Tin tức : HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN/

KẾ HOẠCH Hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân Năm học 2018-2019

CĐCS TRƯỜNG THCS NHÂN ĐẠO

BAN THANH TRA NHÂN DÂN

 

 
 
 

 

 

Số: 01/KH- BTTND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

          Nhân Đạo, ngày 19  tháng 10 năm 2018

  

KẾ HOẠCH

Hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân

Năm học 2018-2019

 

 

I/ CĂN CỨ LẬP KẾ HOẠCH:

         Căn cứ Luật Công đoàn Việt Nam 2012 ; Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

         Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15/11/2010;

         Căn cứ Nghị định số 159/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 về việc quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật thanh tra về tổ chức và hoạt động  của Ban thanh tra nhân dân;         

 Căn cứ Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra giáo dục;

Căn cứ Hướng dẫn số 02 /HD/CĐN  ngày 30/1/2018 của Công đoàn giáo dục Việt Nam  hướng dẫn việc tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân trong các cơ quan thuộc ngành giáo dục;

Căn cứ Nghị quyết số 09b/NQ-BCH ngày 23/8/2016 của Ban chấp hành TLĐLĐ Việt Nam về Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện qui chế dân chủ ở cơ sở trong tình hình mới;

Căn cứ Hướng dẫn số 02/HD-LĐLĐ ngày 04/1/2016 của LĐLĐ huyện Lý Nhân vê việc hướng dẫn hoạt động của ban thanh tra nhân dân;

Căn cứ vào Nghị quyết của Ban chấp hành công đoàn trường THCS Nhân Đạo, nhiệm kỳ 2017-2022;

 Căn cứ vào Nghị quyết của Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, người lao động trường THCS Nhân Đạo, năm học 2018-2019;

- Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-CĐCS, ngày 19/10/2018 của Chủ tịch Công đoàn Trường về việc công nhận Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018 - 2020;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế của Ban thanh tra Nhân dân (TTND) trường THCS Nhân Đạo, nhiệm kỳ 2018-2020.

II/ MỤC TIÊU:

- Nhằm tăng cường hiệu lực quản lý, bảo đảm và nâng cao năng lực giáo dục toàn diện, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước, cũng như việc thực hiện các nội quy, quy chế của nhà trường cũng như của ngành.

- Nâng cao nhận thức trong cán bộ giáo viên chấp hành quy chế chuyên môn và các hoạt động giáo dục khác để góp phần xây dựng trường học xuất sắc đi đầu trong phong trào thi đua của tỉnh nhà.

- Phát hiện kịp thời những thiếu sót, để có biện pháp giải quyết, không để những thiếu sót, sai phạm ngày càng trầm trọng hơn. Từ đó cùng nhau xây dựng nhà trường  ngày một đi lên.

- Tăng cường tinh thần làm chủ xây dựng và duy trì khối đoàn kết nội bộ, bảo về quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của CBCC  trong nhà trường.

- Phản ảnh kịp thời tình hình, kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân cho Ban chấp hành công đoàn nắm bắt và chỉ đạo. 

III/ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN:

1.Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ công tác hằng năm của cơ quan, đơn vị

- Giám sát việc triển khai các văn bản của cấp trên.

- Giám sát việc xây dụng chương trình, kế hoạch triển khai các văn bản của cấp trên

- Giám sát việc thực hiện các chỉ đạo của cấp trên có liên quan đến nhiệm vụ của đơn vị

- Giám sát việc thực hiện quy định vể kê khai, minh bạch tài sản.

- Giám sát việc quản lý tổ chức dạy thêm, học thêm của nhà trường và của cán bộ, công chức, viên chức cơ quan ở Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường, trung tâm trực thuộc (giấy phép dạy thêm; chương trình dạy; số lượng người học, …)

- Giám sát việc thành lập các tổ chuyên môn; bổ nhiệm Tổ trưởng, Tổ phó chuyên môn

- …

2.Việc sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách nhà nước, sử dụng các quỹ, chấp hành chế độ quản lý tài chính, tài sản và công tác tự kiểm tra tài chính của cơ quan, đơn vị

- Giám sát việc xây dựng; thông qua và thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ;

- Giám sát việc thực hiện công tác thu, chi của cơ quan, đơn vị (gồm thu ngân sách, xã hội hóa, các nguồn tài trợ khác; chi: lương, phụ cấp, công tác phí...)

- Giám sát việc thực hiện công khai  dự toán, quyết toán

- …

3. Việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; việc thực hiện nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị

- Giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu đã được Hội nghị CBCCVC thông qua

- Giám sát việc ban hành, việc thực hiện nội quy cơ quan; Nội quy tiếp công dân; Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy định không hút thuốc lá; Quy định không uống rượu, bia trong phạm vi nhà trường; Quy định thực hiện an toàn giao thông…

4. Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật

- Gíam sát việc thực hiện nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc (ban hành tiêu chuẩn, kết quả xét duyệt, tỉ lệ, công khai kết quả)

- Giám sát việc phân công lao động; việc thực hiện thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi của nhà giáo và người lao động

- Giám sát việc thực hiện phụ cấp thâm niên, phụ cấp ưu đãi; chế độ của giáo viên đi học sau .

- Giám sát việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng (Quyết định thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng; quy chế hoạt động của Hội đồng thi đua khen thưởng; tiêu chí các danh hiệu thi đua; tiêu chí đề nghị khen thưởng; kế hoạch thi đua; các bản đăng ký thi đua; báo cáo tổng kết phong trào thi đua; việc bình xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng; việc công khai kết quả bình xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng)

- Giám sát việc ký kết, thực hiện hợp đồng lao động (đối với nhân viên bảo vệ, tạp vụ); hợp đồng làm việc (đối với nhà giáo); hợp đồng thỉnh giảng

- Giám sát việc thông báo tuyển dụng; việc tổ chức thi tuyển; xét tuyển viên chức

5. Việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở cơ quan, đơn vị

- Giám sát việc tổ chức Hội nghị CBCCVC;

- Giám sát việc thông qua, việc ban hành, việc thực hiện quy chế dân chủ

- Giám sát việc thực hiện các quy định về công khai

6. Việc tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền của người đứng đầu; việc thi hành các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

- Giám sát việc ban hành quy định tiếp công dân; việc bố trí nơi tiếp công dân; lịch tiếp công dân.

- Giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân của thủ trưởng đơn vị

7. Việc thực hiện các kết luận, quyết định xử lý về thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; việc xử lý các vụ việc tham nhũng, lãng phí trong cơ quan, đơn vị;

- Giám sát việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của đoàn thanh tra (đối với các đơn vị đã được thanh tra, kiểm tra)

- Giám sát việc xử lý các vụ việc tham nhũng, lãng phí xảy ra tại cơ quan, đơn vị

8. Tham gia xác minh

Khi có yêu cầu của Thủ trưởng đơn vị, Ban TTND sẽ cử thành viên tham gia xác minh; lập báo cáo xác minh và kiến nghị theo đúng quy định của pháp luật.

Lưu ý: Kế hoạch xác minh, Quyết định thành lập Tổ xác minh do Thủ trưởng đơn vị ký.

9. Tham gia cuộc kiểm tra, thanh tra

Khi có yêu cầu của Thủ trưởng đơn vị, của thanh tra nhà nước; Ban TTND sẽ cử thành viên tham gia các cuộc kiểm tra, thanh tra với tư cách là thành viên  của đoàn; thực hiện báo cáo theo quy định của đoàn thanh tra, kiểm tra

10.Thực hiện chế độ sinh hoạt, báo cáo, đánh giá hoạt động của Ban TTND

- Mỗi quý Ban thanh tra họp một lần để đánh giá và báo cáo những việc đã làm được, những tồn tại cần khắc phục trong việc thực hiện chương trình công tác. Đồng thời bàn bạc triển khai công tác quý sau, kiến nghị những vấn đề còn tồn đọng. Khi cần thiết trưởng ban triệu tập họp bất thường.

