Tin tức : CÔNG NGHỆ THÔNG TIN/

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỦA PGD NĂM HỌC 2016 - 2017

UBND HUYỆN LÝ NHÂN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 

Số:  525 /PGDĐT - CNTT

V/v triển khai ứng dụng sổ liên lạc điện tử SMS năm học 2016 - 2017

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Lý Nhân, ngày  01 tháng  8  năm 2016

         

Kính gửi: Ông (Bà) Hiệu trưởng trường tiểu học, THCS trong toàn huyện.

Căn cứ Công văn số 726/SGDĐT-CNTT ngày 30 tháng 5 năm 2016 của Sở GDĐT Hà Nam về việc ứng dụng sổ liên lạc điện tử SMS năm học 2016 - 2017, Phòng GDĐT triển khai công tác ứng dụng sổ liên lạc điện tử SMS năm học 2016-2017 tại các trường tiểu học, THCS trên địa bàn huyện, cụ thể như sau:

1. Các trường Tiểu học, THCS trong huyện phối hợp với VNPT Hà Nam triển khai ứng dụng giải pháp mạng giáo dục Việt Nam (VNEdu) trong năm học 2016 - 2017, cụ thể: triển khai tính năng “Sổ liên lạc điện tử” để liên lạc giữa nhà trường và phụ huynh học sinh, sau khi bàn bạc và có sự đồng thuận của phụ huynh học sinh.

    2. Thời gian thực hiện: Ký hợp đồng giữa nhà trường với VNPT, cài đặt hệ thống trong tháng 8/2016; duy trì hệ thống hết năm học 2016 - 2017, theo lộ trình sau:

2.1. Các trường lập danh sách cán bộ, giáo viên toàn trường kèm theo số điện thoại di động; danh sách học sinh toàn trường kèm theo số điện thoại di động của phụ huynh học sinh để gửi tin nhắn (theo mẫu gửi kèm). Thời gian thực hiện từ 01/8/2016 đến 05/8/2016.

2.2. Chuyển dữ liệu cho VNPT: Ngày 08/8/2016, các trường nộp danh sách cán bộ, giáo viên và danh sách học sinh theo mẫu trên về Phòng GDĐT (đ/c Nguyễn Anh Tuấn - Phụ trách CNTT nhận) tổng hợp và chuyển cho VNPT gồm 01 bản in có chữ ký của Hiệu trưởng và đóng dấu đỏ và 01 bản mềm gửi qua thư điện tử theo địa chỉ natuanpgd.ln@hanam.edu.vn.

2.3. Cài đặt hệ thống: VNPT Hà Nam thực hiện cài đặt hệ thống phần mềm nhắn tin cho các trường (tại VNPT Hà Nam) nhập dữ liệu giáo viên, học sinh các trường theo danh sách đăng ký của trường. Thời gian thực hiện từ ngày 10/08/2016 đến ngày 15/08/2016.

2.4. Tổ chức tập huấn và bàn giao tài khoản nhắn tin cho các trường; Ký hợp đồng giữa Hiệu trưởng nhà trường với VNPT (Thay cho giấy triệu tập)

- Thời gian: Từ 14h00 ngày 12/8/2016 (Chiều thứ Sáu)

- Địa điểm: Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

- Thành phần:

+ Lãnh đạo Phòng, chuyên viên phụ trách CNTT, Tiểu học và THCS;

+ Lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật VNPT Hà Nam;

+ Hiệu trưởng các trường tiểu học, THCS trong toàn huyện (mang theo dấu để ký hợp đồng) và 01 cán bộ giáo viên phụ trách công tác ứng dụng sổ liên lạc của trường (do Hiệu trưởng cử)

- Nội dung tập huấn:

+ VNPT bàn giao tài khoản tin nhắn, hướng dẫn soạn và gửi tin nhắn qua hệ thống.

+ Đại diện VNPT và Hiệu trưởng ký hợp đồng sử dụng dịch vụ.

* Yêu cầu: Khi tham gia tập huấn các trường mang theo máy tính xách tay, USB 3G để kết nối mạng, ổ cắm điện kéo dài

2.5. Từ 15/8/2016 hệ thống bắt đầu hoạt động và duy trì trong năm học 2016-2017

3. Phí sử dụng dịch vụ do VNPT thỏa thuận với các trường. Các trường có hợp đồng dịch vụ tiến hành thu phí và thanh toán với VNPT xong trước ngày 15/11/2016.

4. Để đảm bảo sự kết nối thông tin giữa các nhà trường với phụ huynh học sinh, tạo sự đồng thuận của phụ huynh học sinh, VNPT Hà Nam nhất trí miễn phí tin nhắn 01 tháng đầu (từ 15/8/2016 đến 15/9/2016) cho 100% học sinh tiểu học và THCS huyện Lý Nhân. Sau ngày 15/9/2016 trên cơ sở họp, thảo luận thống nhất với phụ huynh học sinh, các trường chốt danh sách học sinh tham gia dịch vụ và thông báo cho VNPT (qua Phòng GDĐT).

Trên tài khoản mà VNPT cấp cho Phòng GDĐT, Phòng GDĐT sẽ đăng nhập hệ thống để kiểm tra tình hình thực hiện, số lượng, nội dung tin nhắn của các trường tới phụ huynh học sinh, đồng thời có thể nhắn tin trực tiếp tới phụ huynh học sinh.

Phòng Giáo dục và Đào tạo Lý Nhân đề nghị Hiệu trưởng các trường tiểu học, THCS trong huyện nghiêm túc triển khai thực hiện việc ứng dụng sổ liên lạc điện tử năm học 2016 - 2017. Công tác này là một trong những tiêu chí đánh giá thi đua cuối năm, do đó đề nghị các nhà trường tích cực tuyên truyền, vận động phụ huynh học sinh tham gia. Trong quá trình triển khai, nếu có gì vướng mắc, liên hệ về Phòng GDĐT (đ/c Tuấn) để được hỗ trợ, giải quyết./.

Nơi nhận:

- Sở GDĐT Hà Nam;

- VNPT Hà Nam;          (để báo cáo)

- Trưởng phòng;

- LĐP, CĐN; (để ph/hợp chỉ đạo)

- CV: CNTT, TH, THCS;

- Như kính gửi (để thực hiện);

- Lưu: VT, CNTT.

 

 

KT.TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

                  (đã ký)

 

 

                 Nguyễn Trọng Dương

qtv

Các tin khác

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trường THCS Nhân Đạo có phải là một môi trường học tập và tu dưỡng tốt?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 3

Hôm nay: 102

Tổng lượng truy cập: 241062