Tin tức : HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN/

KẾ HOẠCH Tổ chức Giải bóng chuyền hơi dành cho cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Lý Nhân năm 2018

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG - PHÒNG GDĐT

HUYỆN LÝ NHÂN

 

 

Số: 08/KH-LĐLĐ-PGDĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Lý Nhân, ngày 25 tháng 10 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Giải bóng chuyền hơi dành cho cán bộ, giáo viên, nhân viên

ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Lý Nhân năm 2018

 

 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2018 của Liên đoàn Lao động huyện Lý Nhân; Hưởng ứng các hoạt động chào mừng thành công Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, chào mừng kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2018), Liên đoàn Lao động huyện Lý Nhân phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện xây dựng Kế hoạch tổ chức Giải bóng chuyền hơi dành cho cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Lý Nhân năm 2018 như sau:

I/ Mục đích, yêu cầu

- Tạo không khí thi đua sôi nổi, cổ vũ tinh thần cán bộ, giáo viên, nhân viên hưởng ứng các hoạt động chào mừng thành công Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, chào mừng kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2018). 

- Động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên của các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trong toàn huyện tích cực tập luyện TDTT tăng cường sức khoẻ.

- Tạo sự giao lưu đoàn kết, gắn bó, học tập lẫn nhau giữa các trường trong xã, thị trấn và giữa các trường trong huyện, góp phần nâng cao các hoạt động giáo dục trong nhà trường.

- Các đơn vị tổ chức luyện tập tích cực, tham gia giao lưu đảm bảo an toàn và đạt kết quả cao.

II/ Nội dung

1. Đối tượng tham gia

- Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trong mỗi xã, thị trấn, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện thành lập 1 đoàn gồm Trưởng đoàn, Phó trưởng đoàn, Huấn luyện viên, 01 đội bóng chuyền hơi nam hoặc nữ (có thể cả 2 đội). Mỗi đội gồm 8-10 vận động viên (VĐV) tham gia (05 VĐV chính thức, 3-5 VĐV dự bị).

- Trưởng đoàn là Phó hiệu trưởng - Chủ tịch CĐCS trường THCS của xã, thị trấn. Xã Hoà Hậu đề nghị đồng chí Phó hiệu trưởng - Chủ tịch CĐCS trường THCS Nhân Hòa làm trưởng đoàn. Thị trấn Vĩnh trụ đề nghị đồng chí Phó Hiệu trưởng - Chủ tịch CĐCS trường THCS Nam Cao làm trưởng đoàn. Phó trưởng đoàn là Phó hiệu trưởng - Chủ tịch CĐCS trường Tiểu học. Phòng Giáo dục và Đào tạo đồng chí Chủ tịch CĐCS là trưởng đoàn.

- Vận động viên là cán bộ, giáo viên, nhân viên hiện đang công tác tại các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trong cùng đơn vị xã, thị trấn. Đối với Phòng GDĐT vận động viên là cán bộ, công chức, viên chức, lao động đang công tác tại cơ quan Phòng.

2. Thời gian, địa điểm tổ chức thi đấu

- Thời gian dự kiến: từ ngày 06/11/2018 - 15/11/2018 (thông báo cụ thể khi họp chuyên môn).

- Địa điểm: Tại phòng GDĐT huyện và trường THCS Nam Cao.

3. Đăng ký tham dự giải

Các đơn vị đăng ký tham gia giải đấu bằng bản in và bản mềm (theo mẫu gửi kèm) gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo (bản in đồng chí Định nhận, bản mềm qua Email: lqdinh65pgd@hanam.edu.vn ) trước ngày 02/11/2018.

4. Hình thức thi đấu

Căn cứ vào số lượng đội đăng ký tham gia giải đấu, BTC sẽ thống nhất với các đơn vị và quyết định hình thức thi đấu cụ thể và thông báo tới các đơn vị sau.

5. Cơ cấu giải thưởng

Xếp giải thưởng theo đội (không xếp giải toàn đoàn đối với những đơn vị có 02 đội bóng chuyền hơi nam và nữ tham gia) dự kiến:

- 02 Giải Nhất (01 giải Nhất nam, 01 giải Nhất nữ);

- 02 Giải Nhì (01 giải Nhì nam, 01 giải Nhì nữ);

- 04 Giải Ba (02 giải Ba nam, 02 giải Ba nữ).

