Tin tức : HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN/

Hướng dẫn đăng ký thi đua và đề nghị khen thưởng

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH HÀ NAM

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN LÝ NHÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Số: 64 /LĐLĐ

“V/v hướng dẫn đăng ký thi đua và đề nghị khen thưởng”

Lý Nhân, ngày 05 tháng 12 năm 2018

 

Kính gửi: Các Công đoàn cơ sở

 

Căn cứ Luật Công đoàn năm 2012 và Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII);

Căn cứ Quyết định số 113/QĐ-LĐLĐ ngày 15 tháng 10 năm 2018 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam ban hành Quy chế khen thưởng của Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam;

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện hướng dẫn các Công đoàn cơ sở thực hiện đăng ký thi đua và đề nghị khen thưởng hàng năm như sau:

1. Đăng ký thi đua: Trên cơ sở Bản Giao ước thi đua được ký tại Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức (CBCC,VC) đối với cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp công lập, Hội nghị Người lao động (NLĐ) đối với các doanh nghiệp; Ban Chấp hành Công đoàn đăng ký thi đua cho tập thể và các cá nhân (theo mẫu gửi kèm) gửi về Liên đoàn Lao động huyện trước ngày 25 tháng 1 hàng năm; khối giáo dục, trường học đăng ký theo năm học gửi trước ngày 20 tháng 10 hàng năm (chỉ có tập thể và cá nhân đăng ký thi đua đầu năm thì mới xét đề nghị khen cuối năm).

2. Đề nghị khen Công đoàn cuối năm: các đơn vị họp bình xét thi đua; gửi Biên bản Hội nghị, họp bình xét thi đua và Hồ sơ đề nghị khen thưởng Công đoàn (theo mẫu gửi kèm) gửi về Liên đoàn Lao động huyện trước ngày 20 tháng 11 hàng năm; khối giáo dục, trường học gửi trước ngày 20 tháng 6 hàng năm (chỉ có tập thể và cá nhân đăng ký thi đua đầu năm thì mới xét đề nghị khen cuối năm).

3. Hồ sơ đề nghị khen thưởng Bằng Lao động sáng tạo gửi về LĐLĐ huyện trước ngày 20 tháng 6 hàng năm.

Liên đoàn Lao động huyện gửi kèm Quyết định số 113/QĐ-LĐLĐ ngày 15 tháng 10 năm 2018 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh ban hành Quy chế Khen thưởng của Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam, các đơn vị căn cứ thực hiện./.

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ

Nơi nhận:

CHỦ TỊCH

- CĐCS;

 

- Lưu LĐLĐ.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hùng

 

TNH

Các tin khác

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trường THCS Nhân Đạo có phải là một môi trường học tập và tu dưỡng tốt?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 3

Hôm nay: 101

Tổng lượng truy cập: 256093