Tin từ đơn vị khác

TỔNG KẾT HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG
<p style="text-align:center"><strong>TỔNG KẾT HỘI THI GI&Aacute;O VI&Ecirc;N GIỎI CẤP TRƯỜNG</strong></p> <p style="text-align:center"><strong>Trường Mầm non TT Vĩnh Trụ </strong></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Tổng kết hội thi: Ng&agrave;y 9/11/2019 &ndash; Địa điểm tại văn ph&ograve;ng trường mầm non Vĩnh Trụ. Trao giải cho c&aacute;c c&ocirc; gi&aacute;o c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch cao trong c&aacute;c tiết dậy.</p> <p style="text-align:justify">01 giải nhất; 02 giải nh&igrave;; 03 giải ba. 03 giải khuyến kh&iacute;ch</p> <p style="text-align:justify">Sau đ&acirc;y l&agrave; lễ trao giải cho c&aacute;c c&ocirc; gi&aacute;o:</p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/6839795473057992986/tintuc/74357022_2402731363280693_7008162329464406016_n.jpg" style="height:525px; width:700px" /></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/6839795473057992986/tintuc/75362519_1575045922635085_1369812568461279232_n.jpg" style="height:525px; width:700px" /></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/6839795473057992986/tintuc/79818610_585518258686363_7417867669375811584_n.jpg" style="height:563px; width:750px" /></p>
Tác giả: mnvinhtru

Xem thêm

Đền Trần Thương - Hà nam
Chùa Long Đọi Sơn - Di tích lịch sử cấp Quốc gia đặc biệt
Đền Trần Thương - Di tích lịch sử cấp Quốc gia đặc biệt
Khu tưởng niệm mười cô gái Lam Hạ - Di tích cấp Quốc gia
Đền Bà Vũ - Di tích cấp Quốc gia