Bạn cần biết

KẾ HOẠCH THƯ VIỆN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THCS NHÂN ĐẠO

 


      Số: …/KH-THCS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Nhân Đạo , ngày 10  tháng 9 năm 2015

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN

Năm học 2015 - 2016

        Căn cứ vào Quyết định số 01/2003/QĐ/BGD&ĐT ngày 02 tháng 01 năm 2003 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành quy định tiêu chuẩn  thư viện trường phổ thông;

        Căn cứ vào công văn Số: 11185/GDTH của Bộ GD&ĐT về việc  Hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông ngày 17 tháng 12 năm 2004;

       Căn cứ Kế hoạch năm học Số: 1004 /SGDDT-GDTrH ngày 13/ 08/2015 của Sở GD&ĐT Hà Nam về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2015-2016;

       Căn cứ phương hướng nhiệm vụ năm học và tình hình thực tiễn của trường THCS Nhân Đạo năm học 2015-2016. Trường THCS Nhân Đạo xây dựng Kế hoạch hoạt động của Thư viện nhà trường như sau:

I. TÌNH HÌNH CHUNG:

   1. Tình hình học sinh, giáo viên:

+ Tổng số học sinh: 194

+ Tổng số lớp: 7 lớp Trong đó:

                - Khối lớp 6: 1 lớp  43   học sinh.

- Khối lớp 7: 2 lớp 55 học sinh.

- Khối lớp 8: 2 lớp  50  học sinh.

- Khối lớp 9: 2 lớp  46 học sinh

+ Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên: 22 người ( Nữ: 12; Nam: 10)

Trong đó: Cán bộ quản lý: 2 người.  Trình độ chuyên môn : Đại học

- Giáo viên đứng lớp: 17  người. (13 ĐH; 4 CĐ ; TC: 0 ).

- Nhân viên hành chính:  3 người ( TC: 3)

 Đảng viên: 9; Nam: 7; Nữ: 2

   2. Tổng số sách báo, tạp chí trong thư viện:

+ Sách nghiệp vụ: 693 bản.

+ Sách giáo khoa:  1737 bản.

+ Sách tham khảo: 2536 bản.

+ Tủ sách đạo đức: 132 bản.

+ Báo, tạp chí các loại: 315 bản.

   3. Tổng số độc giả: - Cán bộ, giáo viên, nhân viên tới thư viện đọc và mượn sách là: 22 người  đạt 100%.

- Học sinh tới thư viện đọc sách là 165/194 em đạt 85,05%

- Thư viện tổ chức đọc sách vào chiều thứ 2,4,6 hàng tuần, bình quân mỗi buổi 20 đến 25 độc giả.

- Lượt sách luân chuyển trong ngày là 25 lượt, mỗi tuần cho mượn 3 buổi vào các buổi sáng thứ 3, 5 và thứ 7.

   4. Cán bộ thư viện:

- Người chỉ đạo:    Đ/c Lương Quốc Hoàn  - Phó hiệu trưởng.

- Người phụ trách: Đ/c Trương Thị Khuyên  - Nhân viên thư viện

   5. Cơ sở vật chất:

+ Trụ sở thư viện gồm:

   - Phòng kho sách + Phòng đọc của GV rộng 45 m2 có 25 chỗ ngồi.

   - Phòng đọc của học sinh có diện tích 45 m.

+ Trang thiết bị nội thất thư viện gồm:

  - 04 giá đựng  sách: Sách giáo khoa, sách tham khảo, sách nghiệp vụ, sách luân chuyển.

  - 02 tủ để Sách kinh điển, sách đạo đức, sách pháp luật, báo, băng đĩa hình.

  - 01 giá để treo tranh ảnh, bản đồ.

  - 01 máy tính kết nối mạng .

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THƯ VIỆN NĂM HỌC 2015 - 2016.

A. Phương hướng chung:

Trong năm học 2015- 2016 phấn đấu xây dựng, tổ chức hoạt động Thư viện hiệu quả, nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường. Tham mưu, đề xuất với BGH nhà trường huy động các nguồn lực xây dựng đủ CSVC, mua sắm thêm  các trang thiết bị và các loại sách báo theo qui định. Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh mượn đọc sách báo đạt hiệu quả tốt, từng bước nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ thư viện để đáp ứng yêu cầu đổi mới trong công tác thư viện trường học.

