Văn bản

 
Số/ký hiệu Trích yếu/về việc Ban hành
Số: 20/2018/TT-BGDDT
Thông tư ban hành chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ... Chi tiết
2018-08-22
1269/KH-SGD
Kế hoạch công tác CNTT năm học 2014-2015 của Sở... Chi tiết
2014-09-17
1268/CNTT-CTHSSV
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm họ... Chi tiết
2014-09-17
1254/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
Vê việc hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên,... Chi tiết
2014-09-15
443 /PGDĐT-THCS
Kế hoạch Bồi dưỡng học sinh giỏi cấp huyện ... Chi tiết
2014-09-06
442 /PGDĐT-THCS
Kế hoạch thi Khoa học kỹ thuật năm học 2014-201... Chi tiết
2014-09-06
4709 /BGDĐT-CTHSSV
V/v hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên hoạt ... Chi tiết
2014-08-29
1166/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v Đôn đốc nhập dữ liệu cho năm học mới 201... Chi tiết
2014-08-27
1151/SGDĐT-VP
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm ... Chi tiết
2014-08-25
1135/SGDĐT-GDTrH
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung ... Chi tiết
2014-08-22
1142/QĐ-GD&ĐT
QĐ về việc thành lập Ban biên tập cổng thông t... Chi tiết
2014-08-20
1117 /SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v: Chuẩn bị các điều kiện và dữ liệu cho n... Chi tiết
2014-08-19
25/2014/TT-BGDĐT
Thông tư Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh g... Chi tiết
2014-08-07
43/2012/TT-BGDĐT
Thông tư ban hành điều lệ thi giáo viên chủ nhi... Chi tiết
2012-11-26
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường