Bạn cần biết

QUY CHẾ ỨNG XỬ TRONG NHÀ TRƯỜNGLỀ LỐI LÀM VIỆC

Điều 8Thời gian làm việc :

-  HT, PHT, KT, NV văn phòng, NV bảo vệ làm việc theo giờ hành chính (6 ngày trên tuần )

- GV, HS giảng dạy, học tập theo thời khóa biểu và các kế hoạch hoạt động của nhà trường.

Điều 9. Hiệu trưởng:

- Trực tiếp báo cáo với Trưởng phòng GD&ĐT khi Phòng GD&ĐT đến kiểm tra công tác của trường  và trực tiếp làm việc với các cơ quan về những công việc có liên quan đến công tác giáo dục của trường.

-  Chịu trách nhiệm chung mọi hoạt động của nhà trường và trực tiếp chỉ đạo công tác hành chính, công tác tổ chức, tổ trưởng tổ chủ nhiệm, trưởng ban thi đua, kỷ luật của nhà trường.

- Tổ chức bộ máy nhà trường, xây dựng kế hoạch, phân công phân nhiệm đầu năm học, tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học. Phụ trách cuộc vận động : “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

- Quản lý GV, NV, HS, phân công, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên,  nhân viên.

- Chủ tài khoản, quản lý hành chính, tài chính, tài sản của nhà trường và các loại hồ sơ của nhà trường.

Điều 10Phó hiệu trưởng :

- Cùng Hiệu trưởng chịu trách nhiệm chung với cấp trên về phần việc được giao.

- Trực tiếp chỉ đạo công tác chuyên môn trong nhà trường, xây dựng kế hoạch chuyên môn, tổ chức thực hiện kế hoạch chuyên môn năm học và được phân công từ đầu năm học

- Phụ trách Công tác Phổ Cập, công tác KĐCLGD, HĐGDNGLL, cùng Hiệu trưởng quản lý GV, NV, HS, phân công, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của GV, NV, cùng GV kiểm tra đánh giá HS. Phụ trách các cuộc vận động của ngành.

-  Quản lý các loại hồ sơ chuyên môn của nhà trường: Sổ GTGĐ (sổ điểm truyền thống và Sổ điểm ĐT), học bạ, PPCT, hồ sơ tuyển sinh, sổ kiểm tra, đánh giá công tác chuyên môn của GV ....

- Chỉ đạo công tác Thư viện – Thiết bị, công tác lao động. Cùng Hiệu trưởng tham mưu với các cấp lãnh đạo và phụ huynh để có kinh phí xây dựng cơ sở vật chất nhà trường.

Điều 11Tổ trưởng chuyên môn:

- Quản lý giáo viên thuộc tổ mình phụ trách. Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ, hướng dẫn xây dựng và quản lý kế hoạch cá nhân của tổ viên theo kế hoạch dạy học, phân phối chương trình và các qui định về chuyên môn của ngành giáo dục.

- Phân công dạy thay  khi tổ viên bị ốm hay nghỉ có lý do được hiệu trưởng cho phép. Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, tổ chức kiểm tra đánh giá chất lượng thực hiện nhiệm vụ của tổ viên theo kế hoạch của nhà trường.

- Tổ chức xét chọn GVG, HSG và kiểm tra đánh giá chất lượng học tập bộ môn của HS theo định kỳ, từ đó đề xuất và tổ chức các chuyên đề trong tổ.

- Tổ chức, quản lý và điều hành việc tham gia các cuộc thi đối với HS và GV do ngành hoặc các cấp có thẩm quyền tổ chức theo sự phân công của lãnh đạo nhà trường.

Điều 12 : Giáo viên bộ môn, GVCN:

-  Giảng dạy và giáo dục HS theo đúng chương trình, kế hoạch dạy học; thực hiện đầy đủ các qui định về hồ sơ giáo viên và qui chế chuyên môn theo qui định của nhà trường, tham gia các hoạt động của tổ chuyên môn.

- Quản lý HS trong các hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức và tham gia các hoạt động ngoại khóa, làm công tác công tác Phổ cập THCS khi được phân công.

-  Tích cực rèn luyện đạo đức, học tập văn hóa, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao hiệu quả giảng dạy và giáo dục HS. Giữ gìn phẩm chất, uy tín nhà giáo, gương mẫu trước HS, đoàn kết giúp đỡ đồng nghiệp.

-  Tìm hiểu nắm vững HS về mọi mặt, giáo dục sát đối tượng, thúc đẩy sự tiến bộ của cả lớp, cộng tác chặt chẽ với phụ huynh, với Đội TNTPHCM, Đoàn TNCSHCM các tổ chức xã hội có liên quan trong giảng dạy và giáo dục HS.

-  Kiểm tra, nhận xét, đánh giá HS theo qui định, đề xuất khen thưởng, kỷ luật, lên lớp, lưu ban, thi lại và hoàn tất việc ghi sổ điểm, học bạ HS.

-  Báo cáo định kỳ hay đột xuất tình hình của lớp, của học sinh, tổ chức sinh hoạt lớp vào thứ 7 hàng tuần.

- Lên lớp đúng giờ học; riêng GVCN lên lớp trước 15 phút đầu giờ học ít nhất 3 buổi/tuần; thực hiện đủ các tiết sinh hoạt và hoạt động ngoài giờ lên lớp.

* Những việc GV được biết và tham gia ý kiến .

+ Chủ trương, chính sách, chế độ, qui định sử dụng CSVC, nâng ngạch, nâng lương …

+ Giải quyết khiếu nại, tố cáo, tuyển sinh, qui chế thi, các báo cáo sơ, tổng kết, nhận xét, công tác thi đua khen thưởng, công tác đánh giá CBQL, GV hàng năm .....

