Bạn cần biết

QUY CHẾ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG  THCS  NHÂN ĐẠO                                 Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

          

         Số:  05 /QĐ-THCS                                                  Nhân Đạo, ngày 03 tháng 10  năm 2015   

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường THCS Nhân Đạo

Năm học 2015-2016

 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS NHÂN ĐẠO        

        Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

        Căn cứ thực trạng quy mô phát triển giáo dục của trường THCS Nhân Đạo và tình hình kinh tế- xã hội của địa phương;

        Căn cứ ý kiến thống nhất thông qua dự thảo “Quy chế tổ chức và hoạt động trường THCS Nhân Đạo” của tập thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường tại hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động ngày 28/9/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động trường THCS Nhân Đạo năm học 2015-2016.

          Điều 2. Quy chế ban hành kèm theo Quyết định này có hiệu lực thi hành từ năm học 2015-2016 và thay thế cho Quy chế tổ chức và hoạt động của trường ban hành trước đây.

           Điều 3. Các ông, bà cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trường THCS Nhân Đạo và các cá nhân có liên quan thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- LĐ, CĐ trường (để quản lý, chỉ đạo)

- Ban thanh tra nhân dân trường (để giám sát)

 - Tổ CM (để t/h)

 - Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Trương Quốc Hà

 

 


Tải tệp đính kèm
Các tin khác

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trường THCS Nhân Đạo có phải là một môi trường học tập và tu dưỡng tốt?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 2

Hôm nay: 72

Tổng lượng truy cập: 254351