B . Tình hình thư viện

1. Thuận lợi:

Trường THCS Nhân Đạo được sự quan tâm của phòng giáo dục Lý Nhân, Đảng, chính quyền địa phương chỉ đạo và giúp đỡ nhà trường trong các hoạt động giáo dục  .

 Nhân dân  địa phương còn khó khăn song  luôn chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, có nhận thức chuyển biến quan tâm và đầu tư nhiều cho sự nghiệp giáo dục.  Chất lượng dạy và học được nâng lên rõ rệt. Tỷ lệ phổ cập đạt 99,8%,  tỷ lệ duy trì sĩ số 100%. Các em học sinh ham đọc sách.

Từ năm học 2004- 2005 nhà trường được giảng dạy ở khu nhà mới cao tầng khang trang, gồm 8 phòng học kiên cố.

Số lớp ít, số học sinh ít thuận lợi cho việc quản lý.

2. Khó khăn

Nguồn kinh phí của nhà trường còn hạn hẹp. Số lượng sách hiện có trong thư viện của những năm học trước chưa đảm bảo chỉ tiêu, việc đầu tư sách mới  còn chưa đủ. Nhà trường không có giáo viên chuyên trách thư viện. Nghiệp vụ công tác thư viện chưa được tập huấn, cán bộ thư viện kiêm nhiệm chưa có chuyên môn  .

C. Nhiệm vụ, chỉ tiêu phấn đấu công tác thư viện:

   1. Tiêu chuẩn 1: Về sách, báo, tạp chí, bản đồ, tranh ảnh giáo dục, băng đĩa giáo khoa:

* Chỉ tiêu:

- Sách giáo khoa: 50 bản.

- Sách tham khảo: 120 bản.

- Sách nghiệp vụ: 110 bản.

- Báo, tạp chí các loại: 150 bản.

        - Sách luân chuyển 200 bản.

        - Băng, đĩa hình giáo khoa, tranh ảnh các loại: 20 băng đĩa, 50 tranh ảnh.

          * Biện pháp:

          - Tham mưu với BGH nhà trường, trích kinh phí từ ngân sách, quỹ học phí, huy động các nguồn kinh phí xã hội hóa để mua bổ sung thêm các đầu sách còn thiếu.

          - Huy động sự đóng góp, ửng hộ của GV, HS và phụ huynh HS.

          - Rà soát các loại sách, lên danh sách những chủng loại còn thiếu để liên hệ mua bổ sung.

   2. Tiêu chuẩn 2: Xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị thư viện.

* Chỉ tiêu:

Trong tháng 9 năm 2015 thu dọn xắp xếp  cơ sở vật chất và các trang thiết bị thư viện theo quy định gồm:

- Kho sách thư viện và nơi làm việc của cán bộ thư viện.

- Phòng đọc của giáo viên và bàn ghế ngồi đọc: 4 bộ bàn ghế, 22 chỗ ngồi.

- Trang trí kho sách, phòng đọc đẹp, đúng quy định.

* Biện pháp:

          - Tham mưu với BGH nhà trường, trích kinh phí từ ngân sách, quỹ học phí, huy động các nguồn kinh phí xã hội hóa để mua bổ sung.

          - Sửa chữa lại những tủ sách sẵn có cho phù hợp.

3. Tiêu chuẩn 3: Về nghiệp vụ:

* Chỉ tiêu:

- Phân loại, sắp xếp các loại sách, báo tạp chí theo quy định. Trưng bày tủ giới thiệu sách, báo, tạp chí đảm bảo tính khoa học, mỹ thuật.

- Viết phích sắp xếp các loại phích theo mục lục. Vào các loại sổ sách quản lí theo quy định.

* Biện pháp:

- Từ đầu năm học, đề nghị BGH nhà trường ra Quyết định thành lập Tổ công tác thư viện của năm học.

- Tổ chức cho Tổ công tác Thư viện nghiên cứu, học tập về nghiệp vụ thư viện.

- Tham khảo, học hỏi các cán bộ thư viện có kinh nghiệm ở các trường bạn để nắm chắc nghiệp vụ thư viện.

