Bạn cần biết

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2015-2016

THỜI KHÓA BIỂU HKII ( Thực hiện từ 11/01/2016 )

Năm học: 2015-2016

Ngày

Tiết

6A

7A

7B

8A

8B

9A

9B

Ngày nghỉ

THỨ 2

1

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

 

2

Lí - Tươi

Văn- Hương

Toán - Nhật

Anh - Tuấn

Địa - Ngoan

Toán- Đức

Hóa- Cúc

 

3

Toán-   Minh

Sinh - Huệ

Văn - Ngoan

Hóa - Cúc

Anh - Tuấn

Nhạc - Giang

Văn - Hoàn

 

4

Văn- Mẫn

Toán- Tươi

Anh- Thoa

Sinh - Tâm

Hóa- Cúc

Văn- Giang

Toán- Huy

 

5

Công nghệ- Minh

Âm nhạc - Tươi

Địa- Mẫn

Công nghệ - Huệ

Sinh - Tâm

Hóa - Cúc

Sử- Lệ

 

THỨ 3

1

Mĩ thuật - Minh

Lý - Tươi

TD- Hùng

Toán- Huy

Công nghệ- Tường

Toán - Đức

Anh- Thoa

 Nhật

2

TD- Hùng

Công nghệ - Huệ

Sử - Mẫn

Sinh- Tâm

Toán- Tường

Anh- Thoa

Địa- Giang

Hương

3

Sinh - Huệ

Anh- Thoa

Mĩ thuật- Tường

TD- Hùng

Sinh - Tâm

Văn- Giang

Văn - Hoàn

Lệ

4

Anh - Tuấn

Sử- Mẫn

TC Văn- Ngoan

Công nghệ - Huệ

Văn- Giang

TD- Hùng

Toán- Huy

 

5

 

 

 

Nhạc - Tường

Anh - Tuấn

Công nghệ - Đức

Nhạc - Huệ

 

THỨ 4

1

Toán - Minh

Địa - Mẫn

TC Toán- Nhật

Văn - Hương

Toán- Tường

Công dân - Lệ

Sinh - Huệ

Huy, Tâm

2

Sinh - Huệ

TC Văn - Ngoan

Sử - Mẫn

TC - Toán Tường

Công dân - Lệ

Toán- Đức

Lí- Nhật

Giang

3

Văn- Mẫn

TC Toán - Tươi

Toán - Nhật

Sử- Lệ

Mĩ thuật- Tường

Sinh - Huệ

Văn - Hoàn

 

4

Âm nhạc - Mẫn

Toán- Tươi

Anh- Thoa

TC Văn- Hương

Sử - lệ

Lí- Nhật

Văn - Hoàn

 

5

 

Anh- Thoa

Sinh - Huệ

Mĩ thuật - Minh

TC Toán - Tường

TC Toán - Đức

Công dân - Lệ

 

THỨ 5

1

Văn- Mẫn

Toán- Tươi

Anh- Thoa

Công dân - Lệ

TD- Hùng

Văn- Giang

Toán- Huy

 

2

Văn- Mẫn

Anh- Thoa

 Toán-  Nhật

Văn- Hương

Địa - Ngoan

Văn- Giang

Sinh - Huệ

 

3

Địa- Ngoan

TD- Hùng

Công nghệ - Huệ

Văn- Hương

Văn- Giang

Anh- Thoa

Sử- Lệ

 

4

Anh - Tuấn

Sinh - Huệ

Văn - Ngoan

Toán- Huy

Toán- Tường

Toán- Đức

TD- Hùng

Minh

5

 

Địa - Mẫn

Sinh - Huệ

Anh - Tuấn

Nhạc - Tường

 

 

 

THỨ 6

1

Công nghệ- Minh

Văn- Hương

TD- Hùng

Toán- Huy

Văn- Giang

TC Văn - Ngoan

Anh- Thoa

 

2

Anh - Tuấn

Văn- Hương

Văn - Ngoan

TD- Hùng

Văn- Giang

Sử - Lệ

Văn - Hoàn

Tươi, Cúc

3

Toán- Minh

Sử- Mẫn

Văn - Ngoan

Địa - Giang

Anh - Tuấn

Sinh - Huệ

TD- Hùng

Tường

4

TC Văn - Mẫn

Công Dân- Lệ

Công nghệ- Huệ

Anh - Tuấn

TC Văn - Hương

Lí- Nhật

Toán- Huy

 

5

Sử - Lệ

Công nghệ - Huệ

Địa- Mẫn

Văn - Hương

Lí - Nhật

Sinh hoạt - Thoa

TC Văn- Ngoan

 

THỨ 7

1

Toán - Minh

Mĩ thuật - Tường

Lí - Tươi

Địa - Giang

Hóa- Cúc

TD- Hùng

Lí- Nhật

 Đức, Mẫn

2

TC Toán - Minh

TD- Hùng

CD - Lệ

Toán- Huy

Toán- Tường

Văn- Giang

Hóa- Cúc

Hùng, Huệ

3

CD - Lệ

Toán- Tươi

Nhạc - Minh

Lí - Nhật

TD- Hùng

Hóa - Cúc

TC Toán- Huy

Thoa, Tuấn

4

TD- Hùng

Văn- Hương

Toán - Nhật

Hóa - Cúc

CN - Tường

Sử - Lệ

Công nghệ - Tươi

 

5

Sinh hoạt- Minh

Sinh hoạt- Tươi

Sinh hoạt- Nhật

Sinh hoạt - Hương

Sinh hoạt- Tường

Địa - Giang

Sinh hoạt- Huy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T/M BGH:

 

 

 


Các tin khác

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trường THCS Nhân Đạo có phải là một môi trường học tập và tu dưỡng tốt?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 2

Hôm nay: 71

Tổng lượng truy cập: 254350