Tin tức : HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN/

KẾ HOẠCH SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO CỤM TRƯỜNG ( CỤM II)-Lần 1, Năm học 2018 - 2019

PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN

CỤM SINH HOẠT CHUYÊN MÔN (II)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

           Lý Nhân, ngày 05 tháng 10 năm 2018

 

 

KẾ HOẠCH

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO CỤM TRƯỜNG ( CỤM II)

Năm học 2018 - 2019

 

Thực hiện Công văn 1451/SGDĐT-GDTrH ngày 04/10/2016 của Sở GDĐT Hà Nam hướng dẫn việc tổ chức thực hiện sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường, nghiên cứu bài học, chuyên đề và tham gia diễn đàn trên mạng ở các trường trung học; Công văn số 739/GDĐT-THCS ngày 13/10/2016 của Phòng GD&ĐT Lý Nhân, về việc tiếp tục đổi mới sinh hoạt chuyên môn ở các trường THCS; Công văn số 866/GDĐT-THCS ngày 27/9/2018 của Phòng GD&ĐT Lý Nhân, về việc tổ chức sinh hoạt chuyên môn ở các trường THCS;

Cụm sinh hoạt chuyên môn cấp THCS (cụm II)  xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn (SHCM) trong các trường THCS thuộc cụm 3, tập trung vào thực hiện đổi mới PPDH và KTĐG theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh .

- Cán bộ quản lý, giáo viên trong cụm trường cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, tháo gỡ khó khăn về nội dung, phương pháp, hình thức dạy học, đánh giá học sinh và công tác quản lý các hoạt động giáo dục.

2. Yêu cầu

 Việc sinh hoạt chuyên môn cụm trường được thực hiện nghiêm túc, mang lại hiệu quả thiết thực. Tổ chức dạy thử nghiệm một số môn để dự giờ, phân tích, rút kinh nghiệm và thực hiện phù hợp với thực tiễn mỗi nhà trường.

          II. NỘI DUNG SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO CỤM TRƯỜNG.

  1. Thời gian:

- Lần 1:  từ 13h30 ngày 25/10/2018 (thứ Năm)

- Lần 2: từ 13h30 ngày 28/3/2019 (thứ Năm)

          2. Địa điểm:

     - Lần 1: tại trường THCS Chân Lý

     - Lần 2: tại trường THCS Bắc Lý

3. Thành phần: Cán bộ quản lý và giáo viên các trường thuộc cụm II (gồm 08 trường THCS: Nhân Chính, Nhân Nghĩa, Nhân Hưng, Nhân Đạo, Đạo Lý, Chân Lý, Đức Lý, Bắc Lý).

                4. Nội dung sinh hoạt chuyên môn (lần 1).

4.1. Từ 13h30 đến 14h00: Công tác chuẩn bị

4.2. Từ 14h00 đến 14h45: Dự giờ theo môn

4.3. Từ 15h00 đến 16h30: Trao đổi, rút kinh nghiệm giờ dạy theo môn dự giờ tại các phòng dự giờ. (Lưu ý: CB, GV được phân công Chủ trì việc trao đổi, rút kinh nhiệm giờ dạy cử thư ký ghi Biên bản)

4.4. Từ 16h30 đến 17h00: Họp, tổng hợp ý kiến và thống nhất những vấn đề cơ bản trong sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường.

a) Thành phần: Lãnh đạo trường; tổ trưởng, tổ phó chuyên môn các trường trong cụm II; cán bộ, giáo viên chủ trì sinh hoạt các môn (nhóm môn)

b) Địa điểm: Phòng Hội đồng trường THCS Chân Lý

c) Nội dung:

- Các cán bộ, giáo viên chủ trì việc trao đổi, rút kinh nhiệm giờ dạy phát biểu ý kiến trên cơ sở tập hợp ý kiến ở phần  rút kinh nghiệm giờ dạy minh họa.

- Lãnh đạo trường, tổ trưởng, tổ phó CM các trường trong cụm phát biểu ý kiến về các vấn đề:

+ Những nội dung trao đổi trong sinh hoạt chuyên môn cụm trường lần 1.

+ Góp ý cho việc xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên cụm trường lần 2.

- Phụ trách cụm II phát biểu ý kiến thống nhất những vấn đề cơ bản.

          III. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ.

          1. Phân công các trường dạy minh họa (lần 1).

          - Trường THCS Nhân Nghĩa : Công Nghệ

          - Trường THCS Nhân Chính: Vật lý, Lịch sử

          - Trường THCS Nhân Đạo: Sinh học

          - Trường THCS Đạo Lý: GDCD

          - Trường THCS Đức Lý: Tin học

- Trường THCS Chân Lý: Hóa học, Ngữ văn

- Trường THCS Bắc Lý: Toán, Địa lý

            Lưu ý: Việc dạy minh họa theo định hướng của PGD: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Công Nghệ dạy học 01 tiết (hoặc chủ đề) theo phương pháp “Bàn tay nặn bột” hoặc phương pháp và kĩ thuật tổ chức hoạt động học theo nhóm và hướng dẫn học sinh tự học. Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tin học, GDCD dạy học 01 tiết (hoặc chủ đề) theo phương pháp và kĩ thuật tổ chức hoạt động học theo nhóm và hướng dẫn học sinh tự học. Tiết dạy không nhất thiết phải đúng PPCT ở thời điểm tổ chức sinh hoạt chuyên môn cụm. Các trường chủ động máy chiếu và phông phục vụ cho tiết dạy của trường mình.

            Dự kiến sinh hoạt chuyên môn lần 2 đặt tại trường THCS Bắc Lý (28/3/2019)với nội dung: Sinh hoạt chuyên môn theo chuyên đề.

