Các thủ tục hành chính

MỘT SỐ THÔNG TIN KỲ THI HSG 6, 7, 8 NĂM HỌC 2017 - 2018

UBND HUYỆN LÝ NHÂN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:               /HD-GDĐT

Lý Nhân, ngày         tháng 02 năm 2018

DỰ THẢO

HƯỚNG DN

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC SINH GIỎI LỚP 6, 7 VÀ 8

NĂM HỌC 2017-2018 

     Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS trong huyện,

    

     Thực hiện kế hoạch năm học 2017- 2018 cấp THCS, Phòng GD&ĐT hướng dẫn t chức kỳ kiểm tra học sinh giỏi (HSG) lớp 6, 7 và 8 năm học 2017-2018 cụ thể như sau:

     A. Mục đích yêu cầu

     - Kiểm tra HSG văn hóa lớp 6, 7 và 8 là một hoạt động chuyên môn quan trọng trong các hoạt động chuyên môn của Ngành, qua đó nâng cao chất lượng đội ngũ trong việc bồi dưỡng học sinh giỏi,

     - Qua kỳ kiểm tra HSG văn hoá lớp 6, 7 và 8 cấp huyện nhằm ghi nhận kết quả giảng dạy của giáo viên, kết quả học tập, rèn luyện của học sinh và là một chỉ số tham gia đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 của đơn vị

     - Phòng GD&ĐT yêu cầu 100% các trường THCS thực hiện nghiêm túc, đủ số lượng theo quy định.

     B. Tổ chức thực hiện

     I. Ban Tổ chức kiểm tra HSG cấp THCS huyện Lý Nhân

     Ban tổ chức kỳ kiểm tra HSG cấp THCS huyện Lý Nhân năm học 2017-2018 được thành lập do Trưởng phòng GD&ĐT ra Quyết định.

     II. Tổ chức kỳ kiểm tra học sinh giỏi lớp 6, 7 và 8  

     1. Môn kiểm tra

- Khối 6 và 7: Gồm 3 môn Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh

- Khối 8: Gồm 8 môn Ngữ văn, Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý Tiếng Anh.

2. Thời gian: Ngày 24/4/2018 (thứ Ba).

- Buổi sáng: Kiểm tra chất lượng học sinh giỏi khối 8;

- Buổi chiều: Kiểm tra chất lượng học sinh giỏi khối 6 và 7.

3. Đối tượng, điều kiện và số lượng học sinh dự kiểm tra

3.1. Đối tượng: Là học sinh lớp 6, 7, 8 hiện đang học tập tại trường THCS thuộc huyện Lý Nhân năm học 2017-2018.

3.2. Điều kiện: Là những học sinh có kết quả học tập, rèn luyện học kỳ I năm học 2017-2018 cụ thể như sau:

 3.2.1. Đối với học sinh học theo chương trình hiện hành

- Xếp loại học lực: Khá trở lên;

- Xếp loại hạnh kiểm: Tốt;

- Điểm trung bình môn dự kiểm tra HSG phải đạt từ 8,0 trở lên.

3.2.2.  Đối với học sinh học theo mô hình trường học mới

- Đạt mức hoàn thành;

- Bài kiểm tra học kỳ I môn dự kiểm tra đạt 8,0 điểm trở lên.

3.3. Số lượng đội tuyển, tổng số lượng học sinh dự kiểm tra theo khối lớp và số học sinh của mỗi đội tuyển.

3.3.1. Số lượng đội tuyển

- Khối 6 và khối 7, mỗi trường THCS trong toàn huyện thành lập 3 đội tuyển học sinh giỏi/khối tham dự kỳ kiểm tra chọn HSG cấp huyện của 3 môn gồm: Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh.

- Khối 8, mỗi trường THCS trong toàn huyện thành lập 8 đội tuyển học sinh giỏi tham dự kỳ kiểm tra chọn HSG cấp huyện của 8 môn gồm: Ngữ văn, Toán, Vật Lý, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý và Tiếng Anh.

- 100% đơn vị đảm bảo đủ 03 đội tuyển/03 môn/khối kiểm tra đối với khối 6 và khối 7; 08 đội tuyển/08 môn kiểm tra đối với khối 8.

3.3.2. Tổng s học sinh dự kiểm tra theo khối lớp và số học sinh của mỗi đội tuyển

a. Đối với khối 6 và khối 7

- Tổng số học sinh chính thức dự kiểm tra mỗi khối bằng 9% số lượng học sinh của mỗi khối của trường (tương được 3% học sinh/môn). Số học sinh chính thức của mỗi đội tuyển không vượt quá số lớp của khối cộng thêm 2.