Điều 13Học sinh :

- Kính trọng thầy cô giáo, đoàn kết giúp đỡ bạn bè, phát huy truyền thống tốt đẹp của nhà trường, thực hiện tốt nội qui nhà trường, chấp hành các qui tắc trật tự, an toàn xã hội.

- Hoàn thành nhiệm vụ học tập, rèn luyện theo yêu cầu giáo viên và của nhà trường, được hưởng các quyền lợi theo điều lệ trường THCS.

- Được tham gia ý kiến về nội qui, qui định, các phong trào thi đua, các hoạt động, tổ chức học tập, giảng dạy trong nhà trường có liên quan đến người học.

Điều 14Các đoàn thể trong trường:

- Tổ chức các hoạt động ở trường theo kế hoạch cấp trên và kế hoạch nhà trường.

-  Phối hợp với nhà trường trong việc tổ chức, thực hiện qui chế dân chủ.

-  Nâng cao chất lượng sinh hoạt của các đoàn thể, dân chủ bàn bạc các chủ trương, biện pháp thực hiện các nhiệm vụ của nhà trường đúng tinh thần Quyết định 04/2000/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2000 về Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường do Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành.

Điều 15Ban đại diện CMHS ( Hội cha mẹ học sinh)

- Mỗi lớp có một ban đại diện CMHS, số lượng ban đại diện CMHS  của lớp có 2 hoặc 3 người. Toàn trường thành lập Ban đại diện CMHS của trường  gồm có 07 thành viên. Trong đó có thường trực Ban đại diện  gồm 03 thành viên. Nhiệm kỳ của Ban đại diện CMHS là một năm học.

- Ban đại diện CMHS  có trách nhiệm thu thập ý kiến đóng góp của cha mẹ HS để cùng nhà trường giải quyết những nội dung công việc có liên quan đến sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình HS trong việc giáo dục HS.

- Vận động các bậc cha mẹ HS thực hiện các chủ trương, chính sách, chế độ mà HS được hưởng hoặc nghĩa vụ HS phải đóng góp theo qui định và các hoạt động xã hội hóa giáo dục ở địa phương, để tăng cường CSVC trường học.

- Trực tiếp phản ánh, trao đổi, đóng góp ý kiến với nhà trường, GVCN về các vấn đề có liên quan đến công tác giáo dục trong nhà trường.

Điều 16Hành vi, ngôn ngữ ứng xử, trang phục giáo viên và học sinh:

* Giáo viên :

- Hành vi, ngôn ngữ ứng xử giáo viên phải chuẩn mực, có tác dụng giáo dục đối với học sinh.

- Trang phục giáo viên phải chỉnh tề, phù hợp với hoạt động sư phạm, theo quy định của Chính phủ.

- Xây dựng môi trường văn hóa và thân thiện trong nhà trường, thân thiện trong giao tiếp với đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh.

* Học sinh:

- Hành vi, ngôn ngữ ứng xử phải lễ phép với Thầy cô, người lớn tuổi, thân thiện với bạn bè .

- Trang phục chỉnh tề, phù hợp với học sinh; quần, áo đồng phục theo quy định, không đi dép lê đến trường.

Điều 17. Những việc không được làm:

* Đối với giáo viên, cán bộ và nhân viên :

- Không  uống rượu, bia và sử dụng các chất kích thích khác khi đang tham gia các hoạt động giáo dục trong nhà trường; không sử dụng điện thoại khi đang giảng dạy trên lớp, trong hội họp.

- Không được sử dụng thời gian làm việc, giảng dạy vào việc riêng như tụ tập đi ăn sáng, uống cà phê, không hút thuốc lá trong nhà trường, khi hội họp tuyệt đối không nói chuyện riêng, làm mất trật tự.

-  Nghiêm cấm CB, GV, NV xúc phạm danh dự, nhân phẩm, thân thể HS và đồng nghiệp; cấm gian lận trong thi cử, kiểm tra, đánh giá, tuyển sinh và dạy thêm trái qui định.

- Không được xuyên tạc nội dung giáo dục, dạy sai nội dung kiến thức, không đúng với quan điểm, đường lối giáo dục của Đảng và Nhà nước ViệtNam. Không bỏ giờ, bỏ buổi dạy, tùy tiện cắt xén chương trình giáo dục.

* Đối với học sinh :

-  Cấm vô lễ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, thân thể GV và học sinh khác; cấm  gian lận trong kiểm tra, thi cử; làm việc khác, sử dụng điện thoại di động hoặc máy nghe nhạc trong giờ học; hút thuốc, uống rựợu bia và sử dụng các chất kích thích khác khi tham gia các hoạt động giáo dục …

- Không được lưu hành sử dụng các ấn phẩm độc hại, đồi trụy, đưa thông tin không lành mạnh lên mạng, chơi các trò chơi mang tính kích động bạo lực, tình dục; tham gia các tệ nạn xã hội, mặc quần áo không đúng quy định.

Điều 18. Khen thưởng – kỷ luật:

- CB, GV, NV và HS có thành tích  được khen thưởng các danh hiệu theo tiêu chuẩn thi đua của nhà trường và cấp trên đề ra trong năm học.

- CB, GV, NV và HS vi phạm các quy định thì tuỳ theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo qui định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục và theo nội qui nhà trường .

Các tin khác

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trường THCS Nhân Đạo có phải là một môi trường học tập và tu dưỡng tốt?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 64

Tổng lượng truy cập: 254517