Dự kiến phân công xây dựng chuyên đề:

            - Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện: trường THCS Nhân Chính, Đức Lý

          - Nâng cao chất lượng HSG: trường THCS Bắc Lý, Chân Lý

            - Nâng cao chất lượng đại trà: trường THCS Nhân Đạo, Nhân Hưng

          - Nâng cao chất lượng thi vào THPT: trường THCS Nhân Nghĩa, Đạo Lý

          2. Phân công cán bộ, giáo viên chủ trì trao đổi rút kinh nghiệm các môn (Nhóm môn) lần 1.

- Môn Toán: Ông Nguyễn Thành Tâm - Phó hiệu trưởng trường THCS Bắc Lý

- Môn Vật Lý: Ông Ngô Văn Hằng - Hiệu trưởng trường THCS Nhân Hưng

- Môn Hóa học: Ông Tạ Ngọc Hưng - Hiệu trưởng trường THCS Chân Lý

- Môn Sinh học: Bà Cao Thị Hiển Nhiên - Giáo viên trường THCS Nhân Nghĩa

- Môn Tin học: Ông Nguyễn Khắc Dũng - Giáo viên trường THCS Bắc Lý

- Môn Công nghệ: Ông Đào Minh Đông – Giáo viên trường THCS Chân Lý

- Môn Ngữ Văn: Bà Đặng Thị Kim Minh - Phó hiệu trưởng trường THCS Bắc Lý

- Môn Lịch Sử: Bà Nguyễn Thị Thủy - Giáo viên trường THCS Bắc Lý

- Môn Địa Lý: Bà Đoàn Thị Thanh Miên - Giáo viên trường THCS Bắc Lý

Lưu ý: Các đ/c chủ trì trao đổi rút kinh nghiệm bám sát nội dung trong công văn 739/GDĐT-THCS ngày 13/10/2016 của Phòng GD&ĐT Lý Nhân để thực hiện)

          3. Đối với các trường THCS thuộc cụm II:

          3.1. Lãnh đạo các nhà trường, tổ chuyên môn quán triệt Công văn số 739/GDĐT-THCS ngày 13/10/2016 của Phòng GD&ĐT Lý Nhân về việc tiếp tục đổi mới sinh hoạt chuyên môn ở các trường THCS và Công văn số 866/GDĐT-THCS ngày 27/9/2018 của Phòng GD&ĐT Lý Nhân về việc tổ chức sinh hoạt chuyên môn ở các trường THCS tới toàn thể cán bộ, giáo viên trong đơn vị mình.

          3.2. Lập danh sách giáo viên dự các môn (nhóm môn) theo hướng huy động tối đa GV có chuyên môn phù hợp tham gia SHCM

          3.3. Triển khai cho các tổ, nhóm CM, giáo viên đăng ký và chuẩn bị các tiết dạy minh họa theo phân công. Thông báo tên bài dạy cho giáo viên dự các môn ( nhóm môn) để giáo viên nghiên cứu trước. (Cụ thể tên bài dạy sẽ gửi cho các trường trong cụm vào ngày 15/10/2018)

            3.4. Chuẩn bị ý kiến phát biểu trong sinh hoạt chuyên môn và đóng góp ý kiến cho việc xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên cụm trường lần 2.

3.5. Các trường có giáo viên dạy minh họa chủ động chuẩn bị các điều kiện trang thiết bị, đồ dùng dạy học… phục vụ các tiết dạy minh họa. Trường đặt cụm chuẩn bị phông và đèn chiếu.

          * Thống nhất thời gian gửi thông tin về cụm trưởng cụm II. (qua email c2bacly@hanam.edu.vn)  gồm: Tên bài dạy, họ tên giáo viên dạy minh họa; Danh sách cán bộ, giáo viên dự giờ các môn chậm nhất vào ngày  15/10/2018.

Trong quá trình triển khai nếu có vấn đề cần trao đổi, đề nghị các đồng chí Hiệu trưởng các trường trong cụm II phản ánh kịp thời với đồng chí Trương Quốc Hà để phối hợp thực hiện./.

 

Nơi nhận:                                                                 

 - Phòng GD&ĐT (để báo cáo);                                           

 - Các trường THCS cụm II (để phối hợp t/hiện); 

 - Lưu: VT.

 

THAY MẶT CỤM II

 

 

 

 

Trương Quốc Hà

 

             

                   

 

 

 

 

 

Gửi qua mạng về THCS Bắc Lý vào ngày 15/10/2018

 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN THAM DỰ SINH HOẠT CHUYÊN MÔN

Trường THCS.....

 

TT

Họ tên

TĐCM

Tham gia SHCM môn

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

ĐĂNG KÝ BÀI DẠY TẠI CỤM SINH HOẠT CHUYÊN MÔN

Trường THCS................

 

Họ tên GV dạy

Môn

Tiết

Tên bài dạy

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN

CỤM SINH HOẠT CHUYÊN MÔN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

          

 

BIÊN BẢN

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CỤM II

                                                  Bộ môn: ..................................

 

  1. Thời gian:...............ngày …… tháng…….. năm ……….
  2. Địa điểm:…………………………………………………………………..
  3. Thành phần:………………………………………………………….........

……………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………...

  1. Nội dung:

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

LĐ TRƯỜNG  ĐẶT ĐỊA ĐIỂM                NHÓM TRƯỞNG                   THƯ KÝ                         

 

TNH

Tải tệp đính kèm

Các tin khác

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trường THCS Nhân Đạo có phải là một môi trường học tập và tu dưỡng tốt?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 3

Hôm nay: 101

Tổng lượng truy cập: 256093