- Kế hoạch này được thảo luận cụ thể trong Ban thanh tra nhân dân và triển khai đến toàn thể cán bộ, giáo viên trong Nhà trường  nắm rõ nội dung phải thanh tra để tạo điều kiện cho Ban thanh tra hoàn thành nhiệm vụ.

IV/ BIỆN PHÁP TIẾN HÀNH:

- Khi phát hiện có hiện tượng vi phạm thì kiến nghị hoặc báo cáo Ban chấp hành Công đoàn, Hiệu trưởng nhà trường những vấn đề cần xử lí, có biện pháp khắc phục đồng thời Ban thanh tra nhân dân có trách nhiệm giám sát việc thực hiện các nội dung mình đã báo cáo, kiến nghị.

- Những nội dung vượt quá thẩm quyền thì báo cáo với Ban chấp hành công đoàn.

- Khi tiến hành nhiệm vụ giám sát, kiểm tra có phát hiện vi phạm, cán bộ thanh tra yêu cầu người vi phạm phải cung cấp đầy đủ tài liệu có liên quan để nhanh chóng làm sáng tỏ sự việc.

- Phối hợp với Hiệu trưởng tham gia tự kiểm tra mà Hiệu trưởng yêu cầu để đảm bảo cho cuộc kiểm tra được khách quan.

- Phối hợp với thanh tra Phòng GD&ĐT huyện khi tiến hành thanh tra đơn vị mình và giám sát việc thực hiện kết luận, kiến nghị với cá nhân, tổ chức của mình.

- Công tác kiểm tra, giám sát phải thường xuyên hàng tháng, hàng quí, trước khi kết thúc hai học kì (trừ khi có những nội dung, vấn đề đột xuất)

- Khi có sự việc cần kiểm tra, phải báo cáo với Ban chấp hành công đoàn, Hiệu trưởng để tạo thuận lợi cho việc kiểm tra. Người làm công tác kiểm tra phải ra kế hoạch cụ thể, nói rõ thanh tra nội dung gì? đến đâu? Thời gian nào? Và báo cáo kết quả đúng, sai cho Ban chấp hành công đoàn.

- Khi cán bộ được cử phân công làm nhiệm vụ mà thấy nội dung thông tin nhiều cần phải có thêm người và thời gian ít thì trưởng Ban đề nghị  với Ban chấp hành công đoàn cử thêm người có năng lực về thanh tra cùng làm.

 

V/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- Đồng chí: Bùi Mạnh Hùng - Trưởng Ban thanh tra nhân dân phụ trách chung, tổng hợp tình hình, phản ảnh báo cáo và giám sát việc giải quyết, khiếu nại, tố cáo.

- Đồng chí: Nguyễn Văn Đức - Ủy viên, thư ký và giám sát việc thực hiện nội quy, quy chế, Nghị quyết hội nghị CBCC của trường.

- Đồng chí: Phan Thị Ngoan - Uỷ viên giám sát việc thu chi mua sắm thiết bị tài sản trong nhà trường, giám sát việc thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ và giám sát việc thực hiện chế độ chính sách cho CBCC trong nhà trường.

- Mỗi quý Ban thanh tra họp một lần để đánh giá và báo cáo những việc đã làm được, những tồn tại cần khắc phục trong việc thực hiện chương trình công tác. Đồng thời bàn bạc triển khai công tác quý sau, kiến nghị những vấn đề còn tồn đọng. Khi cần thiết trưởng ban triệu tập họp bất thường.

- Kế hoạch này được thảo luận cụ thể trong Ban thanh tra nhân dân và triển khai đến toàn thể cán bộ, giáo viên trong Nhà trường  nắm rõ nội dung phải thanh tra để tạo điều kiện cho Ban thanh tra hoàn thành nhiệm vụ.

 

VI/ CHƯƠNG TRÌNH KẾ HOẠCH CỤ THỂ:

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

9/2018

- Dự Hội nghị công tác Thanh tra của ngành.

- Họp Ban thanh tra phân công nhiệm vụ làm báo cáo tổng kết hoạt động BTTND năm học 2017-2018 tại Hội nghị CB,CC,VC năm học 2018-2019.