III/ Tổ chức thực hiện

1. Liên đoàn Lao động huyện

- Xây dựng và triển khai Kế hoạch, ban hành Điều lệ tổ chức Giải bóng chuyền hơi dành cho cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Lý Nhân năm 2018.

- Ban hành các văn bản, công văn có liên quan đến công tác tổ chức Giải.

- Thành lập Ban tổ chức điều hành Giải.

- Tổ chức họp Ban tổ chức, họp chuyên môn.

- Tổ chức bốc thăm, chia bảng, giám sát các trận đấu.

- Tổ chức và điều hành Lễ khai mạc, trao thưởng, bế mạc.

- Phối hợp với Đài truyền thanh huyện để tuyên truyền cho Giải.

- Chi kinh phí tổ chức và tiền thưởng.

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Phối hợp với LĐLĐ huyện xây dựng Kế hoạch, Điều lệ Giải và các văn bản có liên quan.

- Tham gia tổ trọng tài điều hành cho Giải.

- Nhận hồ sơ đăng ký của các đội tham gia.

- Chuẩn bị sân bãi, cột lưới, bảng lật số, và các điều kiện cần thiết cho sân đấu.

- Chuẩn bị cơ sở vật chất, trang trí khánh tiết phục vụ khai mạc, bế mạc và công tác tổ chức giải, băng zôn tuyền truyền.

- Phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện tổ chức và điều hành giải.

3. Các đơn vị tham gia

          - Tuyển chọn, thành lập đội bóng chuyền hơi đăng ký về Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện theo đúng thời gian quy định.

          - Tích cực tập luyện và chuẩn bị các điều kiện tham gia Giải đấu đạt chất lượng, an toàn và hiệu quả.

IV/ Kinh phí

- Liên đoàn Lao động huyện chịu trách nhiệm toàn bộ kinh phí về tổ chức, tuyên truyền, các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, bóng thi đấu, giải thưởng, in cờ lưu niệm, cờ giải thưởng, trang trí khánh tiết khai mạc và bế mạc.

- Các đơn vị tham gia Giải đấu tự túc kinh phí tập luyện, ăn uống, đi lại, bồi dưỡng, nghỉ ngơi của đơn vị trong suốt quá trình tham dự Giải.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Giải bóng chuyền hơi dành cho cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Lý Nhân năm 2018. Ban Thường vụ LĐLĐ huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đề nghị các đơn vị triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả./.

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hùng

Nơi nhận:

- Thường trực LĐLĐ tỉnh;

- Thường trực Huyện ủy;              (để b/c)

- Ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh;              

- Phòng GD-ĐT; LĐLĐ;               (để p/h)

- Các CĐCS ngành GDĐT huyện; (để t/h)

- Lưu: LĐLĐ huyện, PGDĐT.

 

 

 

 

 

        LĐLĐ HUYỆN LÝ NHÂN                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐƠN VỊ ………………….                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                         

       Số:       /ĐK-NGD                       ………, ngày    tháng 11 năm 2018

 

 

ĐĂNG KÝ

Tham gia Giải bóng chuyền hơi dành cho cán bộ, giáo viên, nhân viên

ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Lý Nhân năm 2018

 

 

          - Tên đơn vị: ………………………………………………………….……

- Họ và tên, chức vụ, đơn vị trưởng đoàn: ……………..……………….....

……………………………………………………………………………..

- Số điện thoại trưởng đoàn: ………………………………………………

- Họ và tên huấn luyện viên: ………………………………………………

 

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị

Giới tính

Ghi chú

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                 TRƯỞNG ĐOÀN

- LĐLĐ huyện (để b/c);                         

- Các trường có VĐV tham gia;

- Các VĐV tham gia;

- Lưu: VT.

 

 

                                                                             

 

TNH

Tải tệp đính kèm

Các tin khác

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trường THCS Nhân Đạo có phải là một môi trường học tập và tu dưỡng tốt?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 3

Hôm nay: 101

Tổng lượng truy cập: 256093