Tin từ đơn vị khác

Thi Giải Toán qua mạng Internet Quốc gia năm học 2017-2018
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thực hiện&nbsp;Kế hoạch số 120/KH-PGDĐT ng&agrave;y 10/2/2018 của Ph&ograve;ng GD-ĐT huyện L&yacute; Nh&acirc;n về&nbsp;việc theo d&otilde;i, gi&aacute;m s&aacute;t cuộc thi Giải To&aacute;n, Vật L&yacute; qua Internet năm học 2017-2018, Ng&agrave;y 15/4/2018,&nbsp;Trường tiểu học Nh&acirc;n Nghĩa đ&atilde; tổ chức tốt việc đưa đ&oacute;n 02 học sinh lớp 5 v&agrave; 01 học sinh lớp 4 đi tham gia Cuộc thi giải To&aacute;n Tiếng Việt (lớp 5) v&agrave; To&aacute;n tiếng Anh (với lớp 4) qua Internet&nbsp;cấp Quốc gia năm học 2017-2018 tại HĐT Ph&ograve;ng GD-ĐT huyện L&yacute; Nh&acirc;n.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kết quả em Phạm Cao Th&agrave;nh-học sinh lớp 5A được 210/300 điểm đạt giải Khuyến kh&iacute;ch Quốc gia; em Nguyễn Nam Anh lớp 5A được 130/300 điểm; em Nguyễn Thị Thủy lơp 4B đạt 90điểm.</p> <p>&nbsp;</p>
Tác giả: thnhannghia

Xem thêm

Đền Trần Thương - Hà nam
Chùa Long Đọi Sơn - Di tích lịch sử cấp Quốc gia đặc biệt
Đền Trần Thương - Di tích lịch sử cấp Quốc gia đặc biệt
Khu tưởng niệm mười cô gái Lam Hạ - Di tích cấp Quốc gia
Đền Bà Vũ - Di tích cấp Quốc gia