- Đối với trường THCS Nam Cao

+ Khối 6: Tổng số học sinh dự kiểm tra chính thức là 40/105 học sinh, số lượng theo đội tuyển là: Toán và Ngữ văn mỗi đội tuyển có 15 học sinh chính thức và không quá 5 học sinh dự khuyết, đội Tiếng Anh có 12 học sinh (gồm 10 học sinh chính thức và 02 học sinh dự khuyết).

+ Khối 7: Tổng số học sinh dự kiểm tra chính thức là 40/104 học sinh, số lượng theo đội tuyển là: Toán và Ngữ văn mỗi đội tuyển có 15 học sinh chính thức và không quá 5 học sinh dự khuyết, đội Tiếng Anh có 12 học sinh (gồm 10 học sinh chính thức và 02 học sinh dự khuyết).

- Đối với trường THCS Bắc Lý và Nhân Hậu: Số học sinh chính thức dự kiểm tra mỗi khối=Tổng số học sinh khối đó x 9% + số học sinh của trường đã tuyển được từ xã ngoài (theo kế hoạch tuyển sinh đã được phê duyệt và số học sinh tuyển còn học tại trường đến thời điểm hiện tại), số học sinh chính thức mỗi đội tuyển của trường THCS Bắc Lý tối đa 7 học sinh, trường THCS Nhân Hậu tối đa 6 học sinh.

b. Đối với khối 8

- Tổng số học sinh chính thức dự kiểm tra bằng 20% tổng số học sinh lớp 8 của trường đó; số học sinh chính thức dự kiểm tra ở mỗi đội tuyển không vượt quá số lớp của trường đó và có ít nhất 01 học sinh/đội tuyển (riêng trường THCS Văn Lý và Nhân Đạo số học sinh chính thức mỗi đội tuyển tối thiểu bằng số lớp).

- Trường THCS Nam Cao: Mỗi đội tuyển Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh có 10 học sinh (gồm 08 học sinh chính thức và 02 học sinh dự khuyết); các đội tuyển còn lại có 09 học sinh (gồm 07 học sinh chính thức và 02 học sinh dự khuyết).

- Trường THCS Bắc Lý và THCS Nhân Hậu: Số học sinh chính thức dự kiểm tra=Tổng số học lớp 8 x 20% + số học lớp 6 năm học 2015-2016 của trường đã tuyển được từ xã ngoài (theo kế hoạch tuyển sinh đã được phê duyệt và số học sinh tuyển còn học tại trường đến thời điểm hiện tại), số học sinh chính thức mỗi đội tuyển của trường THCS Bắc Lý và THCS Nhân Hậu tối thiểu là 3 học sinh.

(có phương án tổng số học sinh từng khối kèm theo)

* Ghi chú: Ngoài số học sinh dự kiểm tra chính thức ở trên. Các trường THCS lựa chọn thêm học sinh dự khuyết (tổng số học sinh dự khuyết không vượt quá 20% số học sinh chính thức theo từng khối) để thay thế khi học sinh chính thức vì lý do khách quan không tham gia kiểm tra theo đăng ký. Đối với các trường THCS căn cứ vào tình hình thực tế của trường nếu có nhu cầu đăng ký số học sinh dự kiểm tra nhiều hơn số lượng theo quy định có đề nghị bằng văn bản về Phòng GD&ĐT trước ngày 08/4/2018 (đồng chí Trần Tiến Đang nhận). Học sinh dự khuyết được xếp giải như học sinh chính thức, không tính giải đồng đội.

4. Địa điểm và thành phần Hội đồng kiểm tra

Toàn huyện thành lập 3 Hội đồng kiểm tra chọn HSG lớp 6, 7 và 8  năm học 2017-2018, cụ thể như sau:

           4.1. Hội đồng kiểm tra số 1

Đặt tại trường THCS Nam Cao gồm học sinh của 06 trường THCS: Nam Cao, Văn Lý, Hợp Lý, Chính Lý, Công LýNguyên Lý (dự kiến khối 8: 9 phòng kiểm tra; khối 7: 5 phòng; khối 6: 5 phòng kiểm tra; 23 giám thị)

- Lãnh đạo Hội đồng Thanh tra, Thư ký: Có Quyết định sau;

     - Giám thị: Là giáo viên của 9 trường có học sinh dự kiểm tra tại Hội đồng kiểm tra THCS Nhân Mỹ (mỗi trường cử 02 giáo viên, riêng trường THCS  Nhân Mỹ cử 07 giáo viên).<

Các bài cùng chuyên mục

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trường THCS Nhân Đạo có phải là một môi trường học tập và tu dưỡng tốt?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 2

Hôm nay: 47

Tổng lượng truy cập: 256039