- Giám sát việc thực hiện phân công PCLĐ

- Giám sát việc thực hiện nội quy, qui chế của CBCC trong đơn vị.

- Giám sát việc thực hiện tu sửa cơ sở vật chất trường học.

-Giám sát việc công tác tuyển sinh lớp 6

-Giám sát việc công tác ôn, thi nghề phổ thông.

- Xây dựng nội dung kế hoạch hoạt động năm học.

Ban TTND

10/2018

- Giám sát việc thực hiện chế độ tiền lương.

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết năm học.

- Tham gia kiểm tra công tác chuyên môn của giáo viên (khi có yêu cầu của CM nhà trường).

- Bầu BTTND nhiệm kì 2018-2020 tại Hội nghị công chức viên, phân công nhiệm vụ trong BTTND, xây dựng kế hoạch hoạt động cả nhiệm kì và năm học 2018-2019.

Ban

TTND

11/2018

- Giám sát việc thực hiện nội qui, qui chế chuyên môn và Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức đầu năm.

- Giám sát việc nâng lương định kỳ và nâng lương trước thời hạn .

- Giám sát phong trào thi đua 20/11.

- Họp BTT định kỳ

Ban

TTND

12/2018

- Giám sát việc chi trả tiền lương cho CB-CC.

- Giám sát việc thực hiện qui chế chuyên môn (Ôn tập kiểm tra, đánh giá cuối kì I ).

- Tham gia kiểm tra công tác chuyên môn của giáo viên (khi có yêu cầu của CM nhà trường).

- Tham gia tự kiểm tra tài chính (nếu Hiệu trưởng ra quyết định)

Ban

TTND

01/2019

- Giám sát việc thực hiện xếp loại thi đua học kì I

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết năm học.

- Giám sát việc chi trả thu nhập tăng thêm và việc thanh toán các chế độ năm 2018 cho CBCC.

Ban

TTND

02/2019

- Giám sát việc thực hiện qui chế chuyên môn.

- Giám sát việc thực hiện chế độ chính sách, pháp luật, những nội qui, qui chế của nhà trường.  

- Họp Ban thanh tra định kỳ.

Ban

TTND

03/2019

- Giám sát việc thực hiện chỉ tiêu thi đua năm học của đội ngũ.

- Tham gia kiểm tra công tác chuyên môn của giáo viên (khi có yêu cầu của CM nhà trường).

Ban

TTND

04/2019

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết năm học

- Giám sát việc kiểm tra định kỳ HK 2.

Ban

TTND

05/2019

- Giám sát việc đánh giá xếp loại thi đua cuối năm học.

- Giám sát việc đánh giá, xếp loại chuẩn giáo viên .

- Giám sát việc kiểm tra đánh giá, xếp loại, xét lên lớp, ở lại, thi lại của học sinh.

- Giám sát nội dung kiểm kê tài sản trong nhà trường.

- Giám sát việc xét nâng lương giữa năm.

- Giám sát về công tác dạy thêm học thêm HKII

- Họp Ban thanh tra.

Ban

TTND

6,7,8/2019

- Giám sát việc Ôn thi vào lớp 10;

- Giám sát việc thực hiện các chế độ phép hè;

- Giám sát việc chuẩn bị cho năm học mới.

Ban

TTND

 

Trên đây là kế hoạch hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân trường THCS Nhân Đạo năm học 2018 - 2019./.

Nơi nhận:                                                                                                

- Ban thường vụ LĐLĐ huyện (để b/c);

- Chi bộ (để b/c);

- Lãnh đạo trường (để phối hợp);

- BCHCĐCS ( để b/c);   

- BTTND ( để th/h);                                                                              

- Lưu : Văn thư, HSCĐ, BTTND.

DUYỆT CỦA BCHCĐ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Trương Ngọc Huỳnh

T/M. BAN TTND

TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

Bùi Mạnh Hùng

 

 

TNH

Các tin khác

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trường THCS Nhân Đạo có phải là một môi trường học tập và tu dưỡng tốt?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 3

Hôm nay: 101

Tổng lượng truy cập: 256093