- Lên kế hoạch cụ thể cho từng cá nhân, nội dung công việc cần thực hiện, thời gian hoàn thành.

   4. Tiêu chuẩn 4: Công tác giới thiệu tuyên truyền sách:

 * Chỉ tiêu:

- Biên soạn tối thiểu 2 thư mục. Tổ chức giới thiệu sách theo chủ đề, giới thiệu sách mới tới toàn thể GV và HS.

- Tổ chức cho GV và HS mượn sách, đọc sách theo đúng quy định của thư viện nhà trường. Mỗi tuần thư viện nhà trường tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh mượn vào các ngày từ  thứ hai đến thứ 7, đọc sách 3 ngày vào các buổi chiều thứ 2, 4, 6.

          - Hoạt động của thư viện: Đảm bảo tỷ lệ giáo viên và học sinh thường xuyên sử dụng sách, báo thư viện:

          Giáo viên: 100%

          Học sinh :   80%

          * Biện pháp:

- Cán bộ thủ thư tìm, đọc những cuốn sách mới, sách hay, phù hợp với các chủ đề trong năm học để biên soạn thư mục giới thiệu đến độc giả.

- Phối hợi với nhà trường, Đoàn Thanh niên, Đội thiếu niên, GV chủ nhiệm để đa dạng hóa các hình thức giới thiệu sách.

- Xây dựng nội quy Thư viện, nội quy phòng đọc, mượn sách cụ thể và thông báo rộng rãi đến toàn thể GV và HS.

Thành lập tổ công tác bạn đọc.

   5. Tiêu chuẩn 5: Tổ chức bảo quản, kiểm kê tài sản thư viện.

* Chỉ tiêu:

- Trường chuẩn bị đủ điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất để đảm bảo an toàn không bị mất mát, hư hỏng các trang thiết bị, sách báo trong thư viện.

- Trong năm tổ chức kiểm kê sách vào thời gian kết thúc năm học và tổng kiểm kê thư viện khi kết thúc năm hành chính.

- Sau kiểm kê lập biên bản, quy kết trách nhiệm và tiếp tục làm kế hoạch công tác thư viện cho năm học mới.

* Biện pháp:

- Thư viện xây dựng kế hoạch và báo cáo BGH nhà trường thời gian, phương thức kiểm kê.

- Tuyên truyền đế giáo viên và HS ý thức giữ gìn, bảo vệ, bảo quản tài sản thư viện.

- Nâng cao hiệu quả quản lí của nhân viên thủ thư.

III/ KẾ HOẠCH TỪNG THÁNG

Thời gian

TT

Nội dung công việc

Chỉ đạo  thực hiện

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đề xuất BGH nhà trường tiếp tục bổ sung SGK mới, sách giáo khoa cho tủ SGK, sách tham khảo dùng chung đồng thời tổ chức cho học sinh giáo viên mượn SGK phục vụ năm học mới, tranh thủ sự chỉ đạo của BGH và phối hợp với GVCN kiểm tra, nhắc nhở đảm bảo 100% HS phải có đủ SGK để học tập, hướng dẫn học sinh mua, dùng riêng, dùng lại SGK cũ hoặc mượn sách trong thư viện, hướng dẫn học sinh sử dụng sách bài tập, vở bài tập, sách tham khảo bổ trợ, chọn lọc do NXBGD xuất bản.

Hoàn

GVCN

CBTV

 

 

2

Đề nghị Hiệu trưởng thành lập tổ cộng tác viên TVTH, ra quyết định. Xây dựng và thông báo lịch làm việc của thư viện.

- Xắp xếp lại kho sách , phòng đọc tại thư viện theo đúng quy định.

Hoàn

 

 

TCTTV

 

3

Phát động phong trào đọc sách trong toàn trường (tham mưu với cán bộ phụ trách Đoàn, Đội về kế hoạch chỉ đạo và tổ chức thực hiện trong cả năm học).

Hoàn

 

 

 

4

Lựa chọn đề tài để biên soạn thư mục chuyên đề phục vụ giảng dạy và học tập.

Khuyên

 

5

- Mở của phòng đọc cho GV và HS đăng kí và đọc sách.

