Tổ chức

  • TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI

  • Địa chỉ: Nguyễn Úy - Kim Bảng - Hà Nam
  • Email: nguyenuyc2kb@hanam.edu.vn
  • Điện thoại: 0975574085
TT Thông tin
1
Họ tên: Nguyễn Thị Thắng Không có ảnh
Vị trí: Tổ trưởng tổ KHXH
Email: nhaitim0507@gmail.com
Điện thoại: 0947731744
2
Họ tên: Lê Thị Lệ Không có ảnh
Vị trí: Tổ phó tổ KHXH
Email: quanghatronghieu@gmail.com
Điện thoại: 0836849631
3
Họ tên: Vũ Thị Mai Không có ảnh
Vị trí: giáo viên
Email: vumai310591@gmail.com
Điện thoại: 0366916076
4
Họ tên: Nguyễn Thị Tuyết Không có ảnh
Vị trí: Giáo viên
Email: ngtuyet1487@gmail.com
Điện thoại: 0986894397
5
Họ tên: Trương Thị Hồng Chiên Không có ảnh
Vị trí: giáo viên
Email: tchienkb80@gmail.com
Điện thoại: 0859969202
6
Họ tên: Chu Thị Thu Không có ảnh
Vị trí: giáo viên
Email: thuhuanhn@gmail.com
Điện thoại: 0979771346
7
Họ tên: Dương Văn Hùng Không có ảnh
Vị trí: giáo viên
Email: hungphu78@gmail.com
Điện thoại: 01687495982
8
Họ tên: Lưu Thế Dũng Không có ảnh
Vị trí: giáo viên
Email: luthedung74@gmail.com
Điện thoại: 0342224506
9
Họ tên: Tạ Thị Kiên Không có ảnh
Vị trí: giáo viên
Email: vanquynh.vl@gmai.com
Điện thoại: 01656294420
10
Họ tên: Vũ Thị Mai Không có ảnh
Vị trí: giáo viên
Email: vumai310591@gmail.com
Điện thoại: 0366916076
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường