Tin tức : KẾT QUẢ CÁC CUỘC THI, THI ĐUA KHEN THƯỞNG/

THỐNG KÊ THI VÀO LƠP 10-2017-2018

TæNG HîP THI VµO THPT N¨M HäC 2017-2018
                     
    Sè HS dù thi M«n Ng÷ v¨n M«n To¸n M«n TiÕng Anh Ba m«n
    Tæng ®iÓm Trung b×nh Tæng ®iÓm Trung b×nh Tæng ®iÓm Trung b×nh Tæng ®iÓm TB/m«m
    44 303 6.886364 312.25 7.09659 261 5.9318 876.25 6.63826
                     
danh s¸ch ®iÓm thi vµo thpt n¨m häc 2017-2018
tr­êng thcs nh©n ®¹o
                     
TT Tªn Hä vµ tªn Ngày sinh N¬i sinh Tr­êng §iÓm thi Ghi chó
Ng÷ V¨n To¸n TiÕng Anh Tæng 3 m«n
1 Huª Ph¹m ThÞ Huª 13/06/2002 Hµ Nam Nh©n §¹o 8 8.5 9 25.5 1.5
2 B¸ch TrÇn Xu©n B¸ch 13/06/2002 Hµ Nam Nh©n §¹o 7.25 8 9.5 24.75 2.5
3 Tróc TrÇn ThÞ Thanh Tróc 02/11/2002 Hµ Nam Nh©n §¹o 6.5 8 8 22.5 1.5
4 Dung NguyÔn ThÞ Kim Dung 06/03/2002 Hµ Nam Nh©n §¹o 8.5 7.75 7 23.25 1.5
5 Dung Tr­¬ng ThÞ Ph­¬ng Dung 26/11/2002 Hµ Nam Nh©n §¹o 8.75 7.75 5.5 22 1.5
6 §oan Ph¹m V¨n §oan 11/04/2002 Hµ Nam Nh©n §¹o 6 7 4.5 17.5 1.5
7 §øc Ph¹m Minh §øc 12/02/2002 Hµ Nam Nh©n §¹o 5 6.25 5.5 16.75 1.5
8 H»ng Ph¹m ThÞ Thu H»ng 19/10/2002 Hµ Nam Nh©n §¹o 5.5 6.25 5.25 17 1.5
9 HiÒn Phan ThÞ Thu HiÒn 10/11/2002 Hµ Nam Nh©n §¹o 5.75 4.75 2.25 12.75 1.5
10 HiÕu Phan V¨n HiÕu 13/03/2002 Hµ Nam Nh©n §¹o 7 7.25 5.75 20 1.5
11 Hång TrÇn ThÞ Hång 21/06/2002 Hµ Nam Nh©n §¹o 7.25 8 6.5 21.75 1.5
12 Huy Ph¹m Quang Huy 23/09/2002 Hµ Nam Nh©n §¹o 8.75 9 8.5 26.25 1.5
13 H­íng §Æng V¨n H­íng 04/06/2002 Hµ Nam Nh©n §¹o 7 7 6.75 20.75 1.5
14 Linh Phan V¨n Linh 11/10/2002 Hµ Nam Nh©n §¹o 6.75 5.75 6.5 19 1.5
15 H­¬ng Phan ThÞ H­¬ng 15/01/2002 Hµ Nam Nh©n §¹o 6.25 3.25 1.75 11.25 1.5
16 Loan Phan ThÞ Thanh Loan 20/12/2002 Hµ Nam Nh©n §¹o 8.25 8.5 7.75 24.5 1.5
17 Long Phan V¨n Long 06/08/2002 Hµ Nam Nh©n §¹o 6.5 8.5 4.75 19.75 1.5
18 My Ph¹m Trµ My 28/08/2002 Hµ Nam Nh©n §¹o 8 7.5 6 21.5 1.5
19 Minh Phan Thanh Minh 05/04/2002 Hµ Nam Nh©n §¹o 6 7.75 4.75 18.5 1.5
20 Nhung Ph¹m ThÞ Nhung 08/12/2002 Hµ Nam Nh©n §¹o 5.25 4.5 4.5 14.25 1.5