Khuyên

 

 

 

 

 

 

10/2015

1

Bổ sung sách giáo dục địa phương cho thư viện, sách tham khảo do Bộ GD-ĐT quy định. Bổ sung sách cho tủ sách đạo đức theo quyết định của Bộ GD-ĐT quy định.

Thực hiện việc xử lý kỹ thuật tài liệu, tham gia việc điều tra khảo sát SGK đầu năm học theo chỉ đạo của Sở GD & ĐT.

Hoàn

Vân

Khuyên

 

 

2

Phối hợp với BCH Đoàn, Đội đôn đốc kiểm tra phong trào đọc sách của GV và HS

Khuyên

 

 

3

Chủ động lập kế hoạch và đề xuất với HT, chuẩn bị kế hoạch giới thiệu sách về chủ đề nhà giáo Việt Nam nhân dịp kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam, ngày nhà giáo Việt Nam 20/11...

Khuyên

          

 

 

4

Thực hiện sử lý kỹ thuật sách, báo, tài liệu (hướng dẫn cho các cộng tác viên thực hiện). Tổ chức xử lý tài liệu xây dựng tủ sách đạo đức trong thư viện trường học.

Khuyên

 

 

5

Biên soạn thư mục và giới thiệu sách theo chủ đề về người phụ nữ Việt Nam, về ngày 20/11...

Khuyên

 

 

11/2015

1

Tiếp tục bổ sung và sử lý kỹ thuật tài liệu mới bổ sung

Khuyên

 

 

2

Tổ chức trưng bày, giới thiệu, điểm sách theo chủ đề: Nhà giáo Việt Nam (theo kế hoạch đã được HT duyệt)

 

Khuyên

 

3

Chủ động phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn bổ sung giới thiệu và hướng dẫn học sinh sử dụng các sách giáo khoa, sách bài tập, sách tham khảo phục vụ ôn tập, kiểm tra học kỳ I.

 

Khuyên Tổ CTTV

 

 

 

 

 

 

12/2015

1

Tiếp tục bổ sung sách , báo, tài liệu cho thư viện (chú ý SGK phục vụ học kỳ II, các sách tham khảo mới và sách đạo đức) tổ chức sử lý kỹ thuật xây dựng thư viện theo tiêu chuẩn.

BGH

 

 

 

 

2

Giới thiệu và phát hành SGK, STK phục vụ học kỳ II, tổ chức cho học sinh thuê, mượn SGK trong thư viện, đồng thời hướng dẫn, vận động học sinh dùng lại SGK cũ.

Khuyên

 

 

3

Sơ kết phong trào đọc sách, giới thiệu sách, điểm sách cùng với việc sơ kết học kỳ I.

Khuyên

 

 

4

 

Kiểm kê thư viện định kì

BGH

Khuyên

 

 

Kết thúc học kỳ I

Báo cáo kết quả hoạt động của thư viện trường học kỳ I.

 

 

 

 

 

 

1/2016

1

Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm tổ chức cho HS mượn SGK và sách tham khảo bổ trợ, các sách bài tập, vở bài tập phục vụ cho học kỳ II.

 

Khuyên

 

 

 

1

Đề xuất với BGH và phối hợp với cán bộ phụ trách Đoàn - Đội tiếp tục kiểm tra, đôn đốc phong trào đọc sách, trong đó hướng vào chủ đề: Chào mừng ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 3/2...

 

  Khuyên

 

 

 

2

Tiếp tục xử lý kỹ thuật tài liệu (hướng dẫn phối hợp với cộng tác viên thư viện)

Khuyên

 

 

2/2016

1

Tiếp tục bổ sung và xử lý kỹ thuật tài liệu mới

Khuyên

 

 

2

Tiếp tục đôn đốc kiểm tra và cổ động phong trào đọc sách

Hoàn

Khuyên

 

 

3

- Giới thiệu danh mục sách phục vụ kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ 8/3 và ngày thành lập Đoàn TNCS HCM 26/3.

