Tin tức : HOẠT ĐỘNG ĐỘI TNTP HCM- ĐOÀN TNCS HCM/

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THAO-VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG NGÀY 20-11

LLIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS NHÂN ĐẠO

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THAO VÀ HỘI THI

VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

I. Văn Nghệ:

1.Thời gian, địa điểm:

a. Thời gian dự kiến: 13h30’ ngày 19/11/2014.

b. Địa điểm: Tại trường THCS Nhân Đạo 

2. Nội dung - Thể loại: 

a. Nội dung, chủ đề: Ca ngợi về Bác Hồ, về quê hương đất nước, con người Việt Nam, về tình thầy trò, về mái trường, về Đoàn, Đội...

b. Thể loại: 

- Hát: Đơn ca, song ca, tam ca, tốp ca, khuyến khích các tiết mục có múa phụ họa, (múa phụ họa được cộng điểm).

- Múa: tập thể, múa dân vũ.

- Kịch và các thể loại khác (không quá 10 phút),……

* Khuyến khích các tiết mục có tính phong cách mới lạ, độc đáo và tuyên truyền, giáo dục cao. Chú ý các tiết mục dự thi nên có sự tư vấn hoặc tham kháo ý kiến của thày cô chủ nhiệm để tránh trường hợp các tiết mục không phù hợp với chủ đề hội thi. Tiết mục có chủ đề không phù hợp sẽ không được chấm điểm.

3. Thành phần tham gia:

Tham gia theo lớp mỗi lớp có 3 tiết mục:

- Đơn ca.

- Tốp ca.

- Tự chọn (múa, kịch)

4. Kế hoạch thực hiện:

- Ngày đăng kí các tiết mục văn nghệ từ khi có thông báo. Hạn cuối đăng kí và nộp  nhạc beat, đĩa nhạc (usb, thẻ nhớ, băng đĩa…) là ngày: ngày 17/11/2014 đối với các tiết mục hát trên nền nhạc beat (tại phòng Đội cho thầy Đức hoặc thầy Hùng).

- Mỗi lớp đăng kí ít nhất là 3 tiết mục

- Trang phục biểu diễn: đẹp, lịch sự, có văn hóa, phù hợp với tiết mục biểu diễn.

- Quan điểm đánh giá: BGK dựa vào hiệu quả của thí sinh biểu diễn trên sân khấu để đánh giá. Đó là sự tổng hợp từ giọng ca, trang phục đến phong cách biểu diễn.

5. Cơ cấu giải thưởng văn nghệ:

* Giaûi thöôûng:

Đối với tập thể lớp

+ 01 giaûi Nhaát.

+ 01 giaûi Nhì.

+ 01 giaûi Ba.

III. THỂ THAO:

A. Caùc noäi dung thi

1. Khoái 8,9:

- Caàu loâng ñôn nam, ñôn nöõ.

- Neùm boùng: nam, nöõ.

- Chaïy ngaén: nam, nöõ.

- Chaïy beàn: nam, nöõ.

- Nhaûy xa: nam, nöõ.

- Nhaûy cao: nam, nöõ.

2. Khoái 6,7

- Câaàu loâng nam.

- Neùm boùng: nam, nöõ.

- Chaïy ngaén: nam, nöõ.

- Chaïy beàn: nam, nöõ.

- Nhaûy xa: nam, nöõ.

- Côø vua: nam, nöõ.

B. Cô caáu giaûi thöôûng

+ 01 giaûi Nhaát.

+ 01 giaûi Nhì.

C. Hình thöùc thi ñaáu.

- Caùc moân thi seõ ñöôïc thaøy Huøng höôùng daãn noäi quy vaø theå leä thi ñaáu.

* Ghi chuù:

- Moät hoïc sinh chæ ñöôïc pheùp tham gia 1 moân côø vua, caàu loâng hoaëc khoâng quaù 2 noäi dung ñoái vôùi moân ñieàn kinh.

- Khi thi đấu, các vận động viên phải tuân thủ quyết định của trọng tài điều khiển trận đấu.

- Moïi vi phaïm BTC seõ töôùc quyeàn thi ñaáu cuûa caùc caù nhaân VÑV hoaëc caû ñoäi.

D. Xeáp loaïi chung vaên ngheä, baùo töôøng vaø TDTT

Coäng toång ñieåm ôû moãi noäi dung thi: Vaên ngheä; TDTT; Baùo töôøng ñeå xeáp loaïi ñaùnh giaù thi ñua giöõa caùc chi ñoäi. Keát quaû xeáp loaïi chung ñöôïc tính baèng 1 tuaàn thi ñua trong thaùng 11.

E. Thời gian thi: do BGH nhà trường quyết định (trước 20/11)

Các lớp nộp danh sách học sinh dự thi về cho thày Hùng trước ngày 10/11/2014

               Nhân Đạo, ngày 06 tháng 11 năm 2014

Kí duyệt của BGH

 

 

 

TM.BCH LIÊN ĐỘI

TPT

Nguyễn Văn Đức

 

QTV

Tải tệp đính kèm

Các tin khác

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trường THCS Nhân Đạo có phải là một môi trường học tập và tu dưỡng tốt?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 2

Hôm nay: 59

Tổng lượng truy cập: 254094