Tin tức : HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN/

HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH HÀ NAM

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG  HUYỆN LÝNHÂN

 
 

 

 

Số:  02/HD-LĐLĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               

           Lý Nhân, ngày  04  tháng 01 năm 2016

 

 

HƯỚNG DẪN

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN

 

 

Căn cứ Luật Thanh tra số 56/2010/QH12.

          Thực hiện Hướng dẫn số 21/HD-LĐLĐ ngày 18/12/2015 của Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam về việc hướng dẫn hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Liên đoàn Lao động huyện Lý Nhân hướng dẫn hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân như sau:

 

PHẦN I

QUY ĐỊNH CHUNG

 

1. Tổ chức Thanh tra nhân dân.

Ban thanh tra nhân dân được thành lập ở xã, phường, thị trấn, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước (gọi tắt là cơ quan, đơn vị).

2. Nhiệm vụ của Ban thanh tra nhân dân

Ban thanh tra nhân dân có nhiệm vụ giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở của cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm ở xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị .

3. Quyền hạn của Ban thanh tra nhân dân

a. Kiến nghị người có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật và giám sát việc thực hiện kiến nghị đó.

b. Khi cần thiết, được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, người đứng đầu cơ quan, đơn vị giao xác minh những vụ việc nhất định.

c. Kiến nghị với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, người đứng đầu cơ quan đơn vị khắc phục sơ hở, thiếu sót được phát hiện qua việc giám sát; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân và người lao động, biểu dương những đơn vị, cá nhân có thành tích. Trường hợp phát hiện người có hành vi vi phạm pháp luật thì kiến nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét, xử lý.

PHẦN II

BAN THANH TRA NHÂN DÂN Ở CƠ QUAN NHÀ NƯỚC,

ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP, DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

1. Tổ chức Ban thanh tra nhân dân

a. Ban thanh tra nhân dân ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước do Hội nghị CBCCVC bầu; BCH CĐCS cùng cấp ra quyết định công nhận.

Ban thanh tra nhân dân có từ 03 đến 09 thành viên là người lao động hoặc đang công tác trong cơ quan, đơn vị.

Nhiệm kỳ của Ban thanh tra nhân dân là 02 năm.

b. Trong nhiệm kỳ, nếu thành viên Ban thanh tra nhân dân không hoàn thành nhiệm vụ hoặc không còn được tín nhiệm thì Ban chấp hành Công đoàn cơ sở đề nghị Hội nghị CBCCVC bãi nhiệm và bầu người khác thay thế.

2. Hoạt động của Ban thanh tra nhân dân.

a. Ban thanh tra nhân dân ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước do Ban chấp hành Công đoàn cơ sở trực tiếp chỉ đạo hoạt động.

b. Căn cứ vào nghị quyết Hội nghị CBCCVC và sự chỉ đạo của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở, Ban thanh tra nhân dân lập chương trình công tác theo từng quý, từng năm.

c. Ban thanh tra nhân dân có trách nhiệm báo cáo hoạt động của mình với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở, Hội nghị CBCCVC của cơ quan, đơn vị.

3. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

a. Thông báo cho Ban thanh tra nhân dân về các chế độ, chính sách và những thông tin cần thiết khác; bảo đảm quyền lợi đối với thành viên Ban thanh tra nhân dân trong thời gian thành viên đó thực hiện nhiệm vụ.

b. Yêu cầu các đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lý cung cấp kịp thời, đầy đủ các thông tin, tài liệu liên quan trực tiếp đến nội dung giám sát để Ban thanh tra nhân dân thực hiện nhiệm vụ.

c. Xem xét, giải quyết kịp thời các kiến nghị của Ban thanh tra nhân dân; thông báo kết quả giải quyết theo quy định của Luật Thanh tra; xử lý người có hành vi cản trở hoạt động của Ban thanh tra nhân dân hoặc người có hành vi trả thù, trù dập thành viên Ban thanh tra nhân dân.

d. Thông báo cho Ban thanh tra nhân dân kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở.

e. Hỗ trợ kinh phí, phương tiện để Ban thanh tra nhân dân hoạt động theo quy định của pháp luật.

4. Trách nhiệm của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở

a. Phối hợp với người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức Hội nghị CBCCVC và bầu Ban thanh tra nhân dân.

b. Ra quyết định công nhận Ban thanh tra nhân dân và thông báo cho cán bộ, công nhân, viên chức trong cơ quan, đơn vị biết; chủ trì cuộc họp của Ban thanh tra nhân dân để bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên.

c. Hướng dẫn Ban thanh tra nhân dân xây dựng chương trình, nội dung công tác, định kỳ nghe báo cáo kết quả hoạt động và giải quyết kiến nghị của Ban thanh tra nhân dân.

d. Động viên người lao động trong cơ quan, đơn vị ủng hộ, tham gia hoạt động của Ban thanh tra nhân dân.

e. Xác nhận biên bản, kiến nghị của Ban thanh tra nhân dân.

          Trên đây là hướng dẫn của Liên đoàn Lao động huyện về hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Liên đoàn Lao động huyện Lý Nhân (theo số điện thoại: 0226.3.870.462).

 

Nơi nhận:

- Thường trực LĐLĐ tỉnh;

- Thường trực HU;                 (để b/c)

- Ban CTCS LĐLĐ tỉnh;       

- BCĐ QCDC huyện;

- CĐGD huyện; CĐCS;         (để t/h)

- Lưu LĐLĐ.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hùng

 

TNH

Tải tệp đính kèm

Các tin khác

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trường THCS Nhân Đạo có phải là một môi trường học tập và tu dưỡng tốt?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 3

Hôm nay: 101

Tổng lượng truy cập: 256093