 

 

  Khuyên

Hoàn

 

 

3/2016

1

Tổ chức giới thiệu, điểm sách về chủ đề phụ nữ, về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Khuyên

 

 

2

Chủ động phối hợp với giáo viên chủ nhiệm hoặc tổ trưởng tổ bộ môn chuẩn bị sách và tổ chức giới thiệu, hướng dẫn sử dụng sách phục vụ việc ôn tập và kiểm tra cuối năm học

Khuyên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4/2016

1

Tiếp tục bổ sung sử lý kỹ thuật tài liệu mới bổ sung: Tổ chức trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước.

Khuyên

 

 

2

Chủ động phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn và công ty sách thiết bị trường học giới thiệu và hướng dẫn việc sử dụng sách tham khảo phục vụ ôn tập và kiểm tra cuối năm học.

 

Khuyên

 

 

3

 

Thực hiện việc kiểm tra, đánh giá công nhận thư viện theo kế hoạch của  Phòng giáo dục.

BGH

Tổ CTTV

 

 

4

Chuẩn bị kế hoạch giới thiệu và phát hành SGK phục vụ năm học mới (chủ động liên hệ với Phòng hoặc Sở GD -ĐT và công ty sách trang thiết bị trường học để nắm danh mục sách, bảng giá sách, phiếu ưu tiên giảm giá và có kế hoạch đọc sách, nhận sách với công ty để bán cho học sinh trước khi nghỉ hè, kết hợp với việc vận động học sinh dùng lại sách giáo khoa cũ, tích cực xây dựng tủ SGK dùng chung tại thư viện.

 

Hoàn

   Khuyên

Tổ CTTV

 

 

 

 

 

5/2016

1

Chủ động đề xuất với BGH, BCH Đoàn, Đội trừng bày, giới thiệu, điểm sách báo về Bác Hồ, tiếp tục giới thiệu hướng dẫn học sinh sử dụng sách phục vụ ôn tập kiểm tra cuối năm.

Hoàn

Khuyên

 

 

2

Thu hồi sách cho mượn, sử lý kho sách và kế hoạch bảo quản kho sách, báo, tài liệu và các trang thiết bị của thư viện trong thời gian nghỉ

Khuyên

 

 

3

Tổng kết công tác thư viện phục vụ năm học (cùng với tổng kết năm học của trường). Báo cáo kết quả hoạt động thư viện phục vụ năm học.

BGH

Tổ CTTV

 

 

4

- Kiểm kê sách định kì

- Vận động HS quyên góp Tủ sách vì bạn.

BGH,

Tổ CTTV

 

 

Kết thúc năm học và nghỉ hè

 

6/2016

1

Tiếp tục giới thiệu và mua bổ sung SGK phục vụ năm học mới 2016 - 2017

Hoàn

Khuyên

 

 

2

Tổ chức việc bảo quản, kiểm kê tài liệu, tài sản và các trang thiết bị của thư viện trong thời gian nghỉ hè.  Vệ sinh quản lý chống mất mát, hư hỏng, ẩm ướt, mối xông, chuột cắn tài liệu.

Hoàn

Khuyên

 

 

 

 

 

 

7,8/2016

1

Thư viện chuẩn bị phục vụ năm học 2016- 2017 vệ sinh, kiểm tra kho sách, tài liệu, bổ sung các loại phục vụ công tác quản lý, lập kế hoạch hoạt động, dự kiến bổ sung tài liệu và các trang thiết bị khác.

Khuyên

 

 

2

Tranh thủ sự chỉ đạo của cấp trên , phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, với Công ty sách - trang thiết bị trường học tiếp tục giới thiệu và phát hành sách giáo khoa, sách tham khảo phục vụ năm học mới, đồng thời lập kế hoạch bổ sung tài liệu cho thư viện. Tổ chức cho thuê, cho mượn, đồng thời hướng dẫn vận động học sinh dùng lại sách giáo khoa cũ, đảm bảo mỗi học sinh có đủ một bộ sách giáo khoa.

 

 

 

   

  HIỆU TRƯỞNG                                             NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

 

 

 

 

   Trương Quốc Hà                                                         Trương Thị Khuyên

 

 

 

 

 

Theo dõi thực hiện kế hoạch và bổ sung

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Các tin khác

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trường THCS Nhân Đạo có phải là một môi trường học tập và tu dưỡng tốt?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 3

Hôm nay: 101

Tổng lượng truy cập: 256093