21 My Ph¹m Trµ My 27/11/2002 Hµ Nam Nh©n §¹o 6.75 6 7.5 20.25 1.5
22 Ngoan TrÇn ThÞ Ngoan 01/04/2002 Hµ Nam Nh©n §¹o 7.25 8 6.5 21.75 1.5
23 Quý Ph¹m §×nh Quý 25/12/2002 Hµ Nam Nh©n §¹o 7.25 9 9.25 25.5 1.5
24 Sang Ph¹m V¨n Sang 25/01/2002 Hµ Nam Nh©n §¹o 6.25 5 7.5 18.75 1.5
25 Th¶o TrÇn ThÞ Ph­¬ng Th¶o 16/03/2002 Hµ Nam Nh©n §¹o 6.75 5.75 4.25 16.75 1.5
26 NguyÖt NguyÔn ThÞ Minh NguyÖt 01/08/2002 Hµ Nam Nh©n §¹o 8.5 7.75 7.5 23.75 1.5
27 Nhung NguyÔn ThÞ Hång Nhung 21/01/2002 Hµ Nam Nh©n §¹o 6.5 8 4.75 19.25 1.5
28 Th¶o TrÇn ThÞ Th¶o 02/04/2002 Hµ Nam Nh©n §¹o 7 6.25 5.25 18.5 1.5
29 Ph­îng Ph¹m ThÞ Ph­îng 16/06/2002 Hµ Nam Nh©n §¹o 5.75 5.5 3.5 14.75 1.5
30 Th¨ng Phan V¨n Th¨ng 09/07/2002 Hµ Nam Nh©n §¹o 7.25 9 8 24.25 1.5
31 Sen Ph¹m ThÞ Sen 21/10/2002 Hµ Nam Nh©n §¹o 7.5 7.75 6 21.25 1.5
32 TiÕn NguyÔn M¹nh TiÕn 02/09/2002 Hµ Nam Nh©n §¹o 5.5 5 4.5 15 1.5
33 Thµnh TrÇn TiÕn Thµnh 20/03/2002 Hµ Nam Nh©n §¹o 6.75 7.75 4.5 19 1.5
34 Th¶o Ph¹m ThÞ Thu Th¶o 08/10/2002 Hµ Nam Nh©n §¹o 7.5 7.75 7.5 22.75 1.5
35 Ph¹m Anh Tó 28/09/2002 Hµ Nam Nh©n §¹o 7.75 8.25 9.25 25.25 1.5
36 Th¾ng TrÇn V¨n Th¾ng 02/03/2002 Hµ Nam Nh©n §¹o 6.25 6.75 3.25 16.25 1.5
37 Trang §µo ThÞ Trang 04/04/2002 Hµ Nam Nh©n §¹o 7 8.75 7 22.75 1.5
38 Vi Ph¹m Hµ Vi 28/08/2002 Hµ Nam Nh©n §¹o 7 6.25 4 17.25 1.5
39 D­¬ng NguyÔn ThÞ Thïy D­¬ng 20/12/2002 Hµ Nam Nh©n §¹o 8 8 9.25 25.25 1.5
40 H¶i NguyÔn Hoµng H¶i 19/10/2002 Hµ Nam Nh©n §¹o 6.5 6 3.25 15.75 1.5
41 C­¬ng NguyÔn V¨n C­¬ng 26/01/2002 Hµ Nam Nh©n §¹o 6.5 8 3 17.5 1.5
42 HiÒn §oµn ThÞ HiÒn 15/10/2002 Hµ Nam Nh©n §¹o 8.25 5.75 5 19 1.5
43 HiÖu TrÇn Trung HiÖu 13/01/2002 Hµ Nam Nh©n §¹o 5 7.25 5.25 17.5 1.5
44 Hßa NguyÔn ThÞ Hßa 31/10/2002 Hµ Nam Nh©n §¹o 6 7.5 5.25 18.75 1.5

TNH

Tải tệp đính kèm

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trường THCS Nhân Đạo có phải là một môi trường học tập và tu dưỡng tốt?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 3

Hôm nay: 22

Tổng lượng truy cập: 233838