Tin tức : HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN/

Chỉ đạo thực hiện QCDC năm 2019

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH HÀ NAM

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN LÝ NHÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Số: 63 /LĐLĐ

“V/v chỉ đạo thực hiện QCDC năm 2019”

Lý Nhân, ngày 05 tháng 12 năm 2018

 

Kính gửi: Các Công đoàn cơ sở

 

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại Công văn số 50-CV/BCĐ ngày 08/11/2018 về việc tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức và Hội nghị Người lao động năm 2019; chỉ đạo của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam về việc thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) năm 2019; để tổ chức tốt Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức (CBCC,VC) trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức tốt Hội nghị người lao động (NLĐ), xây dựng và ký kết Thỏa ước lao động tập thể trong các loại hình doanh nghiệp đạt chất lượng, hiệu quả; Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện đề nghị các Công đoàn cơ sở thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Chủ động phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp, người sử dụng lao động triển khai thực hiện QCDC năm 2019:

- Đối với cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập: tổ chức Hội nghị CBCC,VC theo quy định tại Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ “Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập”; thời gian hoàn thành: trong tháng 01 năm 2019.

- Các đơn vị khối giáo dục, trường học: thời gian thực hiện tổ chức Hội nghị CBCCVC theo năm học (năm học 2019-2020 tổ chức xong và báo cáo LĐLĐ huyện trước ngày 20/10/2019).

- Đối với các doanh nghiệp: tổ chức Hội nghị Người lao động theo quy định tại Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ “Quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc”: Những doanh nghiệp đã ổn định sản xuất, hoàn thành tổ chức Hội nghị người lao động hằng năm trước 30/4/2019; đối với những doanh nghiệp đi vào sản xuất kinh doanh vào các tháng trong năm, hạch toán theo năm sản xuất (nếu có) thì tổ chức Hội nghị người lao động khi kết thúc năm sản xuất kinh doanh.

- Nội dung, chương trình tổ chức Hội nghị CBCC,VC thực hiện như Hướng dẫn số 10/HD-LĐLĐ ngày 12/12/2016 của LĐLĐ huyện Lý Nhân.

- Nội dung, chương trình tổ chức Hội nghị Người lao động thực hiện như Hướng dẫn số 11/HD-LĐLĐ ngày 12/12/2016 của LĐLĐ huyện Lý Nhân.

2. Đối với các doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn, Ban giám đốc, lãnh đạo doanh nghiệp liên hệ với Liên đoàn Lao động huyện Lý Nhân để được hướng dẫn, giúp đỡ, phối hợp triển khai thực hiện Quy chế dân chủ, tổ chức Hội nghị Người lao động, xây dựng và ký kết Thỏa ước lao động tập thể. Liên đoàn Lao động huyện thực hiện quyền và trách nhiệm theo Hướng dẫn số 305/HD-TLĐ ngày 19/03/2014 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Kết thúc thời gian tổ chức Hội nghị dân chủ, các đơn vị báo cáo kết quả, gửi Biên bản, Nghị quyết hội nghị về Liên đoàn Lao động huyện Lý Nhân (đối với Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trước ngày 30/01/2019; đối với Hội nghị Người lao động trước ngày 20/04/2019; đối với các CĐCS khối giáo dục, trường học yêu cầu tổ chức xong trước ngày 20/10/2019)./.

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ

Nơi nhận:

CHỦ TỊCH

- Ban Chỉ đạo QCDC huyện;

 

- TT LĐLĐ tỉnh Hà Nam;             (để báo cáo)

 

- Ban CTCS LĐLĐ tỉnh;

 

- Phòng GD&ĐT;                 (để phối hợp)

 

- CĐCS;                                (để thực hiện)

 

- Lưu LĐLĐ.

Nguyễn Văn Hùng

 

TNH

Các tin khác

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trường THCS Nhân Đạo có phải là một môi trường học tập và tu dưỡng tốt?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 3

Hôm nay: 101

Tổng lượng truy cập: 256093