- CN lớp xếp thứ

 

 

 

 

 

4

 

 

Trịnh Thị May

 

- Dạy Ngữ văn 7

-  Lịch sử 7

- Địa lí 6

-  PT KHKT

- CN lớp

- Ngữ văn 7

   + HK I xếp thứ 17

  + HK II xếp thứ

- Địa lí 6 xếp thứ 2

-  PT KHKT xếp thứ 20

- CN lớp xếp thứ

 

 

 

 

 

5

 

 

Lưu Phương Linh

- Dạy Ngữ văn 7

- Địa lí 7

- CN lớp

-  Bồi dưỡng HSG Văn 7

- Ngữ văn 7

   + HK I xếp thứ 17

  + HK II xếp thứ

-  Bồi dưỡng HSG Văn 7 xếp thứ 19

- CN lớp xếp thứ

 

 

 

 

 

6

 

 

Lương Thị Kim Thanh

- Dạy Ngữ văn 8

- GDCD 7,8

- CN lớp

- Ngữ văn 8: xếp thứ  6

-  Bồi dưỡng HSG Văn 8 xếp thứ  8

- CN lớp xếp thứ

 

 

 

7

Lê Thị Minh Huyền

- Dạy Ngữ văn 9

Bồi dưỡng HSG Văn 9

- CN lớp

- Ngữ văn 9 xếp thứ  9

- Bồi dưỡng HSG Văn 9 xếp thứ 25

 

- CN lớp xếp thứ

 

 

 

8

Trần Văn Dương

- Tổng phụ trách Đội

- HĐ NGLL

- Tổng phụ trách Đội xếp loại giỏi

 

- HĐ NGLL xếp thứ 

 

 

 

9

Hoàng Thế Trung

PT GDTX

PT GDTX xếp thứ

 

 

 

 

 

10

 

 

Nguyễn Quang Thiện

- Dạy Tiếng Anh 6,7

-  Bồi dưỡng HSG  Tiếng Anh 6.9

- Tiếng Anh 6

 xếp thứ 25

- Tiếng Anh 7: xếp thứ 23

-  Bồi dưỡng HSG 

+ Tiếng Anh 6: xếp thứ 19

+ Tiếng Anh 7 xếp thứ 23

 

 

 

 

 

11

 

 

Trịnh Thị Lệ

- Dạy Ngữ văn 6

- BD HSG Sử 8

- CN lớp

- Ngữ văn 6

+ HK I: xếp thứ 25

+ HK II: xếp thứ

- BD HSG Sử 8 xếp thứ  23

- CN lớp

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

Đỗ Thị Linh

 

 

 

- Dạy Ngữ văn 6

- Địa lí  8

- BD HSG Văn 6

- CN lớp

- HĐNGLL

- Dạy Ngữ văn 6  + HK I xếp thứ 25

+ HK II: xếp thứ

- Địa lí  8 xếp thứ

 

- BD HSG Văn 6 xếp thứ  23

-  CN lớp xếp thứ

 

-  HĐ NGLL xếp thứ

 

 

 

                                                                                     

                                                                                                                     Nguyên Lý, ngày 18  tháng 5  năm 2019

             Người lập biểu                                                                                                               HIỆU TRƯỞNG

 

 

           Phan Thị Bích Liên                                                                                                        Phạm Đức Toanh

 

                 

 

 

 

Tác giả:

Xem thêm

KHAI GIANG
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường